Zmiana rozporządzenia w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.82

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 stycznia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców

Na podstawie art. 89p ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 i 1918) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych Rady do Spraw Uchodźców (Dz. U. poz. 1469) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 w:
a)
§ 1 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "(Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 216, poz. 1367)" zastępuje się wyrazami "(Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 i 1918)",
b)
§ 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący Rady.";

2)
w załączniku nr 2:
a)
w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zawiadomienie o posiedzeniu trzyosobowego składu orzekającego przekazuje się członkom składu w terminie umożliwiającym zapoznanie się ze sprawą.",

b)
w § 6:
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Uzasadnienie orzeczenia sporządza członek albo członkowie składu wyznaczeni przez przewodniczącego składu orzekającego.",

dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zajmowania stanowiska w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Z przyjęcia stanowiska sporządza się protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego.",

c)
w § 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zajmowania stanowiska w postępowaniu przed sądem administracyjnym.",

d)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Rada obraduje na posiedzeniach plenarnych albo podejmuje uchwały w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).

2. Posiedzenia plenarne odbywają się w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.",

e)
w § 12:
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przewodniczący Rady zawiadamia w formie pisemnej lub elektronicznej członków Rady o terminie, miejscu i projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem, załączając materiały, które mają być przedmiotem obrad.",

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący Rady może zdecydować o odbyciu posiedzenia plenarnego z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym pomiędzy członkami Rady,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie Rady mogą wypowiadać się w toku posiedzenia

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.",

w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Członków Rady obecnych na posiedzeniu uznaje się za zawiadomionych, a nieobecnych zawiadamia się w formie pisemnej lub elektronicznej.",

f)
w § 16 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Rada może podejmować uchwały poza posiedzeniem plenarnym. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem następuje w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przepisy ust. 2 i 3 oraz § 17 stosuje się odpowiednio.".

Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.