Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2293

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 3 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie statutu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Na podstawie art. 1 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1249 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. poz. 1153) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej "Ministrem", projektu rocznego planu działalności Centrum;";

2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa, zwany dalej "Komitetem Sterującym", koordynuje realizację badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.";

3) w § 11 w ust. 1 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) zarządzania programami badań aplikacyjnych,".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).