Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1759

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 października 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

Na podstawie art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. poz. 1872, z 2007 r. poz. 1224, z 2009 r. poz. 762 oraz z 2014 r. poz. 1451) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wezwanie do wykonania świadczenia wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wystawia w czasie pokoju w liczbie egzemplarzy określonej przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych występujących z wnioskami o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.