Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2393

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 13 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej

Na podstawie art. 24 i art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128 oraz z 2018 r. poz. 1137 i 1694) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 340) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Organy prowadzące rejestr używają następujących symboli literowych:

1) dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy:

a) na obszarze właściwości delegatury z siedzibą w Gdańsku - "GD",

b) na obszarze właściwości delegatury z siedzibą w Giżycku - "GŻ",

c) na obszarze właściwości delegatury z siedzibą w Warszawie - "WA",

d) na pozostałym obszarze pozostającym w jego właściwości - "BG";

2) dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu:

a) na obszarze właściwości delegatury z siedzibą w Krakowie - "KR",

b) na obszarze właściwości delegatury z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu - "KŹ",

c) na pozostałym obszarze pozostającym w jego właściwości - "W";

3) dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie - "SZ".".

§  2. 
1.  Numery rejestracyjne statków utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.
2.  Przy tworzeniu numerów rejestracyjnych statków kontynuuje się numerację utworzoną w księgach rejestrowych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).