Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.194

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 19 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 39a ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1517 oraz z 2014 r. poz. 13) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału, komendant ośrodka i komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej - dla funkcjonariuszy, których zwolnienie z dotychczasowych stanowisk służbowych ustawa zastrzega dla tych komendantów.";

2) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Komendant Główny Straży Granicznej może przenieść funkcjonariuszy do dyspozycji swojej albo dyspozycji Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału, komendanta ośrodka lub komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej.

3. Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału, komendant ośrodka i komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej mogą przenosić funkcjonariuszy wyłącznie do swojej dyspozycji.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97).