§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia... - Dz.U.2022.314 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.314

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 2022 r.
§  2. 
W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.