Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.212

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 22 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej

Na podstawie art. 39b ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej (Dz. U. poz. 482 oraz z 2014 r. poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 1:
a) w pkt 1 lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) na pisemne polecenie Komendanta Głównego skierowane do Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendanta ośrodka Straży Granicznej, albo

c) na pisemny wniosek:

– kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, zwanej dalej "Komendą Główną" - w przypadku czynności oceniających zarządzanych przez Komendanta Głównego,

– kierownika komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - w przypadku czynności oceniających zarządzanych przez Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,

– kierownika komórki organizacyjnej komendy oddziału lub komendanta placówki Straży Granicznej albo dywizjonu Straży Granicznej podległych komendantowi oddziału - w przypadku czynności oceniających zarządzanych przez komendanta oddziału Straży Granicznej,

– kierownika komórki organizacyjnej ośrodka szkolenia Straży Granicznej albo kierownika komórki organizacyjnej ośrodka Straży Granicznej - w przypadku czynności oceniających zarządzanych przez komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej albo komendanta ośrodka Straży Granicznej;",

b) w pkt 2 w lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"– Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendanta ośrodka Straży Granicznej albo kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej prowadzącej dane szkolenie.";

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pisemny wniosek w sprawie przeprowadzenia badań psychofizjologicznych, o których mowa w art. 31 ust. 1a pkt 5 ustawy, składa kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziale Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej lub ośrodku Straży Granicznej, zwani dalej "kierownikami komórek organizacyjnych właściwych w sprawach osobowych", do kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej właściwej w sprawach osobowych.";

3) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Skierowanie następuje na pisemny wniosek Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendanta ośrodka Straży Granicznej albo kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej właściwego dla danego postępowania prowadzonego w sprawach, o których mowa w art. 1 ust. 2a ustawy.";

4) w § 10:
a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, właściwemu komendantowi oddziału Straży Granicznej, komendantowi ośrodka szkolenia Straży Granicznej albo komendantowi ośrodka Straży Granicznej - jeżeli sprawozdanie dotyczy kandydata do służby w Straży Granicznej, wobec którego postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej jest prowadzone w podległych im jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej,",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) o którym mowa w art. 44 ust. 3 ustawy - przekazuje się Komendantowi Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendantowi oddziału Straży Granicznej, komendantowi ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendantowi ośrodka Straży Granicznej albo kierownikowi komórki organizacyjnej Komendy Głównej, na których wniosek badanie psychofizjologiczne zostało przeprowadzone.";

5) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Badania psychologiczne są przeprowadzane w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej, Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komend oddziałów Straży Granicznej oraz ośrodków szkolenia Straży Granicznej i ośrodków Straży Granicznej, w których czynności służbowe wykonują psycholodzy.";

6) w załączniku nr 1 do rozporządzenia lp. 9 otrzymuje brzmienie:
9Stanowiska służbowe w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży GranicznejTakTakNie
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97).