Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2399

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 listopada 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 855) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1426 oraz z 2017 r. poz. 169) w załączniku "Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017" wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

W załączniku "Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017" wprowadza się następujące zmiany:
1) w badaniu o symbolu 1.01.03(003) Zasoby leśne w pkt 7 Źródła danych statystycznych:
a) w części zamieszczonej nad tabelą wyrazy "Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR)" zastępuje się wyrazami "Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR)",
b) w tabeli:
w lp. 1 w rubryce 7.1 wyrazy "Agencji Nieruchomości Rolnych" zastępuje się wyrazami "Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa",
w lp. 9:
-- w rubryce 7.1 wyrazy "Agencji Nieruchomości Rolnych" zastępuje się wyrazami "Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa",
-- w rubryce 7.2 wyraz "ANR" zastępuje się wyrazem "KOWR";
2) w badaniu o symbolu 1.01.05(005) Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Zakres przedmiotowy

W celu pozyskania danych umożliwiających ocenę i analizę stanu, zanieczyszczenia, zagrożenia i wykorzystania wód powierzchniowych, w tym wód Morza Bałtyckiego oraz podziemnych; charakterystykę gospodarki wodno-ściekowej; uzyskanie informacji na temat rozwoju, poniesionych kosztów i źródeł finansowania obiektów małej retencji wodnej; uzyskanie informacji na temat działalności badawczej i kontrolnej w zakresie zanieczyszczenia wód, a także działalności kontrolnej w zakresie higieny komunalnej, badaniu podlegają:

- zasoby ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i podziemnych,

- źródła poboru i cele zużycia wody w gospodarce narodowej i na potrzeby ludności,

- pobór morskich wód wewnętrznych,

- zamknięte obiegi wody w zakładach,

- ilość i sposób zagospodarowania wód zasolonych oraz ładunki soli w nich zawarte,

- nawadniane grunty i napełniane stawy rybne (powierzchnia i zużycie wody),

- ścieki komunalne i przemysłowe odprowadzone do wód, kanalizacji i do ziemi, metody ich oczyszczania oraz ładunki zanieczyszczeń (BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny, metale ciężkie) w ściekach wytwarzanych i odprowadzanych w ciągu roku,

- ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe odprowadzone do wód i kanalizacji,

- ilość, przepustowość i rodzaje oczyszczalni i podczyszczalni ścieków przemysłowych, ich efekty działania oraz postępowanie z wytworzonymi osadami ściekowymi,

- ilość, wielkość (przepustowość i równoważna liczba mieszkańców - RLM) i rodzaje oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich, pracujących na sieci kanalizacyjnej, ich efekty działania oraz postępowanie z wytworzonymi osadami ściekowymi,

- ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich oraz oczyszczalni ścieków przemysłowych, pracujących na sieci kanalizacyjnej,

- ocena stanu jednolitych części wód rzek i jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych oraz stanu jednolitych części wód podziemnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- stopień zanieczyszczenia osadów dennych rzek i jezior metalami ciężkimi, związkami organicznymi (wielopierścieniowe węglowodory organiczne, polichlorowane bifenyle, pestycydy chloroorganiczne),

- zanieczyszczenie i tendencje zmian długookresowych, zachodzących w środowisku wodnym i w biocenozach polskich obszarów morskich. Ładunki zanieczyszczeń odprowadzane do Morza Bałtyckiego rzekami (substancje organiczne i biogenne, metale ciężkie),

- rodzaje obiektów małej retencji wodnej, ich liczba, poniesione koszty i źródła finansowania oraz pojemność retencyjna,

- działalność badawcza i kontrolna w zakresie zanieczyszczenia wód,

- jakość wody dostarczanej ludności do spożycia,

- obiekty wodne i rekreacyjne.

