Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.240

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 24 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 794, z 2011 r. poz. 1416, z 2013 r. poz. 1708 oraz z 2016 r. poz. 1585) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przełożony właściwy w sprawach osobowych - Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka Straży Granicznej albo komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej;";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Rozkłady czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendzie oddziału Straży Granicznej, ośrodku Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej, placówce Straży Granicznej i dywizjonie Straży Granicznej, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi", ustala kierownik jednostki organizacyjnej.";

3) w § 5 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Funkcjonariuszowi, który pełni służbę w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, czas przerw można przedłużyć do 45 minut w służbie trwającej do 8 godzin oraz do 60 minut w służbie trwającej powyżej 8 godzin. Czas przerw ustala funkcjonariusz nadzorujący pełnienie służby. W przypadku wyznaczenia przez funkcjonariusza nadzorującego pełnienie służby miejsca korzystania z przerw czasu dotarcia do tego miejsca nie wlicza się do czasu przerw.";

4) w § 14 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) komórki organizacyjnej w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendzie oddziału Straży Granicznej, ośrodku Straży Granicznej albo ośrodku szkolenia Straży Granicznej.";

5) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

"§ 17a. W przypadku udzielenia funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w zmianowym albo lotniczym rozkładzie czasu służby urlopu obejmującego okres jednej zmiany albo jednego dyżuru lotniczego, wymiar czasu służby w prowadzonej ewidencji ulega, bez względu na dzień tygodnia, zmniejszeniu o liczbę godzin służby planowanej na danej zmianie albo dyżurze lotniczym.";

6) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W dniu zaplanowanego dyżuru domowego funkcjonariusz umożliwia kontakt ze sobą przełożonemu, o którym mowa w ust. 1, albo osobom wskazanym przez tego przełożonego oraz przebywa w wybranym przez siebie miejscu umożliwiającym stawienie się do służby na godzinę zaplanowanego rozpoczęcia dyżuru domowego albo niezwłocznie, nie później jednak niż do 4 godzin od wezwania funkcjonariusza do stawienia się do służby.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).