Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1522

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach 1

Na podstawie art. 35a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 1133) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. poz. 1667, z 2015 r. poz. 67 i 2223 oraz z 2016 r. poz. 2226) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) systemie integracji rejestrów - rozumie się przez to system ustanowiony na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniającej dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek (Dz. Urz. UE L 156 z 16.06.2012, str. 1).";

2) w § 7 po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu:

"3a. Oznaczenia form prawnych podmiotów objętych systemem integracji rejestrów oraz nazwy rejestrów, w których podmioty te są zarejestrowane, wpisuje się zgodnie z oznaczeniami i nazwami na liście form prawnych oraz liście rejestrów.

3b. Lista oznaczeń form prawnych podmiotów objętych systemem integracji rejestrów jest określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3c. Lista nazw rejestrów, w których zarejestrowane są podmioty objęte systemem integracji rejestrów, jest określona w załączniku nr 5 do rozporządzenia.";

3) w § 23:
a) w pkt 2:
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w polu drugim - wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,",

w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) w polu szóstym - dla spółki jawnej i komandytowej wzmiankę o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie;",

b) w pkt 3:
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w polu drugim - wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,",

w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) w polu piątym - dla spółki jawnej i komandytowej wzmiankę o złożeniu skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie;";

4) w § 35 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w polu drugim - wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,";

5) w § 45:
a) w pkt 2:
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w polu drugim - wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,",

w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) w polu piątym - wzmiankę o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie;",

b) w pkt 3:
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w polu drugim - wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,",

w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) w polu piątym - wzmiankę o złożeniu skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie;";

6) § 49 otrzymuje brzmienie:

"§ 49. 1. W dziale 6 rejestru przedsiębiorców dla spółki komandytowo-akcyjnej wpisuje się informacje wskazane w § 28, z dodaniem oznaczenia kraju w polu drugim, w podrubryce pierwszej i w rubryce trzeciej oraz informacje wskazane w § 29 i § 30, przy czym spółkę jawną, spółkę komandytową oraz spółkę partnerską zastępuje spółka komandytowo-akcyjna.

2. Dla spółki komandytowo-akcyjnej informacje, o których mowa w § 28 pkt 3 lit. c dotyczące formy prawnej oraz nazwy rejestru podmiotu objętego systemem integracji rejestrów, wpisuje się odpowiednio zgodnie z listą form prawnych określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia oraz listą rejestrów określoną w załączniku nr 5 do rozporządzenia.";

7) w § 50 w pkt 6 w lit. d tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

"– w polu pierwszym - nazwę lub firmę; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów formę prawną wpisuje się zgodnie z listą form prawnych określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

– w polu drugim - kraj i nazwę rejestru albo ewidencji, w których podmiot jest zarejestrowany; jeżeli przekształceniu podlegała spółka cywilna - pole pozostaje niewypełnione; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów nazwę rejestru wpisuje się zgodnie z listą rejestrów określoną w załączniku nr 5 do rozporządzenia,";

8) § 54 otrzymuje brzmienie:

"§ 54. W dziale 3 rejestru przedsiębiorców dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej wpisuje się:

1) w rubryce pierwszej - przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określony rodzajem działalności, nie więcej niż dziesięć pozycji:

a) w polu pierwszym - jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy,

b) w polu drugim - przedmiot pozostałej działalności;

2) w rubryce drugiej - wzmianki o złożonych dokumentach:

a) w polu pierwszym - wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument, i datę jego złożenia,

b) w polu drugim - wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,

c) w polu trzecim - wzmiankę o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument,

d) w polu czwartym - wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności spółki, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,

e) w polu piątym wzmiankę o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie;

3) w rubryce trzeciej - wzmianki o złożonych dokumentach grupy kapitałowej:

a) w polu pierwszym - wzmiankę o złożeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument, i datę jego złożenia,

b) w polu drugim - wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,

c) w polu trzecim - wzmiankę o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, co obejmuje okres, za jaki złożono dokument,

d) w polu czwartym - wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,

e) w polu piątym - wzmiankę o złożeniu skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie;

4) w rubryce czwartej - przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego:

a) w polu pierwszym - odpłatną działalność statutową według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określoną rodzajem działalności,

b) w polu drugim - nieodpłatną działalność statutową według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), określoną rodzajem działalności;

5) w rubryce piątej - informację o dniu kończącym rok obrotowy: w polu pierwszym - datę dnia kończącego rok obrotowy, co obejmuje datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, a w razie połączenia przez jednostkę, która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku obrotowego, ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za ten okres z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny - datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie; w razie zmiany roku obrotowego wpisuje się datę dnia kończącego rok obrotowy po zmianie.";

9) po § 54 dodaje się § 54a w brzmieniu:

"§ 54a. 1. W przypadku gdy w rubryce 1 lub 4 zachodzi konieczność wpisania więcej niż jednego elementu, dane dotyczące każdego z nich wpisuje się kolejno odpowiednio w rubryce 1 lub 4.

2. W przypadku gdy w rubryce 2 lub 3 zachodzi konieczność wpisania informacji o dokumentach za kolejne okresy, informacje o tych dokumentach wpisuje się kolejno w odpowiednich polach rubryki 2 lub 3.";

10) w § 58 w pkt 4 w lit. c tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

"– w polu pierwszym - nazwę lub firmę; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów formę prawną wpisuje się zgodnie z listą form prawnych określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

– w polu drugim - kraj i nazwę rejestru, w których podmiot jest zarejestrowany; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów nazwę rejestru wpisuje się zgodnie z listą rejestrów określoną w załączniku nr 5 do rozporządzenia,";

11) w § 61 w pkt 6 w lit. d tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

"– w polu pierwszym - nazwę lub firmę; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów formę prawną wpisuje się zgodnie z listą form prawnych określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

– w polu drugim - kraj i nazwę rejestru, w których podmiot jest zarejestrowany; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów nazwę rejestru wpisuje się zgodnie ze listą rejestrów określoną w załączniku nr 5 do rozporządzenia,";

12) w § 66:
a) w pkt 2:
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w polu drugim - wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,",

w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) w polu piątym - wzmiankę o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie;",

b) w pkt 3:
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w polu drugim - wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,",

w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) w polu piątym - wzmiankę o złożeniu skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie;";

13) w § 71 w pkt 4 w lit. d tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

"– w polu pierwszym - nazwę lub firmę; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów formę prawną wpisuje się zgodnie z listą form prawnych określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

– w polu drugim - kraj i nazwę rejestru, w których podmiot jest zarejestrowany; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów nazwę rejestru wpisuje się zgodnie z listą rejestrów określoną w załączniku nr 5 do rozporządzenia,";

14) w § 78 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w polu drugim - wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,";

15) w § 90 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w polu drugim - wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,";

16) w § 101 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w polu drugim - wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,";

17) w § 111 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w polu drugim - wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,";

18) w § 130 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w polu drugim - wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,";

19) w § 136 w pkt 1:
a) lit. d i e otrzymują brzmienie:

"d) w polu czwartym - nazwę lub firmę przedsiębiorcy zagranicznego lub zagranicznego zakładu ubezpieczeń, lub zagranicznego zakładu reasekuracji wraz z oznaczeniem formy prawnej w języku państwa jego siedziby; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów formę prawną wpisuje się zgodnie z listą form prawnych określoną w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

e) w polu piątym - nazwę rejestru, numer w rejestrze, określenie organu prowadzącego rejestr i przechowującego akta, jeżeli zagraniczny przedsiębiorca, zagraniczny zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład reasekuracji prowadzi działalność na podstawie wpisu do rejestru; w przypadku podmiotu objętego systemem integracji rejestrów nazwę rejestru wpisuje się zgodnie z listą rejestrów określoną w załączniku nr 5 do rozporządzenia,",