Zebrane informacje służą do sporządzania zestawień o gospodarce wodnej na potrzeby krajowej statystyki publicznej oraz statystyki międzynarodowej, a także są wykorzystywane przez administrację rządową i samorządową do kreowania polityki ekologicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (m.in. wykorzystywanie danych dla celów realizacji "Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych", do opracowywania i monitorowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie oraz strategii rozwoju województw i programów wojewódzkich).",

b) w pkt 7 Źródła danych statystycznych:
część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

"Sprawozdania GUS: OS-3, OS-4, OS-5, ZOŚ-4, ZOŚ-5, ZOŚ-6; sprawozdanie MRiRW: RRW-13; sprawozdania Ministerstwa Środowiska: OŚ-2a, OŚ-26. Dane z systemów informacyjnych: Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego z Systemu Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS, Systemu przetwarzania danych państwowej służby hydrogeologicznej; Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z państwowego monitoringu środowiska, wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska; wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania GUS: M-06 (omówione w badaniu 1.26.06) oraz danych Ministerstwa Zdrowia ze sprawozdania MZ-46 (omówione w badaniu 1.29.14).",

w tabeli:
-- w lp. 2 wyrazy "Agencją Nieruchomości Rolnych" zastępuje się wyrazami "Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa",
-- skreśla się lp. 12-16,
c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zasoby wód - kraj, obszary dorzeczy i regiony wodne. Gospodarka wodno-ściekowa - kraj, regiony, województwa, podregiony, powiaty, aglomeracje, miasta według grup wielkości i gminy, uzdrowiska, PKD (sekcje, działy, grupy, klasy), regiony wodne, regionalne zarządy gospodarki wodnej. Mała retencja wodna - rodzaje obiektów małej retencji, ilość zretencjonowanej wody w tych obiektach, poniesione koszty i źródła finansowania: kraj, województwa. Działalność badawcza i kontrolna w zakresie zanieczyszczenia wód w układzie: kraj, regiony, województwa. Jakość wody dostarczanej ludności do spożycia oraz obiekty wodne i rekreacyjne: kraj, województwa.";

3) w badaniu o symbolu 1.04.01(025) Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe w pkt 7 Źródła danych statystycznych:
a) część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

"Sprawozdanie GUS: SOF-5; SOF-5SN; wykorzystanie danych ze sprawozdań SOF-1 i SOF-4 (badania 1.04.01 z PBSSP 2016).

Dane: Ministerstwa Finansów z Systemu Informacji Podatkowych;

Ministerstwa Sprawiedliwości z Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestru przedsiębiorców;

Ministerstwa Rozwoju z Krajowego Systemu Teleinformatycznego SL2014;

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego oraz z Monitoringu współpracy urzędów z sektorem pozarządowym;

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji;

Urzędu Zamówień Publicznych z Biuletynu Zamówień Publicznych i systemu informacyjnego dotyczącego rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach;

Wykorzystanie danych: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z KSI ZUS - Centralnego Rejestru Płatników Składek, pozyskanych w badaniach 1.23.02 oraz 1.80.01 oraz z KSI ZUS - Centralnego Rejestru Ubezpieczonych pozyskanych w badaniu 1.23.02; Ministerstwa Finansów: z Systemu Informacji Podatkowych, pozyskanych w badaniach 1.24.01 oraz 1.80.01, z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, pozyskanych w badaniu 1.80.01; wyznaczonego operatora pocztowego z Bazy kodów pocztowych, pozyskanych w badaniu 1.80.02.",

b) w tabeli dodaje się lp. 15 w brzmieniu:
15Urząd Zamówień PublicznychSystem informacyjny dotyczący rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach; dane jednostkowe o zamówieniach, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), uwzględniające aspekty społeczne w zakresie: nr REGON zamawiającego, numer ogłoszenia/numery ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, rodzaj zamówienia, przedmiot zamówienia, tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej, wartość zawartej umowy bez podatku od towarów i usług, zamówienie udzielone jako zamówienie zastrzeżone, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ww. ustawy, aspekty społeczne określone w opisie przedmiotu zamówienia, aspekty społeczne określone w kryteriach oceny ofert, liczba złożonych ofert, rodzaj podmiotu, któremu udzielono zamówienia, unieważnione postępowanie, w którym uwzględniono aspekty społeczne; w formie elektronicznejraz w roku do 30 maja 2018 r. z danymi za rok 2017GUS
4) w badaniu o symbolu 1.04.07(027) Jednostki nowej gospodarki społecznej: centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej w pkt 7 Źródła danych statystycznych w tabeli:
a) w lp. 5 rubryka 7.3 otrzymuje brzmienie:

