Zmiana rozporządzenia w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.675

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

Na podstawie art. 9c ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2014 r. poz. 468) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 3-5 otrzymują brzmienie:

"3) egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia oraz informatyka, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

4) egzaminu maturalnego z przedmiotów: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

5) egzaminu maturalnego z przedmiotów: język polski, język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;";

2)
w § 5 w ust. 1 w pkt 9 lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum i egzaminy eksternistyczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych i gimnazjum dla dorosłych,

c) egzamin maturalny, egzaminy eksternistyczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej;";

3)
załączniki nr 1-8 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-8 do niniejszego rozporządzenia.
Dokonane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wpisy w ewidencji egzaminatorów w zakresie:
1)
egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania gimnazjum dla dorosłych - z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych;
2)
egzaminu maturalnego, egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej - z dniem wejścia w życie rozporządzenia obejmują także zakres egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych i gimnazjum dla dorosłych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE SPRAWDZIANU PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ1)

Lp.Blok tematycznyCele szkoleniaLiczba godzin szkolenia
wykłady2)ćwiczenia
1Sprawdzian w systemie oceniania i egzaminowaniaW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:2-
1) scharakteryzować obowiązujący system oceniania i egzaminowania;
2) stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania;
3) opisywać i rozróżniać zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
4) określić miejsce i funkcje sprawdzianu w systemie egzaminowania;
5) opisać strukturę i formę sprawdzianu;
6) określić rolę i zadania szkoły związane z:
a) przekazywaniem informacji o sprawdzianie,
b) przygotowaniem do sprawdzianu,
c) przekazywaniem wyników sprawdzianu.
2Zadania na sprawdzianieW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:11
1) określić przepisy prawa będące podstawą przygotowywania zadań;
2) opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania sprawdzianu;
3) rozróżniać rodzaje, formy i typy zadań;
4) określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań;
5) określić przydatność poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na sprawdzianie;
6) przedstawić proces tworzenia i doskonalenia zestawu zadań do przeprowadzania sprawdzianu.
3Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań

otwartych

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:215
1) opisać i stosować zasady oceniania odpowiedzi uczniów (słuchaczy) do zadań otwartych według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;
2) kwalifikować błędy popełniane przez uczniów (słuchaczy) i oznaczać je;
3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i ocenianiem odpowiedzi uczniów (słuchaczy) do zadań otwartych;
4) współpracować z innymi egzaminatorami.
4Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowaniaW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:11
1) wymienić zadania i obowiązki egzaminatora;
2) określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie sprawdzianu;
3) wymienić i omówić zasady etyki w postępowaniu egzaminatora;
4) rozróżniać czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów odpowiedzi uczniów (słuchaczy) do zadań otwartych.
Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania sprawdzianu, w szczególności zasad sprawdzania i oceniania odpowiedzi uczniów (słuchaczy)2
Razem godzin25
______

1) W przypadku szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie sprawdzianu przeprowadzanego dla uczniów (słuchaczy) niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz uczniów (słuchaczy) upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim należy uwzględnić specyfikę danej niepełnosprawności.

2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE1)