20) w § 139 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) w polu drugim - wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta albo sprawozdania z badania, co obejmuje okres, za jaki złożono sprawozdanie,";

21) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) ulica: 210",

b) w pkt 9 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) sposób reprezentacji: 2000",

c) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15. W polach zawierających informację o podstawie powołania kuratora: 4000",

d) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17. W polach zawierających informację o postępowaniu upadłościowym, układowym, postępowaniach restrukturyzacyjnych lub postępowaniu naprawczym:

a) sposób zakończenia postępowania upadłościowego: 2000

b) sposób zakończenia postępowania układowego: 2000

c) sposób prowadzenia postępowania upadłościowego: 2000

d) sposób ukończenia postępowania restrukturyzacyjnego albo naprawczego: 2000",

e) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21. W pozostałych polach: 4000";

22) dodaje się załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Niezwłocznie po dniu wejścia w życie rozporządzenia sądy rejestrowe dokonają z urzędu zmiany oznaczenia form prawnych przedsiębiorców zagranicznych objętych systemem integracji rejestrów, mających oddziały w Polsce, oraz nazw rejestrów, w których podmioty te są zarejestrowane, przez zastąpienie dotychczasowych oznaczeń i nazw oznaczeniami i nazwami zgodnym z listami form prawnych i rejestrów, określonymi w załącznikach nr 4 i 5 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13, 19 i 22 oraz § 2, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

LISTA OZNACZEŃ FORM PRAWNYCH PODMIOTÓW OBJĘTYCH SYSTEMEM INTEGRACJI REJESTRÓW

Austria
Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.AktiengesellschaftAKTIENGESELLSCHAFT
2.Gesellschaft mit beschränkter HaftungGESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
3.Europäische Gesellschaft (SE)EUROPAISCHE GESELLSCHAFT (SE)
4.Rechtsform ausländischen Rechts (EU oder EWR)RECHTSFORM AUSLANDISCHEN RECHTS (EU ODER EWR)

Belgia

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.Naamloze vennootschap / Société anonyme / AktiengesellschaftNAAMLOZE VENNOOTSCHAP / SOCIETE ANONYME / AKTIENGESELLSCHAFT
2.Naamloze vennootschap van publiek recht / Société anonyme de droit public / Öffentlichrechtliche AktiengesellschaftNAAMLOZE VENNOOTSCHAP VAN PUBLIEK RECHT /SOCIETE ANONYME DE DROIT PUBLIC / OFFENTLICH- RECHTLICHE AKTIENGESELLSCHAFT
3.Burgerlijke vennootschap onder vorm van naamloze vennootschap / Société civile sous forme de société anonyme / Zivilrechtliche Gesellschaft in der Rechtsform einer AktiengesellschaftBURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER VORM VAN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP / SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE ANONYME / ZIVILRECHTLICHE GESELLSCHAFT IN DER RECHTSFORM EINER

AKTIENGESELLSCHAFT

4.Naamloze vennootschap met een sociaal oogmerk / Société anonyme à finalité sociale / Aktiengesellschaft mit sozialer ZielsetzungNAAMLOZE VENNOOTSCHAP MET EEN SOCIAAL OOGMERK / SOCIETE ANONYME A FINALITE SOCIALE / AKTIENGESELLSCHAFT MIT SOZIALER ZIELSETZUNG
5.Commanditaire vennootschap op aandelen / Société en commandite par actions /

Kommanditgesellschaft auf Aktien

COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN / SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS /

KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN

6.Burgerlijke vennootschap onder vorm van commanditaire vennootschap op aandelen / Société civile sous forme de société en commandite par actions / Zivilrechtliche Gesellschaft in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft auf AktienBURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER VORM VAN COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN / SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS / ZIVILRECHTLICHE GESELLSCHAFT IN DER RECHTSFORM EINER KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN
7.Commanditaire vennootschap op aandelen met een sociaal oogmerk / Société en commandite par actions à finalité sociale / Kommanditgesellschaft auf Aktien mit sozialer ZielsetzungCOMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN MET EEN SOCIAAL OOGMERK / SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS A FINALITE SOCIALE / KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN MIT SOZIALER ZIELSETZUNG
8.Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid / Société privée à responsabilité limitée / Privatgesellschaft mit beschränkter HaftungBESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID / SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE / PRIVATGESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
9.Burgerlijke vennootschap onder

vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid / Société civile sous forme de société privée à responsabilité

limitée / Zivilrechtliche Gesellschaft in der Rechtsform einer Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung

BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER VORM VAN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID / SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE / ZIVILRECHTLICHE GESELLSCHAFT IN DER RECHTSFORM EINER PRIVATGESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
10.Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk / Société privée à responsabilité limitée à finalité sociale / Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung mit sozialer ZielsetzungBESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MET EEN SOCIAAL OOGMERK / SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE A FINALITE SOCIALE / PRIVATGESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG MIT SOZIALER ZIELSETZUNG
11.Eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid / Société privée à responsabilité limitée unipersonnelle / Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem AlleingesellschafterEENPERSOONS BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID / SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE / PRIVATGESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG MIT EINEM ALLEINGESELLSCHAFTER
12.Eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk / Société privée à responsabilité limitée unipersonnelle à finalité sociale / Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung mit sozialer Zielsetzung mit einem

Alleingesellschafter

EENPERSOONS BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MET EEN SOCIAAL OOGMERK / SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE A FINALITE SOCIALE / PRIVATGESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG MIT SOZIALER ZIELSETZUNG MIT EINEM ALLEINGESELLSCHAFTER
13.Europese vennootschap (Societas Europaea) / Société européenne (Societas Europaea) / Europäische Gesellschaft (Societas Europaea)EUROPESE VENNOOTSCHAP (SOCIETAS EUROPAEA) / SOCIETE EUROPEENNE (SOCIETAS EUROPAEA) / EUROPAISCHE GESELLSCHAFT (SOCIETAS EUROPAEA)
14.Buitenlandse onderneming / Entreprise étrangère / Ausländische GesellschaftBUITENLANDSE ONDERNEMING / ENTREPRISE ETRANGERE / AUSLANDISCHE GESELLSCHAFT

Bułgaria

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.Акционерно дружествоAKTSIONIERNO DRUZHIESTVO
2.Дружество с ограничена отговорностDRUZHIESTVO S OGRANICHIENA OTGOVORNOST
3.Командитно дружество с акцииKOMANDITNO DRUZHIESTVO S AKTSII
4.Европейско кооперативно дружествоIEVROPIEISKO KOOPIERATIVNO DRUZHIESTVO
5.Европейско дружествоIEVROPIEISKO DRUZHIESTVO
6.Еднолично акционерно дружествоIEDNOLICHNO AKTSIONIERNO DRUZHIESTVO
7.Еднолично дружество с ограничена отговорностIEDNOLICHNO DRUZHIESTVO S OGRANICHIENA OTGOVORNOST
8.Акционерно дружество със специална инвестиционна целAKTSIONIERNO DRUZHIESTVO SS SPIETSIALNA INVIESTITSIONNA TSIEL
9.Клон на чуждестранен търговецKLON NA CHUZHDIESTRANIEN TRGOVIETS

Chorwacja

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.Dioničko društvoDIONICKO DRUSTVO
2.Društvo s ograničenom odgovornošćuDRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU
3.Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošćuJEDNOSTAVNO DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU
4.Europsko društvoEUROPSKO DRUSTVO
5.Inozemna podružnicaINOZEMNA PODRUZNICA

