Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.226

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 31 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599, z 2018 r. poz. 1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 1217) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

"16) psychoterapia dzieci i młodzieży.";

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) w wierszu oznaczonym lp. 6 oznaczenie kodowe "007" zastępuje się oznaczeniem kodowym "040",
b) w wierszu oznaczonym lp. 7 oznaczenie kodowe "008" zastępuje się oznaczeniem kodowym "039",
c) w wierszu oznaczonym lp. 15 oznaczenie kodowe "035" zastępuje się oznaczeniem kodowym "037",
d) po wierszu oznaczonym lp. 15 dodaje się wiersz oznaczony lp. 16 w brzmieniu:

"16. Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży 038";

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli po wierszu oznaczonym lp. 15 dodaje się wiersz oznaczony lp. 16 w brzmieniu:
16psychoterapia dzieci i młodzieżypsychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa, lekarskim
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).