Lp.Blok tematycznyCele szkoleniaLiczba godzin szkolenia
wykłady2)ćwiczenia
1Egzamin w systemie oceniania i egzaminowaniaW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:2-
1) scharakteryzować obowiązujący system oceniania i egzaminowania;
2) stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania;
3) opisywać i rozróżniać zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
4) określić miejsce i funkcje egzaminu w systemie egzaminowania;
5) opisać strukturę i formę egzaminu;
6) określić rolę i zadania szkoły związane z:
a) przekazywaniem informacji o egzaminie,
b) przygotowaniem do egzaminu,
c) przekazywaniem wyników egzaminu.
2Zadania na egzaminie w części obejmującej przedmioty humanistyczneW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:11
1) określić przepisy prawa będące podstawą przygotowywania zadań;
2) opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu;
3) rozróżniać rodzaje, formy i typy zadań;
4) określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań;
5) określić przydatność poszczególnych rodzaj ów zadań do stosowania na egzaminie;
6) przedstawić proces tworzenia i doskonalenia zestawu zadań do przeprowadzania egzaminu.
3Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań otwartychW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:215
1) opisać i stosować zasady oceniania odpowiedzi uczniów (słuchaczy) do zadań otwartych według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;
2) kwalifikować błędy popełniane przez uczniów (słuchaczy) i oznaczać je;
3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i ocenianiem odpowiedzi uczniów (słuchaczy) do zadań otwartych;
4) współpracować z innymi egzaminatorami.
4Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowaniaW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:11
1) wymienić zadania i obowiązki egzaminatora;
2) określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu;
3) wymienić i omówić zasady etyki w postępowaniu egzaminatora;
4) rozróżniać czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów odpowiedzi uczniów (słuchaczy) do zadań otwartych.
Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania egzaminu w części obejmującej przedmioty humanistyczne, w szczególności zasad sprawdzania i oceniania odpowiedzi uczniów (słuchaczy)2
Razem godzin25
______

1) W przypadku szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu przeprowadzanego dla uczniów (słuchaczy) niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz uczniów (słuchaczy) upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim należy uwzględnić specyfikę danej niepełnosprawności.

2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE1)

Lp.Blok tematycznyCele szkoleniaLiczba godzin szkolenia
wykłady2)ćwiczenia
1Egzamin w systemie oceniania i egzaminowaniaW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:2-
1) scharakteryzować obowiązujący system oceniania i egzaminowania;
2) stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania;
3) opisywać i rozróżniać zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
4) określić miejsce i funkcje egzaminu w systemie egzaminowania;
5) opisać strukturę i formę egzaminu;
6) określić rolę i zadania szkoły związane z:
a) przekazywaniem informacji o egzaminie,
b) przygotowaniem do egzaminu,
c) przekazywaniem wyników egzaminu.
2Zadania na egzaminie w części obejmującej przedmioty matematyczno-przyrodniczeW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:11
1) określić przepisy prawa będące podstawą przygotowywania zadań;
2) opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu;
3) rozróżniać rodzaje, formy i typy zadań;
4) określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań;
5) określić przydatność poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na egzaminie;
6) przedstawić proces tworzenia i doskonalenia zestawu zadań do przeprowadzania egzaminu.
3Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań

otwartych

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:215
1) opisać i stosować zasady oceniania odpowiedzi uczniów (słuchaczy) do zadań otwartych według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;
2) kwalifikować błędy popełniane przez uczniów (słuchaczy) i oznaczać je;
3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i ocenianiem odpowiedzi uczniów (słuchaczy) do zadań otwartych;
4) współpracować z innymi egzaminatorami.
4Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowaniaW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:11
1) wymienić zadania i obowiązki egzaminatora;
2) określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu;
3) wymienić i omówić zasady etyki w postępowaniu egzaminatora;
4) rozróżniać czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów odpowiedzi uczniów (słuchaczy) do zadań otwartych.
Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania egzaminu w części obejmującej przedmioty matematyczno-przyrodnicze, w szczególności zasad sprawdzania i oceniania odpowiedzi uczniów (słuchaczy)2
Razem godzin25
______

1) W przypadku szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu przeprowadzanego dla uczniów (słuchaczy) niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz uczniów (słuchaczy) upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim należy uwzględnić specyfikę danej niepełnosprawności.

