Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1515

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 24 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399, 959 i 1495) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1236) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Skreślenia i poprawki w dokumentacji lekarz weterynarii, który ich dokonał, potwierdza podpisem oraz wpisuje datę wprowadzenia skreślenia i poprawki.";

2) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nazwę i adres zakładu leczniczego dla zwierząt;";

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

DOKUMENTACJA OBROTU DETALICZNEGO PRODUKTAMI LECZNICZYMI WETERYNARYJNYMI

DOKUMENTACJA OBROTU DETALICZNEGO PRODUKTAMI LECZNICZYMI WETERYNARYJNYMI

Nazwa i adres zakładu leczniczego dla zwierzątNazwa produktu leczniczego weterynaryjnegoNr karty/rok
Nazwa podmiotu odpowiedzialnego
Postać farmaceutyczna produktu leczniczego weterynaryjnego
Rodzaj opakowania produktu leczniczego weterynaryjnego
Okres karencji produktu leczniczego weterynaryjnego
Kategoria stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego
Kategoria dostępności produktu leczniczego weterynaryjnego
Czy wystawiono receptę
Miejsce realizacji recepty
Przyjęcie produktu leczniczego weterynaryjnegoZużycie produktu leczniczego weterynaryjnego
lp.data

zakupu

nazwa i adres

dostawcy

liczba opakowań bezpośrednichzawartość opakowania bezpośredniego – ilośćnr seriiokres ważnościdata

zużycia

ilośćnumer pozycji w dokumentacji lekarsko-

-weterynaryjnej

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).