"raz w roku do 30 kwietnia 2018 r. według stanu w dniu 31 grudnia 2017 r.",

b) lp. 6 otrzymuje brzmienie:
6Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejKrajowy System Monitoringu Pomocy Społecznej; dane jednostkowe w zakresie zgodnym ze sprawozdaniem rocznym centrum integracji społecznej, określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania centrum informacji społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 97); w formie elektronicznejraz w roku do 31 maja 2018 r. z danymi za rok 2017GUS
5) w badaniu o symbolu 1.21.03(036) Migracje wewnętrzne ludności w pkt 7 Źródła danych statystycznych w tabeli lp. 3 otrzymuje brzmienie:
3urzędy gminrejestry mieszkańców i rejestry zamieszkania cudzoziemców; dane jednostkowe o ludności zameldowanej na pobyt czasowy - na mocy ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności w zakresie: data urodzenia, miejsce pobytu stałego, deklarowany okres pobytu czasowego: miesiąc, rok początku i końca zamierzonego pobytu oraz (o ile takie dane są gromadzone) nr PESEL, płeć, stan cywilny, obywatelstwo; w formie elektronicznejraz w roku do 29 stycznia 2018 r. - dane według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.Urząd Statystyczny w Olsztynie
6) w badaniu o symbolu 1.21.14(044) Zasoby migracyjne w pkt 7 Źródła danych statystycznych w tabeli lp. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
3urzędy gminrejestry mieszkańców i rejestry zamieszkania cudzoziemców; dane jednostkowe o ludności (stałych mieszkańcach gminy) nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy na mocy ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności w zakresie: data urodzenia, kraj wyjazdu, data wyjazdu oraz (o ile takie dane są gromadzone) nr PESEL, płeć; w formie elektronicznejraz w roku do 29 stycznia 2018 r. - dane według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.Urząd Statystyczny w Olsztynie
4urzędy gminrejestry mieszkańców i rejestry zamieszkania cudzoziemców; dane jednostkowe o ludności (stałych mieszkańcach innych krajów) zameldowanej na pobyt czasowy na terytorium RP na mocy ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności w zakresie: data urodzenia, kraj poprzedniego zamieszkania, gmina zameldowania na pobyt czasowy, deklarowany okres pobytu czasowego oraz (o ile takie dane są gromadzone) nr PESEL, płeć, obywatelstwo, stan cywilny; w formie elektronicznejraz w roku do 29 stycznia 2018 r. - dane według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.Urząd Statystyczny w Olsztynie
7) w badaniu o symbolu 1.23.02(049) Pracujący w gospodarce narodowej w pkt 7 Źródła danych statystycznych w tabeli lp. 7 i 8 otrzymują brzmienie:
7Zakład Ubezpieczeń SpołecznychKSI ZUS - Centralny Rejestr Płatników Składek; dane jednostkowe - zbiory w zakresie: kod numeru deklaracji/rodzaj płatnika, NIP, nr PESEL, nr REGON, nazwisko i imię, obywatelstwo, nazwa/firma (pełna, skrócona), informacje o podstawie do prowadzenia pozarolniczej działalności: kod rodzaju uprawnienia, numer uprawnienia, nazwa organu wydającego uprawnienie; adresy: siedziby, do korespondencji, prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek: kod pocztowy, miejscowość, gmina/dzielnica, ulica, numer domu, numer lokalu, symbol państwa, zagraniczny kod pocztowy; data powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie, liczba osób objętych ubezpieczeniem, za które płatnik rozliczył składki należne na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; w formie elektronicznejsukcesywnie:

- do 26 stycznia 2018 r. z danymi za październik, listopad, grudzień 2017 r.;

- do 28 lutego 2018 r. z danymi za styczeń, luty, kwiecień 2017 r.;

- do 30 marca

2018 r. z danymi za maj, lipiec, sierpień 2017 r.

