Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2498

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin

Na podstawie art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin (Dz. U. poz. 2489) w § 2:
1)
w ust. 1.:
a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", który w związku z pełnieniem służby nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego, małżonkowi funkcjonariusza oraz dzieciom własnym funkcjonariusza, dzieciom małżonka funkcjonariusza, jak również dzieciom przysposobionym i dzieciom przyjętym na wychowanie przez funkcjonariusza lub małżonka funkcjonariusza:",

b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) bez względu na wiek, jeżeli są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy albo całkowicie niezdolnymi do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji";

2)
w ust. 2 wyrazy "całkowitą niezdolność do wykonywania pracy" zastępuje się wyrazami "całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji, albo niezdolność do samodzielnej egzystencji";
3)
w ust. 5 wyraz "0,144" zastępuje się wyrazem "0,263".
Do spraw o przyznanie świadczeń niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.