Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym. - Dz.U.2019.388 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.388

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym

Na podstawie art. 131 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1222, z 2016 r. poz. 1930 oraz z 2017 r. poz. 1872) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 8 w ust. 1 w pkt 1 po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

"aa) przedstawiciel ustawowy adresata,";

2)
załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR FORMULARZA POTWIERDZENIA ODBIORU