Pomieszczenia przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoje przejściowe, tymczasowe pomieszczenia przejściowe i policyjne izby dziecka, regulamin pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposób postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2672 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 stycznia 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 4 czerwca 2012 r.
w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb

Na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:

Przepis ogólny

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, zakres prowadzonej dokumentacji oraz wzory dokumentów wchodzących w jej skład;
2)
warunki, jakim powinny odpowiadać pokoje przejściowe w jednostkach organizacyjnych Policji, tymczasowe pomieszczenia przejściowe oraz policyjne izby dziecka;
3)
regulamin pobytu osób w pomieszczeniach, pokojach i izbach, o których mowa w pkt 1 i 2;
4)
sposób przechowywania i niszczenia zapisów obrazu z pomieszczeń, pokoi i izb, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz udostępniania tych zapisów uprawnionym podmiotom, a także warunki właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu przed utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.

Warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia

§  2. 
1. 
Pomieszczenie w jednostce organizacyjnej Policji dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, zwane dalej "pomieszczeniem", znajduje się na kondygnacji parterowej lub wyższej budynku.
2. 
Pomieszczenie może być usytuowane poniżej kondygnacji parterowej w przypadku spełnienia następujących warunków:
1)
zapewnienia oświetlenia naturalnego;
2)
wyposażenia w izolację przeciwwilgociową.
§  3. 
Ze względu na liczbę osób, które mogą być umieszczone w pomieszczeniu, lub liczbę pokoi wchodzących w jego skład, pomieszczenie może być podzielone na oddziały, jeżeli istnieje możliwość zapewnienia właściwej obsługi pomieszczenia, kontroli zachowania osób w nim umieszczonych oraz bezpieczeństwa osób w nim przebywających.
§  4. 
1. 
W skład pomieszczenia wchodzą:
1)
pokój dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;
2)
pokój do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń;
3)
magazyn do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny pościelowej;
4)
pokój sanitarny służący do utrzymania higieny osobistej, w tym umywalnia, natrysk i toaleta.
2. 
W skład pomieszczenia mogą wchodzić:
1)
szatnia dla obsługi pomieszczenia;
2)
pokój do przeprowadzania i dokumentowania czynności służbowych z udziałem osoby umieszczonej w pomieszczeniu;
3)
pokój dyżurnego zmiany - w przypadku gdy w skład pomieszczenia wchodzi więcej niż jeden oddział;
4)
pokój dla obsługi pomieszczenia.
2a. 
Pomieszczenie może być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób z niepełnosprawnością ruchową.
2b. 
Pomieszczenie, o którym mowa w ust. 2a, jest usytuowane w budynku spełniającym minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).
3. 
Nie wymaga się wydzielenia w pomieszczeniu pokoju do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń - w przypadku dostaw gotowych posiłków w naczyniach jednorazowych.
§  5. 
Jeżeli ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie w pomieszczeniu pokoju, magazynu lub szatni, o których mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 1, dopuszcza się ich usytuowanie poza pomieszczeniem.
§  6. 
Wejście do pomieszczenia i wyjście z niego wyposaża się w stalową kratę oraz drzwi o wzmocnionej konstrukcji z zamkami mechanicznymi lub elektronicznymi.
§  7. 
1. 
Pomieszczenie musi spełniać następujące warunki:
1)