Cypr

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.∆ ηµοσια εταιρεια περιορισµενησ ευθυνησ µε µετοχεσDEMOSIA ETAIREIA PERIORISMENES EUTHUNES ME METOKHES
2.Ιδιωτικη εταιρεια περιορισµενησ ευθυνησ µε µετοχεσIDIOTIKE ETAIREIA PERIORISMENES EUTHUNES ME METOKHES
3.Εταιρεια περιορισµενησ ευθυνησ µε εγγυηση, χωρισ µετοχικο κεφαλαιοETAIREIA PERIORISMENES EUTHUNES ME EGGUESE, KHORIS METOKHIKO KEPHALAIO
4.Εταιρεια περιορισµενησ ευθυνησ µε εγγυηση, και που εχει µετοχικο κεφαλαιοETAIREIA PERIORISMENES EUTHUNES ME EGGUESE, KAI POU EKHEI METOKHIKO KEPHALAIO
5.Ευρωπαικη δηµοσια εταιρεια περιορισµενησ ευθυνησEUROPAIKE DEMOSIA ETAIREIA PERIORISMENES EUTHUNES
6.Αλλοδαπη εταιρειαALLODAPE ETAIREIA

Czechy

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.Společnost s ručením omezenýmSPOLECNOST S RUCENIM OMEZENUM
2.Akciová společnostAKCIOVA SPOLECNOST
3.Evropská společnostEVROPSKA SPOLECNOST
4.Odštěpný závod zahraniční právnické osobyODSTEPNU ZAVOD ZAHRANICNI PRAVNICKE OSOBY

Dania

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.AktieselskabAKTIESELSKAB
2.KommanditaktieselskabKOMMANDITAKTIESELSKAB
3.AnpartsselskabANPARTSSELSKAB
4.IværksætterselskabIVAERKSAETTERSELSKAB
5.SE-SelskabSE-SELSKAB
6.Filial af udenlandsk aktieselskab, kommanditaktieselskabFILIAL AF UDENLANDSK

AKTIESELSKAB,

KOMMANDITAKTIESELSKAB

7.Filial af udenlandsk anpartsselskab eller selskabFILIAL AF UDENLANDSK ANPARTSSELSKAB ELLER SELSKAB
8.Filial af SE-selskabFILIAL AF SE-SELSKAB

Estonia

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.AktsiaseltsAKTSIASELTS
2.OsaühingOSAUHING
3.Euroopa äriühingEUROOPA ARIUHING
4.Välismaa äriühingu filiaalVALISMAA ARIUHINGU FILIAAL

Finlandia

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.Yksityinen osakeyhtiö / Privat aktiebolagYKSITYINEN OSAKEYHTIO / PRIVAT AKTIEBOLAG
2.Julkinen osakeyhtiö / Publikt aktiebolagJULKINEN OSAKEYHTIO / PUBLIKT AKTIEBOLAG
3.Yksityinen vakuutusosakeyhtiö / Privat försäkringsaktiebolagYKSITYINEN VAKUUTUSOSAKEYHTIO /

PRIVAT FORSAKRINGSAKTIEBOLAG

4.Yksityinen keskinäinen vakuutusyhtiö / Privat ömsesidigt försäkringsbolagYKSITYINEN KESKINAINEN VAKUUTUSYHTIO / PRIVAT OMSESIDIGT FORSAKRINGSBOLAG
5.Julkinen vakuutusosakeyhtiö / Publikt försäkringsaktiebolagJULKINEN VAKUUTUSOSAKEYHTIO / PUBLIKT FORSAKRINGSAKTIEBOLAG
6.Julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö / Publikt ömsesidigt försäkringsbolagJULKINEN KESKINAINEN VAKUUTUSYHTIO / PUBLIKT OMSESIDIGT FORSAKRINGSBOLAG
7.Eurooppayhtiö / EuropabolagEUROOPPAYHTIO / EUROPABOLAG
8.SivuliikeSIVULIIKE

Francja

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.Société AnonymeSOCIETE ANONYME
2.Société d'Exercice Libéral à Forme AnonymeSOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A FORME ANONYME
3.Société de Participations Financières de Professions Libérales (SPFPL) sous

forme de SA

SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSIONS

LIBERALES (SPFPL) SOUS FORME DE SA

4.Société coopérative à forme anonymeSOCIETE COOPERATIVE A FORME ANONYME
5.Union d'économie sociale - Société coopérative à forme anonymeUNION D'ECONOMIE SOCIALE - SOCIETE COOPERATIVE A FORME ANONYME
6.Société en Commandite par ActionsSOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS
7.Société d'Exercice Libéral en Commandite par ActionsSOCIETE D'EXERCICE LIBERAL EN COMMANDITE PAR ACTIONS
8.SPFPL sous forme de SCASPFPL SOUS FORME DE SCA
9.Société à Responsabilité LimitéeSOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
10.Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité LimitéeENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE
11.Société d'Exercice Libéral à Responsabilité LimitéeSOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE
12.Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée UnipersonnelleSOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE
13.SPFPL sous forme de SARLSPFPL SOUS FORME DE SARL
14.Société coopérative à responsabilité limitéeSOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE
15.Union d'économie sociale - Société coopérative à responsabilité limitéeUNION D'ECONOMIE SOCIALE - SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE
16.Société par Actions SimplifiéeSOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
17.Société par Actions Simplifiée UnipersonnelleSOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE
18.Sociétés d’Exercice Libéral par Actions SimplifiéesSOCIETES D'EXERCICE LIBERAL PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
19.Société d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SELASU)SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE (SELASU)
20.SPFPL sous forme de SASSPFPL SOUS FORME DE SAS
21.Société coopérative de production par actions simplifiéeSOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
22.Union d'économie sociale - Société coopérative par actions simplifiéeUNION D'ECONOMIE SOCIALE - SOCIETE COOPERATIVE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
23.Société EuropéenneSOCIETE EUROPEENNE
24.Société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européenSOCIETE ANONYME D'UN ETAT MEMBRE DE LA CE OU PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
25.Société anonyme d'un Etat non membre de la CE ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européenSOCIETE ANONYME D'UN ETAT NON MEMBRE DE LA CE OU NON PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
26.Société à responsabilité limitée d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européenSOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D'UN ETAT MEMBRE DE LA CE OU PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
27.Société à responsabilité limitée d'un Etat non membre de la CE ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européenSOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D'UN ETAT NON MEMBRE DE LA CE OU NON PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
28.Société en commandite par actions d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européenSOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS D'UN ETAT MEMBRE DE LA CE OU PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
29.Société en commandite par actions d'un Etat non membre de la CE ou non

partie à l'accord sur l'Espace économique européen

SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS D'UN ETAT NON MEMBRE DE LA CE OU

NON PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

30.Société par actions d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européenSOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS D'UN ETAT NON MEMBRE DE LA CE OU NON PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
31.Société de droit étranger SOCIETE DE DROIT ETRANGER

Grecja

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.Ανώνυµη εταιρείαANONUME ETAIREIA
2.Εταιρία περιoρισµένης ευθύνηςETAIRIA PERIORISMENES EUTHUNES
3.Ετερόρρυθµη κατά µετοχές εταιρείαETERORRUTHME KATA METOKHES ETAIREIA
4.Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρείαIDIOTIKE KEPHALAIOUKHIKE ETAIREIA
5.Ευρωπαϊκή εταιρείαEUROPAIKE ETAIREIA

