Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1653

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1516) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. poz. 256) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Równoważnik pieniężny albo kwotę na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie wypłaca się funkcjonariuszowi w całości, za okres od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego do dnia 31 grudnia tego roku, zwany dalej "rokiem zaopatrzeniowym".";

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz wysokość kwoty na zakup ubrania typu cywilnego określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wypłaca się w 2019 r. w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą 25% wysokości tego równoważnika lub kwoty na zakup ubrania cywilnego, przysługujących funkcjonariuszom od dnia 1 kwietnia 2018 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO W ZAMIAN ZA UMUNDUROWANIE

Lp.WyszczególnienieWysokość równoważnika (w zł)
dla mężczyzndla kobiet
1generał brygady4 363,004 460,00
2pułkownik, podpułkownik, major2 618,002 887,00
3kapitan, porucznik, podporucznik2 567,002 837,00
4chorąży2 576,002 845,00
5podoficer2 521,002 789,00
6starszy szeregowy, szeregowy2 431,002 703,00

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYSOKOŚĆ KWOTY NA ZAKUP UBRANIA TYPU CYWILNEGO W ZAMIAN ZA UMUNDUROWANIE

Lp.Nazwa przedmiotujmFunkcjonariusz - mężczyzna/kobieta
cena jednostkowa (w zł):liczbaokres używalności (w latach)roczna stawka równoważnika (w zł)
1Czapka zimowa cywilnaszt.34,211311,40
2Kurtka ocieplanaszt.400,0013133,33
3Płaszcz letniszt.241,001380,33
4Garnitur/garsonkakpl.893,00321339,50
5Koszulaszt.64,1431192,42
6Sweterszt.129,251264,63
7Krawat/muszkaszt.34,592169,18
8Buty zimowepara207,0012103,50
9Półbutypara270,0011270,00
10Szalikszt.29,501214,75
11Rękawiczki zimowepara75,001325,00
12Pasek skórzany do spodniszt.36,50165,93
13Skarpetki letnie cywilne/rajstopypara9,104136,40
RAZEM2 346,37