Nowość Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1907

Akt oczekujący
Wersja od: 18 września 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 września 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1900 oraz z 2023 r. poz. 240, 347, 1723, 1834 i 1860) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. z 2022 r. poz. 2396) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Stawki uposażenia zasadniczego określone w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przy ustalaniu wysokości uposażeń należnych funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego od dnia 1 marca 2023 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELA STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY

CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

Lp.Stanowisko służboweStawka uposażenia zasadniczego w złotych
1Szef CBA14 550-15 650
2zastępca Szefa CBA11 300-14 050
3dyrektor departamentu, dyrektor biura, dyrektor delegatury9150-10 700
4zastępca dyrektora departamentu, zastępca dyrektora biura, zastępca dyrektora delegatury8500-10 050
5doradca Szefa CBA8050-10 700
6główny ekspert8050-10 700
7naczelnik wydziału8050-9500
8kierownik referatu7200-9300
9zastępca naczelnika wydziału7000-9100
10kierownik sekcji6550-8550
11ekspert, audytor wewnętrzny, główny księgowy, radca prawny6550-9100
12agent specjalny7500-8450
13starszy agent6850-7500
14agent6250-6850
15młodszy agent5800-6200
16specjalista5450-5800
17młodszy specjalista5150-5450
18inspektor4850-5150
19młodszy inspektor4500-4800