Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.863

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 czerwca 2015 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień w postaci papierowej oraz szczegółowości umieszczanych w nich informacji

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1514 oraz z 2013 r. poz. 1621) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób sporządzania i przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego, zwanego dalej "Rejestrem", kart rejestracyjnych i zawiadomień;
2) szczegółowość informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu o zmianach ewidencyjnych lub w zawiadomieniu dotyczącym podmiotu zbiorowego w postaci papierowej;
3) wzory formularzy kart rejestracyjnych i zawiadomień.
§  2. 
1.  Organy obowiązane na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654, z późn. zm. zwanej dalej "ustawą", do sporządzania kart rejestracyjnych i zawiadomień przesyłają do Rejestru karty rejestracyjne i zawiadomienia niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia lub po zaistnieniu innego faktu, który stanowi podstawę ich sporządzenia.
2.  Karty rejestracyjne i zawiadomienia przesyła się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) przesyłką poleconą, za pośrednictwem funkcjonariusza organu wysyłającego albo w inny sposób przewidziany odrębnymi przepisami prawa.
3.  Karty rejestracyjne i zawiadomienia sporządza się pismem drukowanym.
4.  Karty rejestracyjne i zawiadomienia opatruje się pieczęcią urzędową organu uprawnionego do ich sporządzania oraz wpisuje się datę ich sporządzenia.
§  3.  Wzór formularza karty rejestracyjnej karnej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  4.  Wzór formularza karty rejestracyjnej nieletniego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Na formularzu karty rejestracyjnej podmiotu zbiorowego umieszcza się informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1a ustawy. Na oznaczenie podmiotu zbiorowego składają się: nazwa (firma), forma prawna oraz numer Krajowego Rejestru Sądowego, o ile podmiot zbiorowy podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, albo, w przypadku podmiotu zbiorowego niepodlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, nazwa oraz numer właściwego rejestru.
2.  Wzór formularza karty rejestracyjnej podmiotu zbiorowego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Na formularzu zawiadomienia w postępowaniu karnym umieszcza się informacje o:
1) odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności;
2) zamianie kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności;
3) zwolnieniu z odbycia reszty kary ograniczenia wolności;
4) zamianie grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności albo na pracę społecznie użyteczną;
5) wykonaniu kary, w szczególności wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;
6) wykonaniu środków karnych, z wyjątkiem środków określonych w art. 22 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm., zwanej dalej "Kodeksem karnym skarbowym", oraz w art. 28 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem wykroczeń", środków kompensacyjnych i przepadku;
7) rozpoczęciu, zakończeniu i miejscu wykonywania oraz o uchyleniu środków zabezpieczających, o których mowa w art. 93a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem karnym", a także o uchyleniu lub wykonaniu pozostałych środków zabezpieczających;
8) zwolnieniu od kary pozbawienia wolności na podstawie art. 336 § 3 i 4 Kodeksu karnego lub od kary ograniczenia wolności na podstawie art. 62 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm. zwanej dalej "Kodeksem karnym wykonawczym";
9) umorzeniu postępowania wykonawczego;
10) śmierci osoby, której dane osobowe zgromadzono w Rejestrze;
11) przerwie wykonania kary pozbawienia wolności;
12) warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia.
2.  Zawiadomienie w postępowaniu karnym, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-10, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.
3.  Zawiadomienie w postępowaniu karnym, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 5, w zakresie wykonania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, oraz w ust. 1 pkt 11 lub 12, a także informacje o umorzeniu postępowania wykonawczego w takich sprawach, przesyła do Rejestru sąd penitencjarny.
4.  Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Na formularzu zawiadomienia o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary umieszcza się informacje o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności oraz o skróceniu orzeczonej kary na podstawie art. 75 § 3a Kodeksu karnego, o ile doszło do skrócenia kary, albo o uchyleniu postanowienia o takim zarządzeniu.
2.  Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.
3.  Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§  8. 
1.  Na formularzu zawiadomienia o zamianie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania umieszcza się informacje o zamianie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na karę ograniczenia wolności w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne albo na grzywnę albo informacje o uchyleniu takiej zamiany.
2.  Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.
3.  Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
§  9. 
1.  Na formularzu zawiadomienia o zamianie kary pozbawienia wolności wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego umieszcza się informacje o zamianie kary pozbawienia wolności wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego na karę ograniczenia wolności z zastosowaniem dozoru elektronicznego albo o uchyleniu postanowienia o takiej zamianie.
2.  Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.
3.  Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
§  10. 
1.  Na formularzu zawiadomienia o zamianie kary pozbawienia wolności umieszcza się informacje o zamianie kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne albo o uchyleniu postanowienia o takiej zamianie.
2.  Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.
3.  Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
§  11. 
1.  Na formularzu zawiadomienia o zamianie orzeczonej kary umieszcza się informacje dotyczące zamiany, o której mowa w art. 12 ust. 2 pkt 26a ustawy, albo o uchyleniu postanowienia o takiej zamianie.
2.  Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.
3.  Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
§  12. 
1.  Na formularzu zawiadomienia o zawieszeniu wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności na podstawie art. 152 Kodeksu karnego wykonawczego umieszcza się informacje o zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności albo o uchyleniu postanowienia o takim zawieszeniu.
2.  Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.
3.  Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
§  13. 
1.  Na formularzu zawiadomienia o zmianie albo o uchyleniu prawomocnego orzeczenia umieszcza się informacje o:
1) uchyleniu prawomocnego orzeczenia w wyniku kasacji;
2) zastosowaniu amnestii;
3) ułaskawieniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
4) wznowieniu postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem odnotowanym w Rejestrze;
5) stwierdzeniu nieważności prawomocnego orzeczenia sądu odnotowanego w Rejestrze;
6) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze.
2.  Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.
3.  Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia.