GUS
8Zakład Ubezpieczeń SpołecznychKSI ZUS - Centralny Rejestr Ubezpieczonych; dane jednostkowe - zbiory w zakresie: NIP płatnika składek; dane dotyczące ubezpieczonego: nr PESEL, kod pracy w szczególnych warunkach/szczególnym charakterze, wymiar czasu pracy, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotne, kod informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez ubezpieczonego, kod świadczenia/ przerwy w opłacaniu składek, okres (od - do), za jaki nastąpiła wypłata świadczenia lub przerwa w opłacaniu składek, kod tytułu ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia, data objęcia ubezpieczeniem, miejsce zamieszkania w zakresie: kod pocztowy, miejscowość, gmina/dzielnica, ulica, numer domu, numer lokalu oraz kod kraju, kod województwa, kod powiatu, kod gminy; w formie elektronicznejsukcesywnie:

- do 26 stycznia 2018 r. z danymi za październik, listopad, grudzień 2017 r.;

- do 28 lutego 2018 r. z danymi za styczeń, luty, kwiecień 2017 r.,

- do 30 marca

2018 r. z danymi za maj, lipiec, sierpień 2017 r.

GUS
8) w badaniu o symbolu 1.25.07(066) Pomoc społeczna w pkt 7 Źródła danych statystycznych część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

"Sprawozdanie GUS: PS-03; sprawozdania MRPiPS: MRPiPS-03 i MRPiPS-05; dane z administracyjnego systemu informacyjnego pomocy społecznej - Krajowego Systemu Monitoringu Pomocy Społecznej; kwestionariusz wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Dane ISKK SAC w zakresie poradnictwa rodzinnego.";

9) w badaniu o symbolu 1.25.11(069) Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w pkt 7 Źródła danych statystycznych:
a) część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

"Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Krajowego Systemu Monitoringu Pomocy Społecznej; dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS oraz systemów emerytalno-rentowych EMIR, RENTIER; dane Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z systemu kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych FARMER; dane powiatowych urzędów pracy z rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy; wykorzystanie danych z załącznika nr 7 do sprawozdania MRPiPS-01 za II półrocze 2017 r. (pozyskanych w badaniu 1.23.06); wykorzystanie danych ze sprawozdania MRPiPS-03 (pozyskanych w badaniu 1.25.07); wykorzystanie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Krajowego Systemu Monitoringu Świadczeń Rodzinnych (pozyskanych w badaniu 1.20.03); wykorzystanie danych Ministerstwa Finansów z Systemu Informacji Podatkowych - Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) (pozyskanych w badaniu 1.67.07); wykorzystanie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z KSI ZUS - Centralnego Rejestru Ubezpieczonych (pozyskanych w badaniu 1.23.02) oraz danych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z nSIU - nowego Systemu Informatycznego Ubezpieczeń (pozyskanych w badaniu 1.80.01); wykorzystanie danych wyznaczonego operatora pocztowego z Bazy kodów pocztowych (pozyskanych w badaniu 1.80.02), wykorzystanie danych Ministerstwa Cyfryzacji z rejestru PESEL (pozyskanych w badaniu 1.80.02).",

b) w tabeli lp. 2 otrzymuje brzmienie:
2Zakład Ubezpieczeń Społecznychsystemy emerytalno-rentowe: EMIR i RENTIER, Kompleksowy System Informatyczny KSI ZUS; dane jednostkowe dotyczące osób fizycznych pobierających świadczenia emerytalno-rentowe, w zakresie: nr PESEL, nazwa kraju zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia, rodzaj świadczenia głównego, kwota wypłaty świadczenia głównego, rodzaj świadczenia w zbiegu, kwota wypłaty świadczenia w zbiegu, rodzaj dodatku pobieranego przez świadczeniobiorcę, kwota dodatku należnego świadczeniobiorcy, stopień niezdolności do pracy, okresowość niezdolności do pracy, liczba osób uprawnionych do renty rodzinnej łącznie z najstarszym uprawnionym do świadczenia emerytalno-rentowego; w formie elektronicznejraz w roku do 20 kwietnia 2018 r.

z danymi za grudzień 2017 r.

