Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.626

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 maja 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 2 maja 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania

Na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858, 1649, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 października 2012 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania (Dz. U. poz. 1145) w § 2:
1) w ust. 1 wyraz "niewspólnotowych" zastępuje się wyrazem "nieunijnych";
2) w ust. 3 wyraz "niewspólnotowych" zastępuje się wyrazem "nieunijnych";
3) w ust. 4 wyraz "wspólnotowych" zastępuje się wyrazem "unijnych".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).