Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1917

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 września 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Na podstawie art. 174 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1016) w § 4 w ust. 1 w pkt 1 dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) przedmiotów - które stały się własnością Skarbu Państwa na podstawie prawomocnego orzeczenia ich przepadku - innych niż określone w art. 179 § 5 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.) w prowadzonych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.