GUS
10) w badaniu o symbolu 1.27.05(081) Szkoły wyższe i ich finanse:
a) w pkt 6 Zakres podmiotowy wyrazy "osoby, które obroniły rozprawę doktorską na studiach doktoranckich" zastępuje się wyrazami "osoby, które uzyskały stopień doktora w przewodach doktorskich realizowanych w ramach studiów doktoranckich",
b) pkt 7 Źródła danych statystycznych w tabeli w lp. 7-9 w rubryce 7.3 wyrazy "31 stycznia 2018 r." zastępuje się wyrazami "28 lutego 2018 r.";
11) w badaniu o symbolu 1.28.01(083) Obiekty i działalność instytucji kultury w pkt 7 Źródła danych statystycznych część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

"Sprawozdania GUS: K-01, K-02, K-03, K-05, K-07. Dane ISKK SAC w zakresie bibliotek przykościelnych.";

12) w badaniu o symbolu 1.29.06(095) Kadra medyczna ochrony zdrowia w pkt 7 Źródła danych statystycznych:
a) w części zamieszczonej nad tabelą zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"Dane Naczelnej Izby Aptekarskiej z systemu informacyjnego dotyczącego farmaceutów uprawnionych do wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; dane Naczelnej Izby Lekarskiej z Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej; dane Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.",

b) w tabeli dodaje się lp. 24 i 25 w brzmieniu:
24Naczelna Izba LekarskaCentralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej (CRL); dane jednostkowe o lekarzach w zakresie: nr PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, numer prawa wykonywania zawodu, rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, informacja o skreśleniu z listy rejestru; w formie elektronicznejraz w roku do 31 stycznia 2018 r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2017 r.GUS
25Naczelna Izba Pielęgniarek i PołożnychCentralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych (CRPiP); dane jednostkowe o pielęgniarkach i położnych w zakresie: nr PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, informacja o skreśleniu z rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych prowadzonego przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych; w formie elektronicznejraz w roku do 31 stycznia 2018 r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2017 r.GUS
13) w badaniu o symbolu 1.43.01(108) Działalność badawcza i rozwojowa (B + R) w pkt 7 Źródła danych statystycznych:
a) w części zamieszczonej nad tabelą w nawiasie wyrażenie "CIT-BR" zastępuje się wyrażeniem "CIT/BR",
b) w tabeli lp. 9 i 10 otrzymują brzmienie:
9Ministerstwo FinansówPIT/BR - informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową; dane jednostkowe w zakresie: NIP, koszty kwalifikowane według rodzaju, łączna kwota odliczenia za rok podatkowy, kwota kosztów kwalifikowanych podlegająca odliczeniu łącznie z pozostałą do odliczenia z poprzednich lat, kwota kosztów kwalifikowanych podlegająca odliczeniu, ograniczona do wysokości kwoty dochodu z działalności gospodarczej (wymienione w pkt: 1, 8, 10-13, 15, 18, 20, 21 formularza); w formie elektronicznejdwa razy w roku: do 30 czerwca 2018 r. z danymi za rok 2017 (dane wstępne), do 2 października 2018 r. z danymi za rok 2017 (dane ostateczne)GUS
10Ministerstwo FinansówCIT/BR - informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową; dane jednostkowe w zakresie: nazwa pełna, nr REGON, koszty kwalifikowane według rodzaju, łączna kwota odliczenia za rok podatkowy, kwota kosztów kwalifikowanych przysługująca do odliczenia łącznie z pozostałą do odliczenia z poprzednich lat (z poz. 22) oraz kwota kosztów kwalifikowanych podlegająca odliczeniu (z poz. 23) (wymienione w pkt: 7, 8, 10, 12-15, 17, 20, 22, 23 formularza); w formie elektronicznejdwa razy w roku: do 30 czerwca 2018 r. z danymi za rok 2017 (dane wstępne), do 2 października 2018 r. z danymi za rok 2017 (dane ostateczne)GUS
14) w badaniu o symbolu 1.44.01(117) Bilanse paliw i energii w pkt 7 Źródła danych statystycznych:
a) w części zamieszczonej nad tabelą wyrazy "Agencji Rynku Rolnego (ARR)" zastępuje się wyrazami "Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR)",
b) w tabeli w lp. 7-9 rubryka 7.1 otrzymuje brzmienie:

"Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa";

15) w badaniu o symbolu 1.44.05(121) Gospodarowanie materiałami w pkt 7 Źródła danych statystycznych w tabeli w lp. 1 w rubryce 7.1 skreśla się wyrazy "Agencji Nieruchomości Rolnych oraz";
16) w badaniu o symbolu 1.45.03(125) Użytkowanie gruntów użyte w odpowiednim przypadku wyrazy "Agencja Nieruchomości Rolnych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa";
17) w badaniu o symbolu 1.45.07(128) Produkcja ważniejszych upraw rolnych w pkt 7 Źródła danych statystycznych:
a) w części zamieszczonej nad tabelą:
wyrazy "Agencji Rynku Rolnego" zastępuje się wyrazami "Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa",
wyraz "ARR" zastępuje się wyrazem "KOWR",
b) w tabeli w lp. 6:
rubryka 7.1 otrzymuje brzmienie:

"Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa",

w rubryce 7.2 wyraz "Z.3.ARR" zastępuje się wyrazem "Z.3.KOWR";
18) w badaniu o symbolu 1.45.12(133) Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Zakres podmiotowy

Podmioty prowadzące w ramach działalności gospodarczej skup produktów rolnych bezpośrednio od producentów rolnych, w tym ujęte w systematycznie przekazywanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wykazie jednostek skupujących, w imieniu KOWR, produkty rolne bezpośrednio od producentów rolnych.",

b) w pkt 7 Źródła danych statystycznych w części zamieszczonej nad tabelą wyrazy "Agencji Rynku Rolnego" zastępuje się wyrazami "Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa";
19) w badaniu o symbolu 1.45.19(137) Bilanse produktów rolniczych:
a) w pkt 7 Źródła danych statystycznych:
w części zamieszczonej nad tabelą wyrazy "Agencji Rynku Rolnego" zastępuje się wyrazami "Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa",
w tabeli lp. 2 otrzymuje brzmienie:
2Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwasystem informacyjny dotyczący ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone do wprowadzenia do obrotu; dane zagregowane obejmujące:

- ilość win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym,

- ilość usuniętych produktów ubocznych powstałych przy produkcji wina w poprzednim roku gospodarczym,

- zbiorcze zestawienie ilości sprzedanych lub dostarczonych produktów przez osoby dostarczające winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859, z późn. zm.), wpisanemu do ewidencji KOWR (areał objęty produkcją, ilość winogron i moszczów winogronowych czerwonych/różowych i białych),

- zbiorcze zestawienie deklaracji zbiorów winogron,

- zbiorcze zestawienie deklaracji produkcji wina,

- zbiorcze zestawienie deklaracji zapasów wina i moszczu winogronowego;

w formie elektronicznej

w odniesieniu do zakończonego roku gospodarczego, nie później niż 7. dnia roboczego przed dniem 15 styczniaGUS
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Terminy i formy udostępnienia

Wydawnictwa GUS:

- "Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2017 r." - listopad 2018 r.,

- "Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2018" - grudzień 2018 r.,

- "Rolnictwo w 2017 r." - czerwiec 2018 r.

Pozostałe:

- kwestionariusze i publikacje organizacji międzynarodowych - forma elektroniczna:

- FAO - wrzesień/listopad 2018 r.,

- Eurostat - bilanse produktów zwierzęcych (za rok kalendarzowy) - tablice wynikowe - wrzesień 2018 r.,

- Eurostat - bilanse produktów pochodzenia roślinnego - za rok gospodarczy 2016/2017:

- zboża, ryż i cukier - dane ostateczne - luty 2018 r.,

- ziemniaki - dane ostateczne - grudzień 2017 r.,

- wino - dane ostateczne za rok gospodarczy 2016/2017 - do 15 stycznia 2018 r.,

- owoce, warzywa - dane ostateczne - grudzień 2017 r.,

- strączkowe - dane ostateczne - grudzień 2017 r.,

- rośliny oleiste - dane ostateczne - marzec 2018 r.";

