Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2198

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 20 listopada 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

Na podstawie art. 401 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 i 2024) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" (Dz. U. poz. 1832) w § 16 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) minister może wyznaczyć dłuższy niż określony w § 7 ust. 5 zdanie drugie termin do usunięcia braków formalnych wniosku.".

§  2.  Do wniosków o przyznanie pomocy w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepis § 16 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Wnioski o przyznanie pomocy w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w stosunku do których nastąpił skutek określony w § 7 ust. 5 zdanie drugie rozporządzenia, o którym mowa w § 1, mogą zostać złożone powtórnie w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).