mieć ściany o odporności mechanicznej nie niższej niż mur wykonany z cegły pełnej na zaprawie cementowej, o grubości co najmniej 25 centymetrów, pokryte powłoką lub okładziną zmywalną, odporną na działanie wilgoci oraz preparatów czyszcząco-dezynfekujących;
2)
mieć punkty świetlne zabezpieczone przed uszkodzeniem, przewody doprowadzające napięcie elektryczne położone podtynkowo oraz elektryczne gniazda wtykowe zainstalowane w niezbędnych miejscach.
2. 
Na ścianie korytarza, przy drzwiach wejściowych do pokoju dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, może być zamocowana półka służąca do stawiania naczyń z posiłkami.
§  8. 
1. 
Pokój dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia musi mieć:
1)
powierzchnię przypadającą na jedną osobę nie mniejszą niż 3 m2;
2)
podłogę trwałą i zmywalną, odporną na działanie wilgoci oraz preparatów czyszczących i dezynfekujących;
3)
okno uchylne w grubości muru o powierzchni nie mniejszej niż 1:8 w stosunku do powierzchni podłogi, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów lub płaskowników stalowych, a od wewnątrz siatką stalową; w przypadku wentylacji mechanicznej oraz okna nieotwieralnego o konstrukcji antywłamaniowej dopuszcza się odstąpienie od instalowania siatki stalowej wewnętrznej;
4)
wentylację zapewniającą dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych, a także odpowiednie do czytania i pisania oświetlenie; włączniki oświetlenia zlokalizowane są poza pokojem;
5)
przyciski do wzywania obsługi pokoju; system wzywania obsługi pokoju zasilany jest bezpiecznym napięciem elektrycznym;
6)
drzwi o wzmocnionej konstrukcji z dwiema zasuwami i zamkiem mechanicznym lub elektronicznym oraz łańcuchem zabezpieczającym, otwierane na zewnątrz, wyposażone w wizjer zapewniający widoczność, zabezpieczony od strony pokoju szkłem hartowanym, a z drugiej strony - ruchomą zasłoną;
7)
w wyposażeniu jednoosobowe prycze lub materace wolno leżące, pokryte zmywalną tkaniną, oraz stoły, taborety lub ławy bez ostrych krawędzi, przymocowane do podłogi lub ściany.
2. 
Drzwi do pokoju dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia mogą być wyposażone w drzwiczki służące do podawania posiłków oraz zakładania kajdanek osobom w nim umieszczonym, posiadające zabezpieczenia uniemożliwiające ich otwarcie od wewnątrz pokoju.
§  9. 
Pokój do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń musi spełniać warunki sanitarne i być wyposażony w sprzęt kuchenny, zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz higieny środków spożywczych.
§  10. 
Magazyn do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny pościelowej musi mieć wyodrębnione części przeznaczone do przechowywania:
1)
rzeczy osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;
2)
rzeczy chorych zakaźnie osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;
3)
czystej bielizny pościelowej;
4)
brudnej bielizny pościelowej.
§  11. 
1. 
Pokój sanitarny służący do utrzymania higieny osobistej musi być ogrzewany, oświetlony, wentylowany oraz wyposażony w urządzenia zgodnie z przepisami dotyczącymi pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynkach zamieszkania zbiorowego, o których mowa w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. 
Instalację dostarczającą wodę do pokoju sanitarnego służącego do utrzymania higieny osobistej wyposaża się w urządzenie umożliwiające regulację temperatury i strumienia wody, zabezpieczone przed dostępem osób umieszczonych w pomieszczeniu.
3. 
Drzwi w umywalniach, natryskach i toaletach wyposaża się w szybę z nietłukącego się materiału lub w szybę zabezpieczoną obustronnie siatką stalową lub powłoką uniemożliwiającą jej rozbicie.
4. 
Drzwi do pokoju sanitarnego służącego do utrzymania higieny osobistej mogą spełniać warunki, o których mowa w ust. 3.