Hiszpania

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.Sociedad anónimaSOCIEDAD ANONIMA
2.Sociedad comanditaria por accionesSOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES
3.Sociedad de responsabilidad limitadaSOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
4.Sociedad anónima europeaSOCIEDAD ANONIMA EUROPEA

Holandia

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.Buitenlandse rechtsvorm: Kapitaal vennootschap binnen de Europese Ruimte (EER)BUITENLANDSE RECHTSVORM: KAPITAAL VENNOOTSCHAP BINNEN DE EUROPESE RUIMTE (EER)
2.Naamloze vennootschapNAAMLOZE VENNOOTSCHAP
3.Besloten vennootschapBESLOTEN VENNOOTSCHAP
4.Europese naamloze vennootschapEUROPESE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Irlandia

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.Private Company Limited by SharesPRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
2.Designated Activity CompanyDESIGNATED ACTIVITY COMPANY
3.Public Limited CompanyPUBLIC LIMITED COMPANY
4.Company Limited by GuaranteeCOMPANY LIMITED BY GUARANTEE
5.Investment CompanyINVESTMENT COMPANY
6.Unlimited CompanyUNLIMITED COMPANY
7.Foreign branchFOREIGN BRANCH

Islandia

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.HlutafélagHLUTAFELAG
2.EinkahlutafélagEINKAHLUTAFELAG
3.SamlagshlutafélagSAMLAGSHLUTAFELAG
4.SamlagsfélagSAMLAGSFELAG
5.EvrópufélagEVROPUFELAG
6.Opinbert hlutafélagOPINBERT HLUTAFELAG

Liechtenstein

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego
1.AktiengesellschaftAKTIENGESELLSCHAFT
2.Gesellschaft mit beschränker HaftungGESELLSCHAFT MIT BESCHRANKER HAFTUNG
3.KommanditaktiengesellschaftKOMMANDITAKTIENGESELLSCHAFT
4.Europäische Gesellschaft (SE)EUROPAISCHE GESELLSCHAFT (SE)

Litwa

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.Akcinė bendrovėAKCINE BENDROVE
2.Uždaroji akcinė bendrovėUZDAROJI AKCINE BENDROVE
3.Europos bendrovėEUROPOS BENDROVE

Luksemburg

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.Société anonymeSOCIETE ANONYME
2.Société en commandite par actionsSOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS
3.Société à responsabilité limitéeSOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
4.Société européenneSOCIETE EUROPEENNE

Łotwa

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.Akciju sabiedrībaAKCIJU SABIEDRIBA
2.Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuSABIEDRIBA AR IEROBEZOTU

ATBILDIBU

3.KomandītsabiedrībaKOMANDITSABIEDRIBA
4.Eiropas komercsabiedrībaEIROPAS KOMERCSABIEDRIBA
5.Ārvalsts komersanta filiāleARVALSTS KOMERSANTA FILIALE

Malta

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.Kumpanija pubblika / Public limited liability companyKUMPANIJA PUBBLIKA / PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY
2.Kumpanija privata / Private limited liability companyKUMPANIJA PRIVATA / PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY
3.Societas Europaea / European public limited liability companySOCIETAS EUROPAEA / EUROPEAN PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY
4.Oversea CompanyOVERSEA COMPANY

Niemcy

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.AktiengesellschaftAKTIENGESELLSCHAFT
2.Kommanditgesellschaft auf AktienKOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN
3.Gesellschaft mit beschränkter HaftungGESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
4.Europäische AktiengesellschaftEUROPAISCHE AKTIENGESELLSCHAFT
5.Rechtsform ausländischen Rechts HRBRECHTSFORM AUSLANDISCHEN RECHTS HRB

Norwegia

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.AksjeselskapAKSJESELSKAP
2.AllmennaksjeselskapALLMENNAKSJESELSKAP
3.Europeisk selskapEUROPEISK SELSKAP
4.Norskregistrert utenlandsk foretakNORSKREGISTRERT UTENLANDSK FORETAK

Portugalia

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.Sociedade anonimaSOCIEDADE ANONIMA
2.Sociedade em comandita por açõesSOCIEDADE EM COMANDITA POR ACOES
3.Sociedade por quotasSOCIEDADE POR QUOTAS
4.Sociedade anónima europeiaSOCIEDADE ANONIMA EUROPEIA
5.Sucursal financeira exteriorSUCURSAL FINANCEIRA EXTERIOR
6.Representação permanenteREPRESENTACAO PERMANENTE

Rumunia

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.Societate pe acț iuniSOCIETATE PE ACTIUNI
2.Societate cu răspundere limitatăSOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
3.Societate în comandită pe acț iuniSOCIETATE IN COMANDITA PE ACTIUNI
4.Societate în nume colectivSOCIETATE IN NUME COLECTIV
5.Societate în comandită simplăSOCIETATE IN COMANDITA SIMPLA
6.Societate EuropeanăSOCIETATE EUROPEANA
7.Forma juridică în temeiul legislaț iei altui stat membruFORMA JURIDICA IN TEMEIUL LEGISLATIEI ALTUI STAT MEMBRU

Słowacja

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.Akciová spoločnosťAKCIOVA SPOLOCNOST
2.Spoločnosť s ručením obmedzenýmSPOLOCNOST S RUCENIM OBMEDZENUM
3.Európska spoločnosťEUROPSKA SPOLOCNOST
4.Organizačná zložka zahraničnej osobyORGANIZACNA ZLOZKA ZAHRANICNEJ OSOBY

Słowenia

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.Delniška družbaDELNISKA DRUZBA
2.Družba z omejeno odgovornostjoDRUZBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO
3.Komanditna delniška družbaKOMANDITNA DELNISKA DRUZBA
4.Evropska delniška družbaEVROPSKA DELNISKA DRUZBA
5.Podružnica tujega podjetja - pravne oblike iz druge države čanice EUPODRUZNICA TUJEGA PODJETJA - PRAVNE OBLIKE IZ DRUGE DRZAVE CANICE EU

Szwecja

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.AktiebolagAKTIEBOLAG
2.BankaktiebolagBANKAKTIEBOLAG
3.FörsäkringsaktiebolagFORSAKRINGSAKTIEBOLAG
4.Europabolag (SE)EUROPABOLAG (SE)
5.FilialFILIAL
6.BankfilialBANKFILIAL

Węgry

Lp.Oznaczenie w języku

urzędowym

Oznaczenie podlegające wpisowi do

Krajowego Rejestru Sądowego

1.Zártkörűen működő részvénytársaságZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
2.Nyilvánosan működő részvénytársaságNYILVANOSAN MUKODO

RESZVENYTARSASAG

3.Korlátolt felelősségű társaságKORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG
4.Európai részvénytársaságEUROPAI RESZVENYTARSASAG
5.Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviseleteKULFOLDIEK MAGYARORSZAGI

KOZVETLEN KERESKEDELMI

KEPVISELETE

6.Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepeKULFOLDI VALLALKOZAS

MAGYARORSZAGI FIOKTELEPE

Wielka Brytania

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.Private Limited by Shares (Section 30 exemption)PRIVATE LIMITED BY SHARES (USE OF SECTION 30 EXEMPTION)
2.European Public Limited-LiabilityEUROPEAN PUBLIC LIMITED-LIABILITY
Company (SE)COMPANY (SE)
3.Private LimitedPRIVATE LIMITED
4.Public Limited CompanyPUBLIC LIMITED COMPANY
5.Unregistered CompanyUNREGISTERED COMPANY
6.Private Limited by Guarantee / no share capitalPRIVATE LIMITED BY GUARANTEE WITHOUT SHARE CAPITAL
7.Private Limited by Guarantee / no share share capital (use of Limited exemption)PRIVATE LIMITED BY GUARANTEE WITHOUT SHARE CAPITAL (USE OF LIMITED EXEMPTION)
8.Oversea CompanyOVERSEA COMPANY

