Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.335

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 246 i 1139) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. poz. 485 i 1173) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli po wierszu "Funkcje zastępców kierowników: sekretariatu, sekretariatu wydziału lub sekcji wydziału, oddziału, biura, sekcji, zespołu, działu" dodaje się wiersz w brzmieniu:
Funkcja punktu kontaktowego Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowychdo 901
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.