§  12. 
Pokój dyżurnego zmiany wyposaża się w instalację telefoniczną.
§  13. 
1. 
Pomieszczenie wyposaża się w instalację alarmową sygnalizującą dyżurnemu jednostki organizacyjnej Policji zagrożenie życia i zdrowia osób w nim przebywających.
2. 
W skład instalacji, o której mowa w ust. 1, wchodzą punkty alarmowe umieszczone:
1)
na ścianach lub w podłogach korytarzy pomieszczenia, w szczególności przy drzwiach do pokoi dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;
2)
w pokoju dyżurnego zmiany;
3)
w magazynie do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny pościelowej.
3. 
W skład instalacji, o której mowa w ust. 1, mogą wchodzić:
1)
przenośne urządzenia alarmowe uruchamiane przez obsługę pomieszczenia;
2)
punkty alarmowe umieszczone w pokoju sanitarnym służącym do utrzymania higieny osobistej, w pokoju dla obsługi pomieszczenia lub w szatni dla obsługi pomieszczenia.
4. 
Drzwi oraz okna w pomieszczeniu mogą być wyposażone w urządzenia sygnalizujące ich otwarcie.
§  14. 
Pomieszczenie może być wyposażone w urządzenia monitorujące, w tym służące również do obserwowania i rejestrowania obrazu, działające w systemie całodobowym.
§  15. 
1. 
Do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu w pomieszczeniu może służyć system telewizji przemysłowej.
2. 
System telewizji przemysłowej składa się z:
1)
zestawu kamerowego CCTV z odpowiednim obiektywem i wyposażeniem pomocniczym;
2)
urządzenia sterującego i transmisyjnego, multipleksera oraz dzielnika obrazu;
3)
monitora i urządzenia przetwarzającego sygnały wizyjne na obraz wyświetlany na ekranie;
4)
urządzenia rejestrującego obraz wraz ze znacznikiem czasu umożliwiającym dokładne określenie godziny i daty utrwalonego obrazu zgodnie z czasem lokalnym.
3. 
Zestaw kamerowy CCTV może być zainstalowany w:
1)
pokoju dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;
2)
pokoju do przygotowywania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń;
3)
magazynie do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny pościelowej;
4)
pokoju sanitarnym służącym do utrzymania higieny osobistej;
5)
korytarzu;
6)
szatni dla obsługi pomieszczenia;
7)
pokoju do przeprowadzania i dokumentowania czynności służbowych z udziałem osoby umieszczonej w pomieszczeniu;
8)
pokoju dyżurnego zmiany lub pokoju dla obsługi pomieszczenia.
4. 
Do przekazywania obrazu z części pokoju sanitarnego służącego do utrzymania higieny osobistej, w szczególności z natrysków i toalet, należy stosować zestaw kamerowy CCTV wyposażony w funkcję uniemożliwiającą ukazywanie intymnych części ciała osoby umieszczonej w pomieszczeniu oraz wykonywania przez nią intymnych czynności fizjologicznych.
5. 
Do utrwalania obrazu w systemie telewizji przemysłowej można wykorzystać urządzenia elektroniczne typu analogowego lub cyfrowego, w szczególności magnetowid, zestaw kamerowy CCTV oraz rejestrator cyfrowy.
§  16. 
1. 
Regulamin pobytu osób w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Kopię regulaminu, o którym mowa w ust. 1, oraz wykaz instytucji stojących na straży praw człowieka umieszcza się w pokoju dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub dokonanie przy ich pomocy zamachu na zdrowie człowieka.
3.  3
 Regulamin, o którym mowa w ust. 1, oraz wykaz instytucji stojących na straży praw człowieka, o którym mowa w ust. 2, udostępnia się według zapotrzebowania w formie tłumaczenia na polski język migowy, dokumentu elektronicznego dostępnego cyfrowo lub transkrypcji na pismo Braille'a.
§  16a. 
Warunki, jakim powinno odpowiadać pomieszczenie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób z niepełnosprawnością ruchową, określa załącznik nr 1a do rozporządzenia.