Włochy

Lp.Oznaczenie w języku urzędowymOznaczenie podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.Società per azioniSOCIETA PER AZIONI
2.Società consortile per azioniSOCIETA CONSORTILE PER AZIONI
3.Società in accomandita per azioniSOCIETA IN ACCOMANDITA PER AZIONI
4.Società a responsabilità limitataSOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
5.Società consortile a responsabilità limitataSOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
6.Società a responsabilità limitata semplificataSOCIETA' A RESPONSABLITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
7.Società europeaSOCIETA EUROPEA
8.Soggetto estero o societa' costituita in base a leggi di altro statoSOGGETTO ESTERO O SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

LISTA NAZW REJESTRÓW, W KTÓRYCH ZAREJESTROWANE SĄ PODMIOTY OBJĘTE SYSTEMEM INTEGRACJI REJESTRÓW

Austria
Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
1.Österreichisches FirmenbuchOSTERREICHISCHES FIRMENBUCH

Belgia

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
15.Kruispuntbank van Ondernemingen / Banque-Carrefour des Entreprises / Zentrale UnternehmensdatenbankKRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN / BANQUE-CARREFOUR DES ENTREPRISES / ZENTRALE UNTERNEHMENSDATENBANK

Bułgaria

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
10.Търговски регистърTRGOVSKI RIEGISTR

Chorwacja

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
6.Sudski registarSUDSKI REGISTAR

Cypr

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
7.Έφορος ΕταιρειώνEPHOROS ETAIREION

Czechy

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
5.Verejny restrik (Obchodni rejstrik)VEREJNY RESTRIK (OBCHODNI REJSTRIK)

Dania

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
9.ErhvervsstyrelsenERHVERVSSTYRELSEN

Estonia

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
5.ÄriregisterARIREGISTER

Finlandia

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
9.Patentti-ja RekisterihallitusPATENTTI-JA REKISTERIHALLITUS

Francja

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
32.Registre du Commerce et des Sociétés Bourg-en-BresseREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BOURG-EN-BRESSE
33.Registre du Commerce et des Sociétés Saint-QuentinREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

SAINT-QUENTIN

34.Registre du Commerce et des Sociétés SoissonsREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES SOISSONS
35.Registre du Commerce et des Sociétés CussetREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CUSSET
36.Registre du Commerce et des Sociétés Montluҫ onREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES MONTLUCON
37.Registre du Commerce et des Sociétés ManosqueREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES MANOSQUE
38.Registre du Commerce et des Sociétés GapREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

GAP

39.Registre du Commerce et des Sociétés AntibesREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ANTIBES
40.Registre du Commerce et des Sociétés CannesREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CANNES
41.Registre du Commerce et des Sociétés GrasseREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES GRASSE
42.Registre du Commerce et des Sociétés NiceREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

NICE

43.Registre du Commerce et des Sociétés AubenasREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES AUBENAS
44.Registre du Commerce et des Sociétés SedanREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES SEDAN
45.Registre du Commerce et des Sociétés FoixREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

FOIX

46.Registre du Commerce et des Sociétés TroyesREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES TROYES
47.Registre du Commerce et des Sociétés CarcassonneREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CARCASSONNE
48.Registre du Commerce et des Sociétés NarbonneREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES NARBONNE
49.Registre du Commerce et des Sociétés RodezREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES RODEZ
50.Registre du Commerce et des Sociétés Aix-en-ProvenceREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

AIX-EN-PROVENCE

51.Registre du Commerce et des Sociétés

Marseille

REGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES MARSEILLE

52.Registre du Commerce et des Sociétés Salon-de-ProvenceREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES SALON-DE-PROVENCE
53.Registre du Commerce et des Sociétés TarasconREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES TARASCON
54.Registre du Commerce et des Sociétés CaenREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

CAEN

55.Registre du Commerce et des Sociétés LisieuxREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES LISIEUX
56.Registre du Commerce et des Sociétés AurillacREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES AURILLAC
57.Registre du Commerce et des Sociétés AngoulêmeREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ANGOULEME
58.Registre du Commerce et des Sociétés La RochelleREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

LA ROCHELLE

59.Registre du Commerce et des Sociétés SaintesREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES SAINTES
60.Registre du Commerce et des Sociétés BourgesREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BOURGES
61.Registre du Commerce et des Sociétés BriveREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

BRIVE

62.Registre du Commerce et des Sociétés AjaccioREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES AJACCIO
63.Registre du Commerce et des Sociétés BastiaREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BASTIA
64.Registre du Commerce et des Sociétés DijonREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

DIJON

65.Registre du Commerce et des Sociétés Saint-BrieucREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

SAINT-BRIEUC

66.Registre du Commerce et des Sociétés GuéretREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES GUERET
67.Registre du Commerce et des Sociétés BergeracREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BERGERAC
68.Registre du Commerce et des Sociétés PérigueuxREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PERIGUEUX
69.Registre du Commerce et des Sociétés BesançonREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BESANCON
70.Registre du Commerce et des Sociétés RomansREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ROMANS
71.Registre du Commerce et des Sociétés BernayREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BERNAY
72.Registre du Commerce et des Sociétés ÉvreuxREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES EVREUX
73.Registre du Commerce et des Sociétés ChartresREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CHARTRES
74.Registre du Commerce et des Sociétés BrestREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

BREST

75.Registre du Commerce et des Sociétés QuimperREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES QUIMPER
76.Registre du Commerce et des Sociétés NîmesREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

NIMES

77.Registre du Commerce et des Sociétés ToulouseREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES TOULOUSE
78.Registre du Commerce et des Sociétés AuchREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

AUCH

79.Registre du Commerce et des Sociétés BordeauxREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BORDEAUX
80.Registre du Commerce et des Sociétés

Libourne

REGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES LIBOURNE

81.Registre du Commerce et des Sociétés BéziersREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BEZIERS
82.Registre du Commerce et des Sociétés MontpellierREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES MONTPELLIER
83.Registre du Commerce et des Sociétés RennesREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES RENNES
84.Registre du Commerce et des Sociétés Saint-MaloREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

SAINT-MALO

85.Registre du Commerce et des Sociétés ChâteaurouxREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CHATEAUROUX
86.Registre du Commerce et des Sociétés ToursREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES TOURS
87.Registre du Commerce et des Sociétés GrenobleREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES GRENOBLE
88.Registre du Commerce et des Sociétés VienneREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES VIENNE
89.Registre du Commerce et des Sociétés Lons-le-SaunierREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

LONS-LE-SAUNIER

90.Registre du Commerce et des Sociétés DaxREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

DAX

91.Registre du Commerce et des Sociétés Mont-de-MarsanREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES MONT-DE-MARSAN
92.Registre du Commerce et des Sociétés BloisREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

BLOIS

93.Registre du Commerce et des Sociétés RoanneREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ROANNE
94.Registre du Commerce et des Sociétés Saint-ÉtienneREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

SAINT-ETIENNE

95.Registre du Commerce et des Sociétés Le Puy-en-VelayREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

LE PUY-EN-VELAY

96.Registre du Commerce et des Sociétés NantesREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES NANTES
97.Registre du Commerce et des Sociétés Saint-NazaireREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

