Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1722

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

Na podstawie art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 667) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH za okres .......................r.