Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2082

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2188 oraz z 2018 r. poz. 3 i 1443) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. poz. 384 oraz z 2016 r. poz. 1428 i 2228) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli A lp. 8 otrzymuje brzmienie:
8INSPEKTOR OCHRONY DANYCHXV-XIX8WEDŁUG ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
2) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO ASYSTENTÓW SĘDZIÓW, STARSZYCH ASYSTENTÓW SĘDZIÓW, URZĘDNIKÓW SĄDOWYCH I INNYCH PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKICH SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

KATEGORIA ZASZEREGOWANIAKWOTA W ZŁOTYCH
I2250-2310
II2270-2350
III2280 - 2420
IV2290 - 2530
V2300 - 2640
VI2300 - 2880
VII2300 - 2990
VIII2350 -3110
IX2400 - 3220
X2450 -3330
XI2500 - 3570
XII2550 - 3740
XIII2600 - 3920
XIV2700 - 4200
XV2800 - 4440
XVI2950 - 4800
XVII3150-5280
XVIII3400 - 5900
XIX3700 - 6400
XX4000-7380
XXI4400-8610

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

STAWKA DODATKU FUNKCYJNEGOKWOTA W ZŁOTYCH
1do 785
2do 1125
3do 1460
4do 1800
5do 2135
6do 2475
7do 2815
8do 3375
9do 3935
10do 4500