SAINT-NAZAIRE

98.Registre du Commerce et des Sociétés OrléansREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ORLEANS
99.Registre du Commerce et des Sociétés CahorsREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CAHORS
100.Registre du Commerce et des Sociétés AgenREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

AGEN

101.Registre du Commerce et des Sociétés MendeREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES MENDE
102.Registre du Commerce et des Sociétés AngersREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ANGERS
103.Registre du Commerce et des Sociétés CherbourgREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CHERBOURG
104.Registre du Commerce et des Sociétés CoutancesREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES COUTANCES
105.Registre du Commerce et des Sociétés Châlons-en-ChampagneREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CHALONS-EN-CHAMPAGNE
106.Registre du Commerce et des Sociétés ReimsREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

REIMS

107.Registre du Commerce et des Sociétés ChaumontREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CHAUMONT
108.Registre du Commerce et des Sociétés LavalREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

LAVAL

109.Registre du Commerce et des Sociétés BrieyREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

BRIEY

110.Registre du Commerce et des Sociétés NancyREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES NANCY
111.Registre du Commerce et des Sociétés Bar-le-DucREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

BAR-LE-DUC

112.Registre du Commerce et des Sociétés LorientREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES LORIENT
113.Registre du Commerce et des Sociétés VannesREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES VANNES
114.Registre du Commerce et des Sociétés NeversREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES NEVERS
115.Registre du Commerce et des Sociétés DunkerqueREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DUNKERQUE
116.Registre du Commerce et des Sociétés ValenciennesREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES VALENCIENNES
117.Registre du Commerce et des Sociétés Lille MétropoleREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

LILLE METROPOLE

118.Registre du Commerce et des Sociétés DouaiREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

DOUAI

119.Registre du Commerce et des Sociétés BeauvaisREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BEAUVAIS
120.Registre du Commerce et des Sociétés CompiègneREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES COMPIEGNE
121.Registre du Commerce et des Sociétés AlençonREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ALENCON
122.Registre du Commerce et des Sociétés ArrasREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

ARRAS

123.Registre du Commerce et des Sociétés Boulogne-sur-MerREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BOULOGNE-SUR-MER
124.Registre du Commerce et des Sociétés Clermont-FerrandREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CLERMONT-FERRAND
125.Registre du Commerce et des Sociétés BayonneREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BAYONNE
126.Registre du Commerce et des Sociétés PauREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

PAU

127.Registre du Commerce et des Sociétés TarbesREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES TARBES
128.Registre du Commerce et des Sociétés PerpignanREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PERPIGNAN
129.Registre du Commerce et des Sociétés LyonREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

LYON

130.Registre du Commerce et des Sociétés Villefranche-TarareREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES VILLEFRANCHE-TARARE
131.Registre du Commerce et des Sociétés VesoulREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES VESOUL
132.Registre du Commerce et des Sociétés Chalon-sur-SaôneREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CHALON-SUR-SAONE
133.Registre du Commerce et des Sociétés MâconREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES MACON
134.Registre du Commerce et des Sociétés Le MansREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

LE MANS

135.Registre du Commerce et des Sociétés ChambéryREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CHAMBERY
136.Registre du Commerce et des Sociétés AnnecyREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ANNECY
137.Registre du Commerce et des Sociétés

Thonon-les-Bains

REGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES THONON-LES-BAINS

138.Registre du Commerce et des Sociétés ParisREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

PARIS

139.Registre du Commerce et des Sociétés DieppeREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DIEPPE
140.Registre du Commerce et des Sociétés Le HavreREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

LE HAVRE

141.Registre du Commerce et des Sociétés RouenREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ROUEN
142.Registre du Commerce et des Sociétés MeauxREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES MEAUX
143.Registre du Commerce et des Sociétés MelunREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES MELUN
144.Registre du Commerce et des Sociétés ÉvryREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

EVRY

145.Registre du Commerce et des Sociétés PontoiseREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PONTOISE
146.Registre du Commerce et des Sociétés VersaillesREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES VERSAILLES
147.Registre du Commerce et des Sociétés NiortREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

NIORT

148.Registre du Commerce et des Sociétés AmiensREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES AMIENS
149.Registre du Commerce et des Sociétés AlbiREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

ALBI

150.Registre du Commerce et des Sociétés CastresREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CASTRES
151.Registre du Commerce et des Sociétés

Montauban

REGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES MONTAUBAN

152.Registre du Commerce et des Sociétés DraguignanREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES DRAGUIGNAN
153.Registre du Commerce et des Sociétés FréjusREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES FREJUS
154.Registre du Commerce et des Sociétés ToulonREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES TOULON
155.Registre du Commerce et des Sociétés AvignonREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES AVIGNON
156.Registre du Commerce et des Sociétés La Roche-sur-YonREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

LA ROCHE-SUR-YON

157.Registre du Commerce et des Sociétés PoitiersREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES POITIERS
158.Registre du Commerce et des Sociétés LimogesREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES LIMOGES
159.Registre du Commerce et des Sociétés ÉpinalREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES EPINAL
160.Registre du Commerce et des Sociétés AuxerreREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES AUXERRE
161.Registre du Commerce et des Sociétés SensREGISTRE DU COMMERCE ET DES

SOCIETES

SENS

162.Registre du Commerce et des Sociétés BelfortREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BELFORT
163.Registre du Commerce et des Sociétés NanterreREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES NANTERRE
164.Registre du Commerce et des Sociétés BobignyREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES BOBIGNY
165.Registre du Commerce et des Sociétés CréteilREGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES CRETEIL

Grecja

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
6.Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)GENIKO EMPORIKO METROO (G.E.ME.)

Hiszpania

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
5.Registro Mercantil de VitoriaREGISTRO MERCANTIL DE VITORIA
6.Registro Mercantil de AlbaceteREGISTRO MERCANTIL DE ALBACETE
7.Registro Mercantil de AlicanteREGISTRO MERCANTIL DE ALICANTE
8.Registro Mercantil de AlmeriaREGISTRO MERCANTIL DE ALMERIA
9.Registro Mercantil de AvilaREGISTRO MERCANTIL DE AVILA
10.Registro Mercantil de BadajozREGISTRO MERCANTIL DE BADAJOZ
11.Registro Mercantil de IbizaREGISTRO MERCANTIL DE IBIZA
12.Registro Mercantil de MenorcaREGISTRO MERCANTIL DE MENORCA
13.Registro Mercantil de MallorcaREGISTRO MERCANTIL DE MALLORCA
14.Registro Mercantil de BarcelonaREGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA
15.Registro Mercantil de BurgosREGISTRO MERCANTIL DE BURGOS
16.Registro Mercantil de CaceresREGISTRO MERCANTIL DE CACERES
17.Registro Mercantil de CadizREGISTRO MERCANTIL DE CADIZ
18.Registro Mercantil de CastellonREGISTRO MERCANTIL DE CASTELLON
19.Registro Mercantil de Ciudad RealREGISTRO MERCANTIL DE CIUDAD REAL
20.Registro Mercantil de CordobaREGISTRO MERCANTIL DE CORDOBA
21.Registro Mercantil de a CoruñaREGISTRO MERCANTIL DE A CORUNA
22.Registro Mercantil de Santiago de