20) w badaniu o symbolu 1.45.20(138) Ocena sytuacji produkcyjno-rynkowej w rolnictwie w pkt 7 Źródła danych statystycznych w części zamieszczonej nad tabelą wyrazy "Agencji Rynku Rolnego" zastępuje się wyrazami "Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa";
21) w badaniu o symbolu 1.45.23(139) Zagospodarowanie lasu i zadrzewienia:
a) występujące w pkt 5 Zakres podmiotowy oraz w pkt 7 Źródła danych statystycznych wyrazy "Agencji Nieruchomości Rolnych" zastępuje się wyrazami "Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa",
b) w pkt 7 Źródła danych statystycznych w tabeli w lp. 7 w rubryce 7.2 wyraz "ANR" zastępuje się wyrazem "KOWR";
22) w badaniu o symbolu 1.45.24(140) Użytkowanie lasu:
a) występujące w pkt 7 Źródła danych statystycznych wyrazy "Agencji Nieruchomości Rolnych" zastępuje się wyrazami "Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa",
b) w pkt 7 Źródła danych statystycznych w tabeli w lp. 3 w rubryce 7.2 wyraz "ANR" zastępuje się wyrazem "KOWR";
23) w badaniu o symbolu 1.45.37(147) Rachunki ekonomiczne rolnictwa w pkt 7 Źródła danych statystycznych w części zamieszczonej nad tabelą wyrazy "Agencji Rynku Rolnego" zastępuje się wyrazami "Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa";
24) w badaniu o symbolu 1.61.05(185) Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw w pkt 7 Źródła danych statystycznych w tabeli lp. 1 otrzymuje brzmienie:
1podmioty, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, prowadzące działalność zaklasyfikowaną do sekcji PKD:

A (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), B-J, K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L-N, P (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R, S; badaniem nie są objęte instytucje kultury mające osobowość prawną.

Za Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe sporządza i przekazuje Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

SP - roczna ankieta przedsiębiorstwa; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkoweraz w roku do 30 kwietnia 2018 r. z danymi za rok 2017portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl
25) w badaniu o symbolu 1.67.03(234) Rachunki kwartalne w pkt 7 Źródła danych statystycznych:
a) w części zamieszczonej nad tabelą skreśla się wyrazy "Agencji Rynku Rolnego (Zintegrowany System Finansowo-Księgowy Egeria)" i przecinek po tych wyrazach,
b) w tabeli skreśla się lp. 11;
26) w badaniu o symbolu 1.67.07(238) Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym w pkt 7 Źródła danych statystycznych:
a) w części zamieszczonej nad tabelą zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"Dane z systemów informacyjnych: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Kompleksowy System Informatyczny KSI ZUS, systemy emerytalno-rentowe: EMIR i RENTIER oraz system finansowo-księgowy SAP ERP; Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - nSIU - nowy System Informatyczny Ubezpieczeń, FARMER - system kompleksowej obsługi świadczeń emerytalno-rentowych oraz Centralny System Finansowo-Księgowy; Ministerstwa Finansów - Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@, System Informacji Podatkowych - Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT); Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - System informacyjny zawierający dane ze sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek doradztwa rolniczego; Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ); Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - system informacyjny dotyczący rachunku zysków i strat samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; Ministerstwa Obrony Narodowej - systemy informacyjne dotyczące rachunku zysków i strat oraz bilansu samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Krajowy System Monitoringu Świadczeń Rodzinnych; Narodowego Funduszu Zdrowia - System finansowo-księgowy NFZ; Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - System finansowo-księgowy; Komisji Nadzoru Finansowego - System Nadzoru Ubezpieczeń oraz system informacyjny dotyczący działalności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji; Narodowego Banku Polskiego - System Informacji Sprawozdawczej (SIS).",

b) w tabeli po lp. 16 dodaje się lp. 16a w brzmieniu:
16aKomisja Nadzoru Finansowegosystem informacyjny dotyczący działalności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji; dane jednostkowe ze sprawozdania KNF-02; w formie elektronicznejraz w roku do 31 sierpnia 2018 r. - zweryfikowane przez biegłego rewidenta dane za rok 2017GUS
27) w badaniu o symbolu 1.67.08(239) Badanie rozmiarów gospodarki nieobserwowanej w pkt 7 Źródła danych statystycznych:
a) w części zamieszczonej nad tabelą zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Dane: Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Centrum Informacji o Narkotykach) z Systemu informacji o narkotykach i narkomanii; Ministerstwa Finansów z Ewidencji Spraw Karnych Skarbowych (ESKS) i Systemu informacyjnego dotyczącego kontroli celno-skarbowej.",

b) w tabeli dodaje się lp. 4 w brzmieniu:
4Ministerstwo FinansówSystem informacyjny dotyczący kontroli celno-skarbowej; dane jednostkowe o wybranych podmiotach, które podlegały czynnościom kontrolnym w zakresie: dane identyfikacyjne, wyniki i ustalenia kontroli, wartości pustych faktur; w formie elektronicznejzgodnie z potrzebami analitycznymi badania co najmniej raz w roku do 22 grudnia 2017 r.GUS