2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY1)

Lp.Blok tematycznyCele szkoleniaLiczb godzin szkolenia
wykłady2)ćwiczenia
1Egzamin w systemie oceniania i egzaminowaniaW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:2-
1) scharakteryzować obowiązujący system oceniania i egzaminowania;
2) stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania;
3) opisywać i rozróżniać zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
4) określić miejsce i funkcje egzaminu w systemie egzaminowania;
5) opisać strukturę i formę egzaminu;
6) określić rolę i zadania szkoły związane z:
a) przekazywaniem informacji o egzaminie,
b) przygotowaniem do egzaminu,
c) przekazywaniem wyników egzaminu.
2Zadania na egzaminie w części obejmującej język obcy nowożytnyW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:12
1) określić przepisy prawa będące podstawą przygotowywania zadań;
2) opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu;
3) rozróżniać rodzaje, formy i typy zadań;
4) określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań;
5) określić przydatność poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na egzaminie;
6) przedstawić proces tworzenia i doskonalenia zestawu zadań do przeprowadzania egzaminu.
3Zastosowanie deskryptorów ESOKJ (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego) i EPJ (Europejskie Portfolio Językowe) w zakresie kompetencji i sprawności językowejW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:11
1) scharakteryzować pojęcie deskryptora i rozróżniać rodzaje deskryptorów;
2) wykazać spójność między wymaganiami ogólnymi i wymaganiami szczegółowymi będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu i deskryptorami;
3) określić przydatność deskryptorów dla oceniającego poziom biegłości językowej ucznia (słuchacza).
4Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań

otwartych

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:27
1) opisać i stosować zasady oceniania odpowiedzi uczniów (słuchaczy) do zadań otwartych według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;
2) kwalifikować błędy popełniane przez uczniów (słuchaczy) i oznaczać je;
3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i ocenianiem odpowiedzi uczniów (słuchaczy) do zadań otwartych;
4) współpracować z innymi egzaminatorami.
5Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowaniaW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:11
1) wymienić zadania i obowiązki egzaminatora;
2) określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu;
3) wymienić i omówić zasady etyki w postępowaniu egzaminatora;
4) rozróżniać czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów odpowiedzi uczniów (słuchaczy) do zadań otwartych.
Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania egzaminu w części obejmującej język obcy nowożytny, w szczególności zasad sprawdzania i oceniania odpowiedzi uczniów (słuchaczy)2
Razem godzin20
______

1) W przypadku szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu przeprowadzanego dla uczniów (słuchaczy) niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz zdających upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim należy uwzględnić specyfikę danej niepełnosprawności.

2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW: MATEMATYKA, BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA, GEOGRAFIA ORAZ INFORMATYKA1)

Lp.Blok tematycznyCele szkoleniaLiczba godzin szkolenia
wykłady2)ćwiczenia
1Egzamin maturalny w systemie oceniania i egzaminowaniaW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:2-
1) scharakteryzować obowiązujący system oceniania i egzaminowania;
2) stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania;
3) opisywać i rozróżniać zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
4) określić miejsce i funkcje egzaminu maturalnego w systemie egzaminowania;
5) opisać strukturę i formę egzaminu maturalnego;
6) określić rolę i zadania szkoły związane z:
a) przekazywaniem informacji o egzaminie maturalnym,
b) przygotowaniem do egzaminu maturalnego,
c) przekazywaniem wyników egzaminu maturalnego.
2Zadania na egzaminie maturalnym z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia oraz informatykaW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:12
1) określić przepisy prawa będące podstawą przygotowywania zadań;
2) opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego;
3) rozróżniać rodzaje, formy i typy zadań;
4) określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań;
5) określić przydatność poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na egzaminie maturalnym;
6) przedstawić proces tworzenia i doskonalenia arkusza egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu maturalnego.
3Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań

otwartych

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:212
1) opisać i stosować zasady oceniania odpowiedzi zdających do zadań otwartych według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;
2) kwalifikować błędy popełniane przez zdających i oznaczać je;
3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i ocenianiem odpowiedzi zdających do zadań otwartych;
4) współpracować z innymi egzaminatorami.
4Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowaniaW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:11
1) wymienić zadania i obowiązki egzaminatora;
2) określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego;
3) wymienić i omówić zasady etyki w postępowaniu egzaminatora;
4) rozróżniać czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów odpowiedzi zdających do zadań otwartych.
Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia oraz informatyka, w szczególności zasad sprawdzania i oceniania odpowiedzi zdających4
Razem godzin25
______

1) W przypadku szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego dla zdających niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących należy uwzględnić specyfikę danej niepełnosprawności.