Compostela

REGISTRO MERCANTIL DE SANTIAGO DE

COMPOSTELA

23.Registro Mercantil de CuencaREGISTRO MERCANTIL DE CUENCA
24.Registro Mercantil de GironaREGISTRO MERCANTIL DE GIRONA
25.Registro Mercantil de GranadaREGISTRO MERCANTIL DE GRANADA
26.Registro Mercantil de GuadalajaraREGISTRO MERCANTIL DE GUADALAJARA
27.Registro Mercantil de GipuzkoaREGISTRO MERCANTIL DE GIPUZKOA
28.Registro Mercantil de HuelvaREGISTRO MERCANTIL DE HUELVA
29.Registro Mercantil de HuescaREGISTRO MERCANTIL DE HUESCA
30.Registro Mercantil de JaenREGISTRO MERCANTIL DE JAEN
31.Registro Mercantil de LeonREGISTRO MERCANTIL DE LEON
32.Registro Mercantil de LleidaREGISTRO MERCANTIL DE LLEIDA
33.Registro Mercantil de la RiojaREGISTRO MERCANTIL DE LA RIOJA
34.Registro Mercantil de LugoREGISTRO MERCANTIL DE LUGO
35.Registro Mercantil de MadridREGISTRO MERCANTIL DE MADRID
36.Registro Mercantil de MalagaREGISTRO MERCANTIL DE MALAGA
37.Registro Mercantil de MurciaREGISTRO MERCANTIL DE MURCIA
38.Registro Mercantil de NavarraREGISTRO MERCANTIL DE NAVARRA
39.Registro Mercantil de OurenseREGISTRO MERCANTIL DE OURENSE
40.Registro Mercantil de AsturiasREGISTRO MERCANTIL DE ASTURIAS
41.Registro Mercantil de PalenciaREGISTRO MERCANTIL DE PALENCIA
42.Registro Mercantil de Las PalmasREGISTRO MERCANTIL DE LAS PALMAS
43.Registro Mercantil de LanzaroteREGISTRO MERCANTIL DE LANZAROTE
44.Registro Mercantil de FuerteventuraREGISTRO MERCANTIL DE FUERTEVENTURA
45.Registro Mercantil de PontevedraREGISTRO MERCANTIL DE PONTEVEDRA
46.Registro Mercantil de SalamancaREGISTRO MERCANTIL DE SALAMANCA
47.Registro Mercantil de La PalmaREGISTRO MERCANTIL DE LA PALMA
48.Registro Mercantil de TenerifeREGISTRO MERCANTIL DE TENERIFE
49.Registro Mercantil de La GomeraREGISTRO MERCANTIL DE LA GOMERA
50.Registro Mercantil de El HierroREGISTRO MERCANTIL DE EL HIERRO
51.Registro Mercantil de CantabriaREGISTRO MERCANTIL DE CANTABRIA
52.Registro Mercantil de SegoviaREGISTRO MERCANTIL DE SEGOVIA
53.Registro Mercantil de SevillaREGISTRO MERCANTIL DE SEVILLA
54.Registro Mercantil de SoriaREGISTRO MERCANTIL DE SORIA
55.Registro Mercantil de TarragonaREGISTRO MERCANTIL DE TARRAGONA
56.Registro Mercantil de TeruelREGISTRO MERCANTIL DE TERUEL
57.Registro Mercantil de ToledoREGISTRO MERCANTIL DE TOLEDO
58.Registro Mercantil de ValenciaREGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA
59.Registro Mercantil de ValladolidREGISTRO MERCANTIL DE VALLADOLID
60.Registro Mercantil de BizkaiaREGISTRO MERCANTIL DE BIZKAIA
61.Registro Mercantil de ZamoraREGISTRO MERCANTIL DE ZAMORA
62.Registro Mercantil de ZaragozaREGISTRO MERCANTIL DE ZARAGOZA
63.Registro Mercantil de CeutaREGISTRO MERCANTIL DE CEUTA
64.Registro Mercantil de MelillaREGISTRO MERCANTIL DE MELILLA

Holandia

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
5.HandelsregisterHANDELSREGISTER

Irlandia

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
8.The Companies Registration Office / An Oifig um Chlarú CuideachtaíTHE COMPANIES REGISTRATION OFFICE - AN OIFIG UM CHLARU CUIDEACHTAI

Islandia

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
7.Fyrirtækjaskrá RSKFYRIRTAEKJASKRA RSK

Liechtenstein

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
5.Amt für Justiz - HandelsregisterAMT FUR JUSTIZ - HANDELSREGISTER

Litwa

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
4.Juridinių asmenų registrasJURIDINIU ASMENU REGISTRAS

Luksemburg

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
5.Registre de commerce et des sociétésREGISTRE DE COMMERCE ET DES SOCIETES

Łotwa

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
6.Latvijas Republikas Uzņēmumu ReģistrsLATVIJAS REPUBLIKAS UZNEMUMU REGISTRS

Malta

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
5.Registru tal-Kumpaniji ta'MaltaREGISTRU TAL-KUMPANIJI TA'MALTA

