Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.226

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi

Na podstawie art. 36 § 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi (Dz. U. poz. 292 i 360) w § 1:
1) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) art. 11n i 11o ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.);";

2) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) art. 42-54 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138).".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.