Zmiana rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży... - Dz.U.2016.1060 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1060

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 8 lipca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 617) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w przypadku budowy domu jednorodzinnego - odpis z księgi wieczystej potwierdzający własność gruntu (prawo użytkowania wieczystego) oraz pozwolenie właściwego organu na budowę domu lub kopię zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 i 961), zawierającego potwierdzenie jego doręczenia właściwemu organowi, do którego organ nie wniósł sprzeciwu.";

2)
po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. Warunkiem przyznania pomocy finansowej funkcjonariuszowi, który dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jest brak wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.";

3)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
1. 
Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
2. 
Wnioski w sprawie przyznania pomocy finansowej złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

........................................................................................

(stopień, imię i nazwisko)

........................................................................................

(stosunek służbowy)

........................................................................................

(data przyjęcia do służby/data zwolnienia)

........................................................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej, telefon)

........................................................................................

(adres domowy)

........................................................................................

Do

........................................................................................

w ....................................................................................

WNIOSEK

w sprawie przyznania pomocy finansowej

1. Oświadczam, że uzyskam lokal mieszkalny - dom* w .......................................................... przy ul. ........................................ nr ..................., składający się z ................................ izb, o powierzchni mieszkalnej ........................ m2, w którym zamieszkam w dniu ......................... wraz z następującymi osobami:

Lp.Nazwisko i imięData urodzeniaStopień pokrewieństwaStan cywilnyData i miejsce

stałego zameldowania

Uwagi
1wnioskodawca
2
3
4
5

2.** Oświadczam, że do zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, które doręczyłem(-łam) w dniu .......................................

do .........................................................................................................................................

(nazwa i adres organu, któremu doręczono zgłoszenie)

..........................................................................................., organ ten nie wniósł sprzeciwu.

3. Posiadam uprawnienia do norm zaludnienia z tytułu ...................................... na podstawie .......................................................................................................................... .

4. Nie korzystam - korzystałem(-łam)*; małżonek nie korzysta - korzystał* z pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego (domu)

............................................................................................................................................ .

5. Nie zajmowałem(-łam)*, zajmuję - zajmowałem(-łam)* lokal mieszkalny będący w dyspozycji jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub inny lokal mieszkalny - dom* ..............................

w ................................................................ przy ul. .............................................................,

składający się z ................... izb, o powierzchni mieszkalnej ................... m2, na podstawie .......................................................................................................................... .

6. Nie posiadam (ani małżonek) innego lokalu mieszkalnego (domu) niż wymieniony w pkt 5.

7. Przekażę - przekazałem(-łam)* w całości zajmowany lokal mieszkalny do dyspozycji

............................................................................................................................................ .

(nazwa i adres organu)

8. Przyznaną pomoc proszę wypłacić w formie .........................................................................

.............................................................................................................................................. .

9. Przedkładam następujące dokumenty: ..................................................................................

.............................................................................................................................................. .

10. Oświadczam, że zapoznałem(-łam) się z warunkami przyznawania, cofania i zwracania pomocy finansowej określonymi rozporządzeniem ...............................................................

.............................................................................................................................................. .

......................................, dnia ...................................... r.

(miejscowość)

........................................................

(podpis wnioskodawcy)

Adnotacje komórki kadrowej

Pan(i) ......................................................................................................................... pełni służbę

w ..................................................................................................................................................,

zajmuje stanowisko przewidziane etatem dla ..............................................................................,

został(a) mianowany(-na) w służbie stałej w dniu .......................................................................,

został(a) zwolniony(-na) ze służby w dniu ................................................................................. .

.................................., dnia ............................. r.

(miejscowość)

.........................................................................................

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

* Niepotrzebne skreślić.

** Wypełnić tylko w przypadku budowy domu, gdy wnioskodawca nie dołączył pozwolenia właściwego organu na budowę domu.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).