Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.887

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2020 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. poz. 638, z 2015 r. poz. 279, z 2017 r. poz. 988 oraz z 2019 r. poz. 1341) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.