Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1486

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych (Dz. U. poz. 1646, z 2013 r. poz. 95 oraz z 2014 r. poz. 1900) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 1 w pkt 4:
lit. h otrzymuje brzmienie:

"h) liczbę zwierząt łownych, z wyłączeniem dzików, których pozyskanie w danym roku gospodarczym uwzględnia optymalne gospodarowanie populacjami zwierząt łownych, z podziałem na gatunki, zwierzynę grubą i drobną oraz w przypadku zwierzyny grubej, z podziałem na płeć i osobniki młode (do pierwszego roku życia), a w przypadku samców zwierzyny płowej także z podziałem na osobniki selekcyjne i łowne,",

lit. j otrzymuje brzmienie:

"j) minimalną liczbę dzików zaplanowanych do pozyskania w danym roku gospodarczym.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Liczbę ubytków, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. f, z wyłączeniem odstrzału sanitarnego prowadzonego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, uwzględnia się w liczbie zwierząt łownych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. e.";

2) w § 5 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.";

3) w § 9 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) docelową liczbę łosi, jeleni, jeleni sika, danieli, muflonów na 1000 ha, maksymalną liczbę dzików na 1000 ha oraz docelową liczbę saren, zajęcy, kuropatw na 100 ha, w tym łosi i jeleni również na 1000 ha powierzchni leśnej, a zajęcy i kuropatw również na 100 ha powierzchni polnej.".

§  2.  Przepisy § 3 ust. 1 pkt 4 lit. h oraz j oraz § 9 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do planów łowieckich, począwszy od roku gospodarczego 2018/2019.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).