Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2407

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

Na podstawie art. 185 ust. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 i 2201) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz. U. z 2016 r. poz. 276) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5:
a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Opłatę roczną uiszcza się w ratach kwartalnych w wysokości równej 1/4 opłaty rocznej, w terminach do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października i 31 grudnia danego roku.

2. Opłatę roczną za kwartał, w którym podmiot uzyskał prawo do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania, lub w którym to prawo ustało, uiszcza się w kwocie równej iloczynowi liczby dni objętych w danym kwartale tym prawem i raty kwartalnej opłaty rocznej podzielonej przez liczbę dni w tym kwartale, w terminie do:

1) 15 dnia miesiąca następującego po danym kwartale - w przypadku uzyskania lub ustania prawa do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania w pierwszym, drugim lub trzecim kwartale danego roku;

2) 31 grudnia danego roku - w przypadku uzyskania lub ustania prawa do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania w czwartym kwartale danego roku.

3. Opłatę roczną za prawo do wykorzystywania częstotliwości na podstawie decyzji, o których mowa w art. 144a i art. 144b ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, uiszcza się jednorazowo w kwocie równej iloczynowi liczby dni objętych w danym kwartale tym prawem i raty kwartalnej opłaty rocznej podzielonej przez liczbę dni w tym kwartale, w terminie określonym odpowiednio w art. 144a ust. 7 i art. 144b ust. 9 w związku z art. 144a ust. 7 tej ustawy.",

b) uchyla się ust. 4;
2) uchyla się § 6;
3) w załączniku nr 3 w ust. 3 tablica 3 otrzymuje brzmienie:
Zakres częstotliwości f [MHz]Rodzaj gminyOpłata

za 1 MHz [zł]

123
powyżej 174 do 470gmina wiejska11,5 do dnia 31 grudnia 2022 r.

115 od dnia 1 stycznia 2023 r.

gmina miejsko-wiejska11,5 do dnia 31 grudnia 2022 r.

115 od dnia 1 stycznia 2023 r.

gmina miejska, z wyłączeniem miast na prawach powiatu33 do dnia 31 grudnia 2022 r.

330 od dnia 1 stycznia 2023 r.

miasto na prawach powiatu250 do dnia 31 grudnia 2022 r.

2500 od dnia 1 stycznia 2023 r.

powyżej 470 do 862gmina wiejska230
gmina miejsko-wiejska230
gmina miejska, z wyłączeniem miast na prawach powiatu660
miasto na prawach powiatu5000
§  2.  Do opłat rocznych za kwartał, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, oraz opłat rocznych, o których mowa w § 5 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, za prawo do dysponowania częstotliwością lub prawo do wykorzystywania częstotliwości uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, których termin uiszczenia, określony w § 5 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, przypada po dniu 31 grudnia 2017 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.