Zmiana rozporządzenia w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu w zakładach karnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2617

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 grudnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu w zakładach karnych

Na podstawie art. 73a § 10 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2009 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu w zakładach karnych (Dz. U. poz. 1360) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. System telewizji przemysłowej służący stałemu monitorowaniu zachowania skazanego, o którym mowa w art. 88c i art. 212b § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, jest przystosowany do pracy ciągłej i posiada właściwe zabezpieczenia w przypadku zaniku napięcia zasilającego.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 472, 1236 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 22, 655, 1855 i 2600.