Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2483

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. poz. 1695) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, zwana dalej "KSAP", upowszechnia informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym.";

2) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wysokość opłaty za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w danym roku, o której mowa w art. 45 ustawy, wynosi 28% minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.