2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW: HISTORIA, HISTORIA SZTUKI, HISTORIA MUZYKI, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA ORAZ FILOZOFIA1)

Lp.Blok tematycznyCele szkoleniaLiczba godzin szkolenia
wykłady2)ćwiczenia
1Egzamin maturalny w systemie oceniania i egzaminowaniaW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:2-
1) scharakteryzować obowiązujący system oceniania i egzaminowania;
2) stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania;
3) opisywać i rozróżniać zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
4) określić miejsce i funkcje egzaminu maturalnego w systemie egzaminowania;
5) opisać strukturę i formę egzaminu maturalnego;
6) określić rolę i zadania szkoły związane z:
a) przekazywaniem informacji o egzaminie maturalnym,
b) przygotowaniem do egzaminu maturalnego,
c) przekazywaniem wyników egzaminu maturalnego.
2Zadania na egzaminie maturalnym z przedmiotów: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofiaW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:12
1) określić przepisy prawa będące podstawą przygotowywania zadań;
2) opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego;
3) rozróżniać rodzaje, formy i typy zadań;
4) określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań;
5) określić przydatność poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na egzaminie maturalnym;
6) przedstawić proces tworzenia i doskonalenia arkusza egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu maturalnego.
3Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań

otwartych

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:316
1) opisać i stosować zasady oceniania odpowiedzi zdających do zadań otwartych według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;
2) kwalifikować błędy popełniane przez zdających i oznaczać je;
3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i ocenianiem odpowiedzi zdających do zadań otwartych;
4) współpracować z innymi egzaminatorami.
4Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowaniaW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:11
1) wymienić zadania i obowiązki egzaminatora;
2) określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego;
3) wymienić i omówić zasady etyki w postępowaniu egzaminatora;
4) rozróżniać czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów odpowiedzi zdających do zadań otwartych.
Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania egzaminu maturalnego z przedmiotów: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia, w szczególności zasad sprawdzania i oceniania odpowiedzi zdających4
Razem godzin30
______

1) W przypadku szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego dla zdających niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących należy uwzględnić specyfikę danej niepełnosprawności.

2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTÓW: JĘZYK POLSKI, JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ ORAZ JĘZYK REGIONALNY1)

Lp.Blok tematycznyCele szkoleniaLiczba godzin szkolenia
wykłady2)ćwiczenia
1Egzamin maturalny w systemie oceniania i egzaminowaniaW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:2-
1) scharakteryzować obowiązujący system oceniania i egzaminowania;
2) stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania;
3) opisywać i rozróżniać zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
4) określić miejsce i funkcje egzaminu maturalnego w systemie egzaminowania;
5) opisać strukturę i formę egzaminu maturalnego;
6) określić rolę i zadania szkoły związane z:
a) przekazywaniem informacji o egzaminie maturalnym,
b) przygotowaniem do egzaminu maturalnego,
c) przekazywaniem wyników egzaminu maturalnego.
2Zadania na egzaminie maturalnym z przedmiotów: język polski, język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalnyW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:12
1) określić przepisy prawa będące podstawą przygotowywania zadań;
2) opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego;
3) rozróżniać rodzaje, formy i typy zadań;
4) określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań;
5) określić przydatność poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na egzaminie maturalnym;
6) przedstawić proces tworzenia i doskonalenia arkusza egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu maturalnego.
3Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań

