Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1752

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 sierpnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 19 sierpnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. poz. 2453 oraz z 2022 r. poz. 352, 1056 i 1482) w załączniku do rozporządzenia po ust. 7b dodaje się ust. 7c i 7d w brzmieniu:

"7c. Środki zwiększające część oświatową subwencji ogólnej, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730), po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwane dalej "trzecią ogólną kwotą korygującą", są dzielone między jednostki samorządu terytorialnego. Trzecia kwota korygująca dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana według wzoru:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) KK3i - trzecia kwota korygująca dla i-tej jednostki samorządu terytorialnego zaokrąglona do pełnych złotych

w taki sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa do pełnych złotych,

2) KK3 - trzecia ogólna kwota korygująca,

3) Upd3,i - trzecia dodatkowa przeliczeniowa liczba uczniów ogółem w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2021 r. i na dzień 10 października 2021 r., obliczana według wzoru:

Upd3,i = Wa2,i ‧ (Ur,i + Uu,i + Uz,i)

gdzie:

Wa2,i- płacowy wskaźnik struktury zatrudnienia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest i-ta jednostka samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zwiększonych wydatków z tytułu zatrudnienia nauczycieli na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców:

a) obliczany według wzoru:

gdy ogólna liczba etatów nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w i-tej jednostce samorządu terytorialnego jest większa od zera oraz gdy łączna liczba uczniów lub słuchaczy szkół, dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi (na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) oraz wychowanków placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego jest większa od zera, albo

b) Wa2,i = 1, gdy łączna liczba uczniów lub słuchaczy szkół, dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi (na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) oraz wychowanków placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego jest równa zero oraz gdy ogólna liczba etatów nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w i-tej jednostce samorządu terytorialnego jest większa od zera, albo

c) Wa2,i = 0, gdy ogólna liczba etatów nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w i-tej jednostce samorządu terytorialnego jest równa zero,

gdzie:

Pks2- wynosi 738,69 zł,

Pkk2- wynosi 332,41 zł,

Ws2,i- wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli stażystów w ogólnej liczbie etatów nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Wk2,i- wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli kontraktowych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Ws2,k- wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli stażystów w ogólnej liczbie etatów nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w kraju,

Wk2,k- wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli kontraktowych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w kraju,

R - waga, o której mowa w ust. 2 pkt 6, wynosząca jednolicie dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 0,107,

Lw,i- łączna liczba uczniów lub słuchaczy, dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 2 pkt 6,

Li- łączna liczba uczniów lub słuchaczy, dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 2 pkt 6,

Ur,i- statystyczna liczba uczniów lub słuchaczy w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, obliczona w sposób określony w ust. 2 pkt 3,

Uu,i- uzupełniająca liczba uczniów lub słuchaczy w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, obliczona w sposób określony w ust. 2 pkt 4,

Uz,i- przeliczeniowa liczba uczniów, słuchaczy, wychowanków oraz dzieci i młodzieży uprawnionych lub korzystających w bazowym roku szkolnym, w zakresie zadań pozaszkolnych w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, obliczona w sposób określony w ust. 2 pkt 5 z wyłączeniem przeliczeniowej liczby nauczycieli stażystów,

4) Upd3 - suma trzeciej dodatkowej przeliczeniowej liczby uczniów ogółem Upd3,i dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, obliczana według wzoru:

gdzie Upd3,ijest obliczane w sposób określony w pkt 3

- oraz indeks i wynosi: od 1 do Ls.

7d. Liczbę etatów nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, o której mowa w ust. 7c, ustala się na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2021 r. i na dzień 10 października 2021 r.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1901 i 1927 oraz z 2022 r. poz. 646, 655, 1116, 1265 i 1730.