Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2002

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

Na podstawie art. 185 ust. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz. U. z 2016 r. poz. 276 oraz z 2017 r. poz. 2407) w § 8 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) wykonywania zadań, o których mowa w art. 1153 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, przez podmioty, o których mowa w art. 1153 ust. 2 tej ustawy.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.