Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1681

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1006 i 1503) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni (Dz. U. poz. 1174) wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w § 1 oraz § 8, w różnym przypadku, wyrazy "Agencja Rynku Rolnego" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa";
2) użyte w § 2, § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 1, w różnym przypadku, wyrazy "Prezes Agencji Rynku Rolnego" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).