Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1415

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych

Na podstawie art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 826) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych (Dz. U. poz. 1446, z 2011 r. poz. 1268 oraz z 2016 r. poz. 1109) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"§ 1. 1. Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, zwany dalej "Komitetem", rozpatruje sprawy, w tym podejmuje decyzje w formie uchwał, w drodze korespondencyjnego przedstawienia stanowisk (tryb pisemny) albo na posiedzeniu.

2. Przewodniczący Komitetu decyduje o trybie, w jakim są rozpatrywane sprawy, z tym że projekt uchwały wymagający pilnego rozstrzygnięcia jest kierowany przez Przewodniczącego Komitetu do rozpatrzenia w trybie pisemnym.

3. Komitet może wybrać na posiedzeniu spośród swoich członków wiceprzewodniczącego Komitetu, w obecności wszystkich członków Komitetu, zwykłą większością głosów.

§ 2. Obsługę organizacyjno-techniczną Komitetu i Przewodniczącego Komitetu wykonuje sekretariat Komitetu.";

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. 1. Komitet rozpatruje sprawy w trybie pisemnym jednogłośnie.

2. Przewodniczący Komitetu wyznacza członkom Komitetu, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, termin na zajęcie stanowiska w sprawie projektu uchwały, nie krótszy niż siedem dni od dnia jego doręczenia.

3. Sekretariat Komitetu przesyła niezwłocznie członkom Komitetu pismo Przewodniczącego Komitetu zawierające informację o terminie, o którym mowa w ust. 2, wraz z projektem uchwały oraz wnioskiem, o którym mowa w § 4, jeżeli dołączenie wniosku jest niezbędne do podjęcia uchwały.

4. Członek Komitetu w terminie, o którym mowa w ust. 2, przesyła Przewodniczącemu, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, projekt uchwały, na którym czytelnie odnotowuje swoje stanowisko, potwierdzając je odpowiednio podpisem, datą i imienną pieczęcią albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. W przypadku zajęcia negatywnego stanowiska w sprawie, której dotyczy projekt uchwały, członek Komitetu załącza do projektu uchwały pisemne uzasadnienie tego stanowiska.

6. Przewodniczący Komitetu wyraża swoje stanowisko w sposób określony w ust. 4 i 5 w terminie, o którym mowa w ust. 2.

7. Członkowi Komitetu przysługuje prawo zgłoszenia w terminie, o którym mowa w ust. 2, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, uzasadnionego zastrzeżenia do trybu pisemnego rozpatrzenia sprawy, w szczególności ze względu na potrzebę uzupełnienia wniosku, o którym mowa w § 4, lub uzyskania wyjaśnień od Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, zwanej dalej "Korporacją".

8. W przypadku braku jednogłośności przy rozpatrywaniu spraw, nieprzekazania stanowiska przez członka Komitetu lub niezajęcia stanowiska przez Przewodniczącego Komitetu w terminie, o którym mowa w ust. 2, albo w przypadku zgłoszenia uzasadnionego zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 7, Przewodniczący Komitetu kieruje sprawę do rozpatrzenia na posiedzeniu Komitetu.";

3) § 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"§ 3. 1. Do ważności uchwał podejmowanych na posiedzeniu Komitetu jest wymagane zawiadomienie wszystkich członków Komitetu o tym posiedzeniu.

2. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu. Posiedzenia Komitetu prowadzi Przewodniczący Komitetu albo wiceprzewodniczący Komitetu na wniosek Przewodniczącego Komitetu.

3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Komitetu jest przekazywane członkom Komitetu oraz Korporacji, nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia Komitetu. Jeżeli Komitet rozpatruje na posiedzeniu wyłącznie projekty uchwał niepodjętych w trybie pisemnym w przypadkach, o których mowa w § 2a ust. 8, zawiadomienie może być przekazane w terminie krótszym.

4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, dołącza się projekt uchwały oraz przekazany przez Korporację wniosek, o którym mowa w § 4, jeżeli dołączenie wniosku jest niezbędne do podjęcia uchwały.

5. W przypadku projektu uchwały skierowanej do rozpatrzenia na posiedzeniu Komitetu w związku ze zgłoszeniem uzasadnionego zastrzeżenia w przypadkach, o których mowa w § 2a ust. 7, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, dołącza się przekazane przez Korporację wyjaśnienia lub uzupełniony wniosek.

6. Komitet rozpatruje projekt uchwały przekazany do rozpatrzenia na posiedzeniu w przypadkach, o których mowa w § 2a ust. 8, po otrzymaniu przez członków Komitetu oraz Korporację kopii protokołów, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4.

7. Komitet podejmuje uchwały na posiedzeniu większością trzech głosów, w obecności co najmniej czterech członków Komitetu. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały rozstrzyga Przewodniczący Komitetu albo wiceprzewodniczący Komitetu, jeżeli prowadzi posiedzenie.

§ 4. Komitet opiniuje wnioski o ubezpieczenia eksportowe i zlecenia udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych, które zostały mu przekazane przez Korporację wraz ze stanowiskiem Korporacji zawierającym jednoznaczną rekomendację dotyczącą propozycji załatwienia sprawy, a także oceną występującego ryzyka, w tym ryzyka finansowego.";

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Z przebiegu rozpatrzenia sprawy w trybie pisemnym oraz z posiedzenia Komitetu jest sporządzany protokół, który podpisują:

1) Przewodniczący Komitetu - w przypadku rozpatrzenia sprawy w trybie pisemnym;

2) członkowie Komitetu uczestniczący w posiedzeniu Komitetu - w przypadku rozpatrzenia sprawy na posiedzeniu Komitetu.

2. Podpisane przez Przewodniczącego Komitetu albo prowadzącego posiedzenie wiceprzewodniczącego Komitetu oryginały uchwał podjętych na posiedzeniu Komitetu są przekazywane Korporacji przez sekretariat Komitetu w terminie pięciu dni roboczych od dnia, w którym odbyło się posiedzenie.

3. Kopie uchwał podjętych w trybie pisemnym oraz kopie protokołów dokumentujących przedstawione stanowiska w sprawie tych uchwał wraz z kopiami uzasadnień, o których mowa w § 2a ust. 5, lub uzasadnionych zastrzeżeń, o których mowa w § 2a ust. 7, są przekazywane przez sekretariat Komitetu członkom Komitetu w terminie pięciu dni roboczych od dnia podpisania protokołu.

4. Podpisane przez Przewodniczącego Komitetu oryginały uchwał podjętych w trybie pisemnym oraz kopie protokołów dokumentujących przedstawione stanowiska w sprawie tych uchwał, wraz z kopiami uzasadnień, o których mowa w § 2a ust. 5, lub uzasadnionych zastrzeżeń, o których mowa w § 2a ust. 7, są przekazywane Korporacji w terminie pięciu dni roboczych od dnia podpisania protokołu.";

5) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W związku z opiniowanymi wnioskami o ubezpieczenie eksportowe i zleceniami udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Komitetu, w terminach określonych dla członków Komitetu, osoby niewchodzące w skład Komitetu, w tym przedstawicieli Korporacji. Do zaproszeń osób niebędących przedstawicielami Korporacji sekretariat Komitetu dołącza wnioski, o których mowa w § 4, przekazane przez Korporację uzupełnienia tych wniosków lub wyjaśnienia, o których mowa w § 2a ust. 7.";

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Sprawozdanie z działalności Komitetu jest przyjmowane w trybie pisemnym albo na posiedzeniu większością czterech głosów w obecności co najmniej czterech członków Komitetu.".

§  2.  Do rozpatrywania spraw wniesionych na posiedzenie Komitetu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.