Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.392

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

Na podstawie art. 32 ust. 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz. U. z 2014 r. poz. 59) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sprawozdania albo informacje, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, przekazują z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP, udostępnionej przez Ministra Finansów, Minister Finansów, naczelnicy urzędów skarbowych oraz dyrektorzy izb administracji skarbowej.";

2) w § 4:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1, występują do Prezesa Urzędu, w terminie 7 dni od dnia objęcia wykazem określonym w § 2, z wnioskiem o udostępnienie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu umożliwiających korzystanie z aplikacji SHRIMP, w którym przedstawiają informacje identyfikujące te podmioty i użytkownika tej aplikacji. Wniosek przekazuje się na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1, w przypadku zmiany danych identyfikujących te podmioty lub użytkownika aplikacji SHRIMP, przekazują Prezesowi Urzędu aktualizację informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian. Aktualizację przekazuje się na formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w ust. 2.";

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
4) uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia;
5) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1.  Użytkownicy aplikacji SHRIMP udostępnionej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, naczelników urzędów skarbowych oraz dyrektorów izb skarbowych na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują dotychczasowe identyfikatory (loginy) i hasła dostępu.
2.  Użytkownicy aplikacji SHRIMP udostępnionej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wyznaczeni przez naczelników urzędów celnych oraz dyrektorów izb celnych na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują dotychczasowe identyfikatory (loginy) i hasła dostępu do dnia 7 marca 2017 r.
§  3.  Do wniosków, zgłoszeń lub aktualizacji przekazanych Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie § 4 lub § 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że zgłoszenia lub aktualizacje przekazane na podstawie § 5 tego rozporządzenia przez naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych, które nie zostały uwzględnione w aplikacji SHRIMP, pozostawia się bez rozpatrzenia.
§  4. 
1.  Naczelnicy urzędów celno-skarbowych występują do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z wnioskiem o udostępnienie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu umożliwiających korzystanie z aplikacji SHRIMP udostępnionej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2.  Naczelnicy urzędów celno-skarbowych zostają objęci wykazem, o którym mowa w § 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, z dniem następującym po dniu otrzymania identyfikatora (loginu) i hasła dostępu, o których mowa w ust. 1.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO