Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.887

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1222 i 2371) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. poz. 139 oraz z 2017 r. poz. 2034) w § 2 w ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) dodatki do wynagrodzeń przyznawane w ramach realizacji projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62)".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.