§  14. 
1.  Zawiadomienie o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.
2.  Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia.
§  15. 
1.  Zawiadomienie o zarządzeniu zatarcia skazania przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.
2.  Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia.
§  16. 
1.  Na formularzu zawiadomienia o przekazaniu do wykonania orzeczonej kary właściwemu organowi sądowemu państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo o jej wykonaniu przez ten organ umieszcza się informacje o:
1) przekazaniu przez sąd polski orzeczenia do wykonania właściwemu organowi sądowemu państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
2) rodzaju i wymiarze przekazanej do wykonania kary, środków karnych, środków kompensacyjnych, środków związanych z poddaniem sprawcy próbie lub obowiązków;
3) dacie wykonania kary, środków karnych, środków kompensacyjnych lub środków związanych z poddaniem sprawcy próbie;
4) przekazaniu do wykonania orzeczonego dozoru kuratora lub innej instytucji publicznej;
5) przekazaniu do wykonania orzeczonego przepadku;
6) umorzeniu postępowania wykonawczego;
7) podjęciu postępowania wykonawczego.
2.  Zawiadomienie o przekazaniu do wykonania orzeczonej kary właściwemu organowi sądowemu państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo o jej wykonaniu przez ten organ przekazuje do Rejestru sąd, który wydał postanowienie w przedmiocie wystąpienia o wykonanie orzeczenia.
3.  Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia.
§  16a.  1
1.  Na formularzu zawiadomienia w przedmiocie zamieszczenia danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 i 1948), umieszcza się informacje o:
1) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
2) uchyleniu orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
3) przywróceniu terminu do złożenia wniosku o wyłączenie zamieszczenia danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
2.  Zawiadomienie w przedmiocie zamieszczenia danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.
3.  Wzór formularza zawiadomienia w przedmiocie zamieszczenia danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym jest określony w załączniku nr 14a do rozporządzenia.
§  17. 
1.  Na formularzu zawiadomienia w postępowaniu w sprawach nieletnich umieszcza się informacje o:
1) zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonego umieszczenia w zakładzie poprawczym;
2) warunkowym zwolnieniu z zakładu poprawczego i o odwołaniu takiego zwolnienia;
3) warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym oraz o zarządzeniu umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym;
4) zmianie albo uchyleniu środka wychowawczego oraz wychowawczo-leczniczego;
5) odstąpieniu od umieszczenia w zakładzie poprawczym i o wymierzeniu kary;
6) przerwaniu albo odroczeniu wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych, a także o odwołaniu przerwy albo odroczenia;
7) odstąpieniu od stosowania orzeczonego środka wychowawczego;
8) powołaniu nieletniego do zasadniczej służby wojskowej albo służby zastępczej;
9) wykonaniu środka zabezpieczającego - przepadku przedmiotów, określonego w art. 22 § 3 pkt 5 Kodeksu karnego skarbowego, orzeczonego na podstawie art. 43 § 1 pkt 5 Kodeksu karnego skarbowego;
10) umorzeniu postępowania wykonawczego;
11) 2  śmierci osoby, której dane osobowe zgromadzono w Rejestrze;
12) 3  przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;
13) 4  uchyleniu orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
2.  Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd rodzinny.
3.  Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 15 do rozporządzenia.
§  18. 
1.  Na formularzu zawiadomienia o umieszczeniu, przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich albo o zwolnieniu nieletniego ze schroniska umieszcza się informacje o:
1) umieszczeniu w schronisku dla nieletnich;
2) przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich;
3) zwolnieniu nieletniego ze schroniska dla nieletnich.
2.  Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd rodzinny albo sąd orzekający w pierwszej instancji w sprawie nieletniego w trybie art. 10 § 2 Kodeksu karnego.
3.  Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 16 do rozporządzenia.
§  19. 
1.  Na formularzu zawiadomienia o rozesłaniu oraz odwołaniu listu gończego umieszcza się informacje o takim rozesłaniu albo odwołaniu.
2.  Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Rejestru sąd albo prokurator wydający postanowienie o poszukiwaniu bądź odwołaniu poszukiwań listem gończym.
3.  Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 17 do rozporządzenia.
§  20. 
1.  Na formularzu zawiadomienia o zastosowaniu oraz o uchyleniu stosowania tymczasowego aresztowania umieszcza się informacje o:
1) zastosowaniu tymczasowego aresztowania, jeżeli tymczasowe aresztowanie wykonywane jest w formie umieszczenia w odpowiednim zakładzie leczniczym;
2) uchyleniu tymczasowego aresztowania;
3) miejscu osadzenia tymczasowo aresztowanego.
2.  Zawiadomienie o zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przesyła do Rejestru sąd orzekający o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.
3.  Zawiadomienie o zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przesyła do Rejestru sąd albo prokurator, który uchylił tymczasowe aresztowanie.
4.  Zawiadomienie o zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, przesyła do Rejestru sąd orzekający o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, a w przypadku gdy umieszczenie w odpowiednim zakładzie leczniczym nastąpiło po wydaniu postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, zawiadomienie to przesyła organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.
5.  Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 18 do rozporządzenia.
§  21. 
1.  Na formularzu zawiadomienia dotyczącego podmiotu zbiorowego umieszcza się informacje o:
1) wykonaniu kary pieniężnej;
2) wykonaniu przepadków;
3) wykonaniu zakazów;
4) wykonaniu podania wyroku do publicznej wiadomości;
5) zatarciu orzeczenia stwierdzającego odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony pod groźbą kary;
6) likwidacji podmiotu zbiorowego.
2.  Zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, przesyła do Rejestru sąd pierwszej instancji wykonujący orzeczenie.
3.  Zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego, zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 6, przesyła do Rejestru sąd gospodarczy.
4.  Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 19 do rozporządzenia.
§  22. 
1.  Sąd penitencjarny przesyła do rejestru zawiadomienie o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego dotyczące skazanych, wobec których stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960, z późn. zm.).
2.  Na formularzu zawiadomienia o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego umieszcza się informacje o:
1) zezwoleniu na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;
2) uchyleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;
3) wykonaniu kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;
4) przerwie w wykonywaniu kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;
5) warunkowym zawieszeniu wykonania reszty kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.
3.  Wzór formularza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 20 do rozporządzenia.
§  23.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r. 5