otwartych

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:316
1) opisać i stosować zasady oceniania odpowiedzi zdających do zadań otwartych według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;
2) kwalifikować błędy popełniane przez zdających i oznaczać je;
3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i ocenianiem odpowiedzi zdających do zadań otwartych;
4) współpracować z innymi egzaminatorami.
4Ocenianie części ustnej egzaminu maturalnegoW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:19
1) ocenić wypowiedź zdającego według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;
2) formułować pytania dotyczące wypowiedzi monologowej zdającego w sposób umożliwiający pełną ocenę wiadomości i umiejętności zdającego;
3) uzasadnić ocenę, uwzględniając ustalone kryteria dla wypowiedzi monologowej i rozmowy.
5Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowaniaW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:11
1) wymienić zadania i obowiązki egzaminatora;
2) określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego;
3) wymienić i omówić zasady etyki w postępowaniu egzaminatora;
4) rozróżniać czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów odpowiedzi zdających do zadań otwartych, a w przypadku części ustnej - wypowiedzi monologowej i rozmowy.
Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania egzaminu maturalnego z przedmiotów: język polski, język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny, w szczególności zasad sprawdzania i oceniania odpowiedzi zdających4
Razem godzin40
______

1) W przypadku szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego dla zdających niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących należy uwzględnić specyfikę danej niepełnosprawności.

2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW W ZAKRESIE EGZAMINU MATURALNEGO Z PRZEDMIOTU - JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY1)

Lp.Blok tematycznyCele szkoleniaLiczba godzin szkolenia
wykłady2)ćwiczenia
1Egzamin maturalny w systemie oceniania i egzaminowaniaW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:2-
1) scharakteryzować obowiązujący system oceniania i egzaminowania;
2) stosować przepisy prawa dotyczące oceniania i egzaminowania;
3) opisywać i rozróżniać zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
4) określić miejsce i funkcje egzaminu maturalnego w systemie egzaminowania;
5) opisać strukturę i formę egzaminu maturalnego;
6) określić rolę i zadania szkoły związane z:
a) przekazywaniem informacji o egzaminie maturalnym,
b) przygotowaniem do egzaminu maturalnego,
c) przekazywaniem wyników egzaminu maturalnego.
2Zadania na egzaminie maturalnym z przedmiotu - język obcy nowożytnyW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:12
1) określić przepisy prawa będące podstawą przygotowywania zadań;
2) opisać wymagania ogólne i wymagania szczegółowe będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego;
3) rozróżniać rodzaje, formy i typy zadań;
4) określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególne rodzaje zadań;
5) określić przydatność poszczególnych rodzajów zadań do stosowania na egzaminie maturalnym;
6) przedstawić proces tworzenia i doskonalenia arkusza egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu maturalnego.
3Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań

otwartych

W wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:313
1) opisać i stosować zasady oceniania odpowiedzi zdających do zadań otwartych według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;
2) kwalifikować błędy popełniane przez zdających i oznaczać je;
3) stosować procedury związane ze sprawdzaniem i ocenianiem odpowiedzi zdających do zadań otwartych;
4) współpracować z innymi egzaminatorami.
4Ocenianie części ustnej egzaminu maturalnegoW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:16
1) ocenić wypowiedź zdającego według ustalonych kryteriów, uwzględniających podejście holistyczne do oceniania;
2) formułować pytania w sposób umożliwiający pełną ocenę wiadomości i umiejętności zdającego;
3) uzasadnić ocenę, uwzględniając ustalone kryteria.
5Zadania i obowiązki egzaminatora. Etyczne i moralne aspekty egzaminowaniaW wyniku realizacji bloku tematycznego uczestnik szkolenia powinien umieć:11
1) wymienić zadania i obowiązki egzaminatora;
2) określić rolę i kompetencje egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego;
3) wymienić i omówić zasady etyki w postępowaniu egzaminatora;
4) rozróżniać czynniki wpływające na wynik i porównywalność sprawdzania i oceniania przez egzaminatorów odpowiedzi zdających do zadań otwartych, a w przypadku części ustnej - wypowiedzi zdającego.
Egzamin ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania egzaminu maturalnego z przedmiotu - język obcy nowożytny, w szczególności zasad sprawdzania i oceniania odpowiedzi zdających4
Razem godzin34
______

1) W przypadku szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego dla zdających niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących należy uwzględnić specyfikę danej niepełnosprawności.

2) Wykłady mogą być prowadzone w trybie kształcenia na odległość.

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).