Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1908

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 17 listopada 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa

Na podstawie art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. poz. 631 oraz z 2016 r. poz. 1332) w załączniku nr 1 do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w dziale I. Wymagania ogólne ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Studia mają profil ogólnoakademicki.";

2) w dziale III. Szczegółowe efekty kształcenia:
a) w rozdziale D. Nauki behawioralne i społeczne z elementami profesjonalizmu (np. socjologia medycyny, psychologia lekarska, etyka lekarska, historia medycyny, elementy profesjonalizmu, język angielski) pkt D.U14. otrzymuje brzmienie:

"D.U14. przestrzega praw pacjenta, w tym: prawa do ochrony danych osobowych, prawa do intymności, prawa do poszanowania godności, prawa do informacji o stanie zdrowia, prawa do tajemnicy informacji związanych z pacjentem, prawa do wyrażenia świadomej zgody na leczenie lub odstąpienie od niego, prawa do świadczeń zdrowotnych, prawa do zgłaszania niepożądanego działania produktu leczniczego oraz prawa do godnej śmierci;",

b) w rozdziale E. Nauki kliniczne niezabiegowe (np. pediatria, choroby wewnętrzne, neurologia, geriatria, psychiatria, dermatologia, onkologia, medycyna rodzinna, choroby zakaźne, rehabilitacja, diagnostyka laboratoryjna, farmakologia kliniczna) pkt E.W2. otrzymuje brzmienie:

"E.W2. zna zasady żywienia dzieci zdrowych i chorych, w tym karmienia naturalnego, szczepień ochronnych i prowadzenia bilansu zdrowia dziecka;";

3) w dziale IV. Organizacja studiów:
a) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Proces kształcenia powinien być organizowany w formie:

1) modułów zajęć (przedmiotów, kursów) odpowiadających poszczególnym zagadnieniom z dziedziny nauk medycznych (np. anatomii, mikrobiologii, chirurgii czy okulistyce);

2) modułów zajęć zintegrowanych łączących dwa lub więcej zagadnień z dziedziny nauk medycznych (np. choroby wewnętrzne i diagnostykę laboratoryjną, choroby zakaźne i mikrobiologię);

3) wielodyscyplinarnych modułów zajęć poświęconych określonym zagadnieniom (np. mechanizm i leczenie bólu, choroby autoimmunologiczne).

Program studiów obejmuje moduły zajęć (przedmioty, kursy) powiązane z prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi w dziedzinie nauk medycznych, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% ogólnej liczby punktów dla kierunku, służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych. Program studiów powinien stwarzać możliwość równomiernego obciążenia studentów przez taką konstrukcję modułów zajęć, aby możliwe było przypisanie im takiej samej, powtarzalnej wartości punktowej ECTS (np. 5, 6, 10).",

b) w ust. 1. Minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz punktów ECTS treść zamieszczona pod tabelą otrzymuje brzmienie:

"Do dyspozycji uczelni pozostawia się 550 godzin zajęć (36 punktów ECTS), które mogą być realizowane jako zajęcia obowiązkowe lub fakultatywne, uzupełniające wiedzę, umiejętności lub kompetencje, z tym że liczba godzin zajęć fakultatywnych powinna stanowić co najmniej 5% ogólnej liczby godzin zajęć.

Nauczanie dedykowane osiągnięciu efektów kształcenia w grupach A-D i G jest prowadzone przez osoby posiadające kompetencje zawodowe lub naukowe w zakresie nauk medycznych właściwych dla prowadzonych zajęć.

Nauczanie dedykowane osiągnięciu efektów kształcenia w grupach E i F związanych z określoną specjalnością w zakresie nauk medycznych jest prowadzone przez osoby posiadające dorobek naukowy, prawo wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizację lekarską odpowiadającą nauczanym efektom kształcenia przy współudziale innych osób posiadających dorobek naukowy lub doświadczenie kliniczne właściwe dla nauczanych efektów kształcenia.

Proces kształcenia powinien odbywać się z wykorzystaniem bazy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz infrastruktury pozwalającej na pełną realizację efektów kształcenia, która w szczególności zapewnia dostęp do prosektorium i pracowni mikroskopowej oraz umożliwia prowadzenie zajęć z zakresu nauk podstawowych i nauk klinicznych we wszystkich specjalnościach klinicznych.

Praktyczne nauczanie kliniczne oraz praktyki wakacyjne mogą odbywać się w oparciu o własną bazę dydaktyczną, naukowo-badawczą oraz infrastrukturę uczelni lub innych podmiotów leczniczych. Praktyczne nauczanie kliniczne oraz praktyki wakacyjne powinny odbywać się w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego, w szczególności w szpitalach, których specyfika pozwala na pełną realizację efektów kształcenia, podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub podstawowej opieki zdrowotnej, jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz hospicjach.

W grupie D nie więcej niż połowa godzin może być przeznaczona na nauczanie języka angielskiego. Dodatkowe godziny zajęć przeznaczonych na nauczanie języka angielskiego lub innego języka obcego mogą być realizowane w ramach godzin pozostawionych do dyspozycji uczelni. W przypadku gdy łączna liczba godzin zajęć z języków obcych przekroczy 200 godzin, uczelnia zwiększa o tę nadwyżkę ogólną pulę godzin w programie kształcenia.",

c) w ust. 2. Praktyczne nauczanie kliniczne na VI roku studiów wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Praktyczne nauczanie kliniczne na VI roku studiów obejmuje zajęcia (seminaria, ćwiczenia) w klinikach, oddziałach szpitalnych lub w symulowanych warunkach klinicznych z zakresu następujących specjalności, prowadzone przez wymienioną liczbę tygodni:".

§  2.
1. Standardy kształcenia dla kierunku lekarskiego określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do kształcenia na tym kierunku, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2017/2018.
2. Studia na kierunku lekarskim na profilu praktycznym mogą być prowadzone według dotychczasowych przepisów do zakończenia cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).