Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1745

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 września 2017 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień w postaci papierowej oraz szczegółowości umieszczanych w nich informacji (Dz. U. poz. 863) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

"§ 16a. 1. Na formularzu zawiadomienia w przedmiocie zamieszczenia danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 i 1948), umieszcza się informacje o:

1) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

2) uchyleniu orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

3) przywróceniu terminu do złożenia wniosku o wyłączenie zamieszczenia danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

2. Zawiadomienie w przedmiocie zamieszczenia danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.

3. Wzór formularza zawiadomienia w przedmiocie zamieszczenia danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym jest określony w załączniku nr 14a do rozporządzenia.";

2) w § 17 w ust. 1 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11-13 w brzmieniu:

"11) śmierci osoby, której dane osobowe zgromadzono w Rejestrze;

12) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;

13) uchyleniu orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.";

3) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;
4) po załączniku nr 14 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 14a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
5) załącznik nr 15 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.