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  6  

WZÓR

KARTA REJESTRACYJNA KARNA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2  7  

WZÓR

KARTA REJESTRACYJNA NIELETNIEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

KARTA REJESTRACYJNA PODMIOTU ZBIOROWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

ZAWIADOMIENIE

w postępowaniu karnym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

ZAWIADOMIENIE

o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

ZAWIADOMIENIE

o zamianie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

ZAWIADOMIENIE

o zamianie kary pozbawienia wolności wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

ZAWIADOMIENIE

o zamianie kary pozbawienia wolności

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

ZAWIADOMIENIE

o zamianie orzeczonej kary*)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

ZAWIADOMIENIE

o zawieszeniu wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności na podstawie art. 152 Kodeksu karnego wykonawczego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

ZAWIADOMIENIE

o zmianie albo o uchyleniu prawomocnego orzeczenia

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR

ZAWIADOMIENIE

o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZÓR

ZAWIADOMIENIE

o zarządzeniu zatarcia skazania

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  14

WZÓR

ZAWIADOMIENIE

o przekazaniu do wykonania orzeczonej kary właściwemu organowi sądowemu państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo o jej wykonaniu przez ten organ*)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  14a  8  

WZÓR

ZAWIADOMIENIE

w przedmiocie zamieszczenia danych

w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  15  9  

WZÓR

ZAWIADOMIENIE

w postępowaniu w sprawach nieletnich

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  16

WZÓR

ZAWIADOMIENIE

o umieszczeniu, przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich albo o zwolnieniu *) nieletniego ze schroniska

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  17

WZÓR

ZAWIADOMIENIE

o rozesłaniu oraz odwołaniu*) listu gończego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  18

WZÓR

ZAWIADOMIENIE

o zastosowaniu oraz o uchyleniu stosowania*) tymczasowego aresztowania

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  19

WZÓR

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU ZBIOROWEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  20

WZÓR

ZAWIADOMIENIE

o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

wzór

1 § 16a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1745) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2017 r.
2 § 17 ust. 1 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1745) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2017 r.
3 § 17 ust. 1 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1745) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2017 r.
4 § 17 ust. 1 pkt 13 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1745) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2017 r.
5 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień w postaci papierowej oraz szczegółowości umieszczanych w nich informacji (Dz. U. poz. 1528), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
6 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1745) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2017 r.
7 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1745) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2017 r.
8 Załącznik nr 14a dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1745) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2017 r.
9 Załącznik nr 15 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1745) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2017 r.