§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia... - Dz.U.2022.314 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.314

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 2022 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 862) § 9 otrzymuje brzmienie:

''§ 9. Wysokość dodatku za wykonywanie poza macierzystą jednostką wojskową zadań związanych z bezpośrednim udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych lub likwidacji ich skutków, w akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego albo z zakresu zarządzania kryzysowego dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniącego terytorialną służbę wojskową rotacyjnie wynosi 45 zł za każdą rozpoczętą dobę wykonywania tych zadań.".