Niemcy

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
6.Amtsgericht AachenAMTSGERICHT AACHEN
7.Amtsgericht AmbergAMTSGERICHT AMBERG
8.Amtsgericht AnsbachAMTSGERICHT ANSBACH
9.Amtsgericht ArnsbergAMTSGERICHT ARNSBERG
10.Amtsgericht AschaffenburgAMTSGERICHT ASCHAFFENBURG
11.Amtsgericht AugsburgAMTSGERICHT AUGSBURG
12.Amtsgericht AurichAMTSGERICHT AURICH
13.Amtsgericht Bad HersfeldAMTSGERICHT BAD HERSFELD
14.Amtsgericht Bad Homburg v. d. HöheAMTSGERICHT BAD HOMBURG V. D. HOHE
15.Amtsgericht Bad KreuznachAMTSGERICHT BAD KREUZNACH
16.Amtsgericht Bad OeynhausenAMTSGERICHT BAD OEYNHAUSEN
17.Amtsgericht BambergAMTSGERICHT BAMBERG
18.Amtsgericht BayreuthAMTSGERICHT BAYREUTH
19.Amtsgericht Berlin-CharlottenburgAMTSGERICHT BERLIN- CHARLOTTENBURG
20.Amtsgericht BielefeldAMTSGERICHT BIELEFELD
21.Amtsgericht BochumAMTSGERICHT BOCHUM
22.Amtsgericht BonnAMTSGERICHT BONN
23.Amtsgericht BraunschweigAMTSGERICHT BRAUNSCHWEIG
24.Amtsgericht BremenAMTSGERICHT BREMEN
25.Amtsgericht ChemnitzAMTSGERICHT CHEMNITZ
26.Amtsgericht CoburgAMTSGERICHT COBURG
27.Amtsgericht CoesfeldAMTSGERICHT COESFELD
28.Amtsgericht CottbusAMTSGERICHT COTTBUS
29.Amtsgericht DarmstadtAMTSGERICHT DARMSTADT
30.Amtsgericht DeggendorfAMTSGERICHT DEGGENDORF
31.Amtsgericht DortmundAMTSGERICHT DORTMUND
32.Amtsgericht DresdenAMTSGERICHT DRESDEN
33.Amtsgericht DuisburgAMTSGERICHT DUISBURG
34.Amtsgericht DürenAMTSGERICHT DUREN
35.Amtsgericht DüsseldorfAMTSGERICHT DUSSELDORF
36.Amtsgericht EschwegeAMTSGERICHT ESCHWEGE
37.Amtsgericht EssenAMTSGERICHT ESSEN
38.Amtsgericht FlensburgAMTSGERICHT FLENSBURG
39.Amtsgericht Frankfurt (Oder)AMTSGERICHT FRANKFURT (ODER)
40.Amtsgericht Frankfurt am MainAMTSGERICHT FRANKFURT AM MAIN
41.Amtsgericht FreiburgAMTSGERICHT FREIBURG
42.Amtsgericht Friedberg (Hessen)AMTSGERICHT FRIEDBERG (HESSEN)
43.Amtsgericht FritzlarAMTSGERICHT FRITZLAR
44.Amtsgericht FuldaAMTSGERICHT FULDA
45.Amtsgericht FürthAMTSGERICHT FURTH
46.Amtsgericht GelsenkirchenAMTSGERICHT GELSENKIRCHEN
47.Amtsgericht GießenAMTSGERICHT GIESSEN
48.Amtsgericht GöttingenAMTSGERICHT GOTTINGEN
49.Amtsgericht GüterslohAMTSGERICHT GUTERSLOH
50.Amtsgericht HagenAMTSGERICHT HAGEN
51.Amtsgericht HamburgAMTSGERICHT HAMBURG
52.Amtsgericht HammAMTSGERICHT HAMM
53.Amtsgericht HanauAMTSGERICHT HANAU
54.Amtsgericht HannoverAMTSGERICHT HANNOVER
55.Amtsgericht HildesheimAMTSGERICHT HILDESHEIM
56.Amtsgericht HofAMTSGERICHT HOF
57.Amtsgericht IngolstadtAMTSGERICHT INGOLSTADT
58.Amtsgericht IserlohnAMTSGERICHT ISERLOHN
59.Amtsgericht JenaAMTSGERICHT JENA
60.Amtsgericht KaiserslauternAMTSGERICHT KAISERSLAUTERN
61.Amtsgericht KasselAMTSGERICHT KASSEL
62.Amtsgericht Kempten (Allgäu)AMTSGERICHT KEMPTEN (ALLGAU)
63.Amtsgericht KielAMTSGERICHT KIEL
64.Amtsgericht KleveAMTSGERICHT KLEVE
65.Amtsgericht KoblenzAMTSGERICHT KOBLENZ
66.Amtsgericht KölnAMTSGERICHT KOLN
67.Amtsgericht Königstein im TaunusAMTSGERICHT KONIGSTEIN IM TAUNUS
68.Amtsgericht KorbachAMTSGERICHT KORBACH
69.Amtsgericht KrefeldAMTSGERICHT KREFELD
70.Amtsgericht Landau in der PfalzAMTSGERICHT LANDAU IN DER PFALZ
71.Amtsgericht LandshutAMTSGERICHT LANDSHUT
72.Amtsgericht LeipzigAMTSGERICHT LEIPZIG
73.Amtsgericht LemgoAMTSGERICHT LEMGO
74.Amtsgericht Limburg a. d. LahnAMTSGERICHT LIMBURG A. D. LAHN
75.Amtsgericht LübeckAMTSGERICHT LUBECK
76.Amtsgericht Ludwigshafen am RheinAMTSGERICHT LUDWIGSHAFEN AM RHEIN
77.Amtsgericht LüneburgAMTSGERICHT LUNEBURG
78.Amtsgericht MainzAMTSGERICHT MAINZ
79.Amtsgericht MannheimAMTSGERICHT MANNHEIM
80.Amtsgericht MarburgAMTSGERICHT MARBURG
81.Amtsgericht MemmingenAMTSGERICHT MEMMINGEN
82.Amtsgericht MönchengladbachAMTSGERICHT MONCHENGLADBACH
83.Amtsgericht MontabaurAMTSGERICHT MONTABAUR
84.Amtsgericht MünchenAMTSGERICHT MUNCHEN
85.Amtsgericht MünsterAMTSGERICHT MUNSTER
86.Amtsgericht NeubrandenburgAMTSGERICHT NEUBRANDENBURG
87.Amtsgericht NeuruppinAMTSGERICHT NEURUPPIN
88.Amtsgericht NeussAMTSGERICHT NEUSS
89.Amtsgericht NürnbergAMTSGERICHT NURNBERG
90.Amtsgericht Offenbach am MainAMTSGERICHT OFFENBACH AM MAIN
91.Amtsgericht Oldenburg (Oldenburg)AMTSGERICHT OLDENBURG (OLDENBURG)
92.Amtsgericht OsnabrückAMTSGERICHT OSNABRUCK
93.Amtsgericht PaderbornAMTSGERICHT PADERBORN
94.Amtsgericht PassauAMTSGERICHT PASSAU
95.Amtsgericht PinnebergAMTSGERICHT PINNEBERG
96.Amtsgericht PotsdamAMTSGERICHT POTSDAM
97.Amtsgericht RecklinghausenAMTSGERICHT RECKLINGHAUSEN
98.Amtsgericht RegensburgAMTSGERICHT REGENSBURG
99.Amtsgericht RostockAMTSGERICHT ROSTOCK
100.Amtsgericht SaarbrückenAMTSGERICHT SAARBRUCKEN
101.Amtsgericht SchweinfurtAMTSGERICHT SCHWEINFURT
102.Amtsgericht SchwerinAMTSGERICHT SCHWERIN
103.Amtsgericht SiegburgAMTSGERICHT SIEGBURG
104.Amtsgericht SiegenAMTSGERICHT SIEGEN
105.Amtsgericht StadthagenAMTSGERICHT STADTHAGEN
106.Amtsgericht SteinfurtAMTSGERICHT STEINFURT
107.Amtsgericht StendalAMTSGERICHT STENDAL
108.Amtsgericht StralsundAMTSGERICHT STRALSUND
109.Amtsgericht StraubingAMTSGERICHT STRAUBING
110.Amtsgericht StuttgartAMTSGERICHT STUTTGART
111.Amtsgericht TostedtAMTSGERICHT TOSTEDT
112.Amtsgericht TraunsteinAMTSGERICHT TRAUNSTEIN
113.Amtsgericht UlmAMTSGERICHT ULM
114.Amtsgericht WalsrodeAMTSGERICHT WALSRODE
115.Amtsgericht Weiden i.d. OPf.AMTSGERICHT WEIDEN I.D. OPF.
116.Amtsgericht WetzlarAMTSGERICHT WETZLAR
117.Amtsgericht WiesbadenAMTSGERICHT WIESBADEN
118.Amtsgericht WittlichAMTSGERICHT WITTLICH
119.Amtsgericht WuppertalAMTSGERICHT WUPPERTAL
120.Amtsgericht WürzburgAMTSGERICHT WURZBURG
121.Amtsgericht ZweibrückenAMTSGERICHT ZWEIBRUCKEN

Norwegia

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
5.ForetaksregisteretFORETAKSREGISTERET

Portugalia

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
7.Registo ComercialREGISTO COMERCIAL

Rumunia

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
8.Oficiul Naţional al Registrului ComerţuluiOFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

Słowacja

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
5.Obchodný registerOBCHODNU REGISTER

Słowenia

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
6.Poslovni register SlovenijePOSLOVNI REGISTER SLOVENIJE

Szwecja

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
7.BolagsverketBOLAGSVERKET

Węgry

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
7.Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs RendszerORSZAGOS CEGNYILVANTARTO ES CEGINFORMACIOS RENDSZER

Wielka Brytania

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
9.Companies HouseCOMPANIES HOUSE
10.Companies House ScotlandCOMPANIES HOUSE SCOTLAND
11.Companies House Northern IrelandCOMPANIES HOUSE NORTHERN IRELAND

Włochy

Lp.Nazwa w języku urzędowymNazwa podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
9.Registro delle impreseREGISTRO DELLE IMPRESE
1 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniającą dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek (Dz. Urz. UE L 156 z 16.06.2012, str. 1).