Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1950

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 listopada 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 4 listopada 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1169 i 1493) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 857 i 1404) w § 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1h w brzmieniu:

"1a. W przypadku przeprowadzania egzaminu zdalnego PESoz, o którym mowa w art. 34 ust. 10 ustawy, urządzenia techniczne wykorzystywane w trakcie tego egzaminu zapewniają prezentację zdającemu materiałów wizualnych, które stanowią treść zadania egzaminacyjnego.

1b. Informacje o przeprowadzeniu egzaminu zdalnego PESoz oraz jego terminie i miejscu CEM przekazuje zdającemu w zawiadomieniu za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych lub pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.

1c. W przypadku gdy egzamin zdalny PESoz jest przeprowadzany w siedzibie CEM, zdający znajduje się pod bezpośrednim nadzorem pracownika CEM, a jeżeli egzamin zdalny PESoz jest przeprowadzany w innym miejscu, zdający pozostaje pod nadzorem Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego albo przedstawiciela wojewody, o którym mowa w art. 34 ust. 13 ustawy.

1d. W przypadku złej jakości połączenia teleinformatycznego uniemożliwiającej poprawny odbiór przez zdającego pytania zadanego przez członka Zespołu Egzaminacyjnego, zdający może żądać powtórzenia pytania. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego może również zarządzić zawieszenie egzaminu zdalnego PESoz do momentu nawiązania połączenia teleinformatycznego o właściwej jakości.

1e. W przypadku złej jakości połączenia teleinformatycznego uniemożliwiającej poprawny odbiór wypowiedzi zdającego przez członka Zespołu Egzaminacyjnego, członek Zespołu Egzaminacyjnego może żądać powtórzenia udzielanej odpowiedzi. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego może również zarządzić zawieszenie egzaminu zdalnego PESoz do momentu nawiązania połączenia teleinformatycznego o właściwej jakości.

1f. W przypadku przerwania połączenia teleinformatycznego w trakcie trwania egzaminu zdalnego PESoz, Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego zarządza zawieszenie egzaminu zdalnego PESoz do momentu ponownego nawiązania połączenia teleinformatycznego.

1g. Informacje o przeprowadzeniu i przebiegu egzaminu zdalnego PESoz Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego zamieszcza w protokole indywidualnym, o którym mowa w § 23 ust. 1.

1h. W przypadku egzaminu zdalnego PESoz protokół indywidualny, o którym mowa w § 23 ust. 1, jest podpisywany przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego, który przeprowadzał ten egzamin.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).