Zakres dokumentacji prowadzonej w pomieszczeniu

§  17. 
1. 
W pomieszczeniu prowadzi się następującą dokumentację:
1)
książkę przebiegu służby w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
2)
książkę ewidencji osób umieszczonych w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
3)
książkę wizyt lekarskich, której wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
4)
kwity depozytowe, których wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;
5)
kartę zapoznania z regulaminem pobytu osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, której wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.
2. 
W pomieszczeniu prowadzi się ewidencję następującej dokumentacji:
1)
nakazów przyjęcia, przekazania i zwolnienia osób zatrzymanych, na podstawie których osoby te są odpowiednio przyjmowane, przekazywane i zwalniane z pomieszczenia; wzór nakazu przyjęcia, przekazania i zwolnienia osoby zatrzymanej stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;
2)
nakazów wydania osób zatrzymanych, na podstawie których osoby te są wydawane do czynności służbowych; wzór nakazu wydania osoby zatrzymanej stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;
3)
kopii protokołów zatrzymania osoby;
4)
kopii protokołów doprowadzenia osoby w celu wytrzeźwienia, wraz z wynikiem badania zawartości alkoholu w organizmie wskazującym na stan nietrzeźwości osoby;
5)
kopii wniosków prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania osoby zatrzymanej;
6)
zaświadczeń lekarskich wymaganych przy przyjęciu osoby doprowadzonej w celu wytrzeźwienia do pomieszczenia; wzór zaświadczenia lekarskiego stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;
7)
dokumentacji medycznej osoby przyjętej do pomieszczenia.
3. 
Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3, można prowadzić w postaci elektronicznej, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie lub zniszczenie danych w niej zawartych.
4. 
W przypadku stwierdzenia w dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3, błędnych zapisów uzupełnia się te zapisy nowym wpisem z adnotacją opisującą przyczynę i zakres zmiany dokonanego wpisu.
§  18. 
1. 
Dokumentem wymaganym do przyjęcia osoby zatrzymanej do pomieszczenia jest kopia protokołu zatrzymania osoby oraz nakaz przyjęcia osoby zatrzymanej.
2. 
Dokumentem dodatkowo wymaganym do przyjęcia do pomieszczenia:
1)
osoby posiadającej widoczne obrażenia ciała jest notatka służbowa dotycząca okoliczności ich powstania albo raport - jeśli wynika to z odrębnych przepisów, sporządzone przez wykonującego doprowadzenie lub konwój;
2)
osoby doprowadzonej w celu wytrzeźwienia albo osoby zatrzymanej, której zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych udzielono niezwłocznie pierwszej pomocy medycznej lub którą poddano niezbędnym badaniom lekarskim, jest zaświadczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do umieszczenia jej w pomieszczeniu.
§  19. 
1. 
Dokumentem wymaganym do wydania albo przekazania osoby zatrzymanej z pomieszczenia jest odpowiednio nakaz wydania osoby zatrzymanej albo nakaz przekazania osoby zatrzymanej.
2. 
Dokumentem wymaganym do zwolnienia osoby zatrzymanej z pomieszczenia jest nakaz zwolnienia osoby zatrzymanej albo zarządzenie sądu albo polecenie sądu lub prokuratora.
§  20. 
Dokumentem wymaganym do pobytu w pomieszczeniu osoby zatrzymanej, przekazanej do dyspozycji sądu, jest kopia wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania tej osoby, zawierająca datę i godzinę jego złożenia w sądzie.
§  21. 
1. 
Nakaz przyjęcia, przekazania, wydania, zwolnienia osoby zatrzymanej lub kopia wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania tej osoby mogą zostać przesłane telefaksem lub pocztą elektroniczną.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyżurny jednostki organizacyjnej Policji telefonicznie potwierdza u wystawcy nakazu lub wniosku fakt jego sporządzenia i odnotowuje to na odwrocie nakazu lub wniosku przesłanego telefaksem lub wydruku nakazu lub wniosku przesłanego pocztą elektroniczną.
§  22. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentacji, o której mowa w § 17 ust. 2 pkt 1-6, czynności przyjmowania, zwalniania, wydawania i przekazywania osób wstrzymuje się do czasu usunięcia tych nieprawidłowości.

Warunki, jakim powinny odpowiadać pokoje przejściowe w jednostkach organizacyjnych Policji

§  23. 
1. 
Pokój przejściowy w jednostce organizacyjnej Policji znajduje się na kondygnacji parterowej lub wyższej budynku, w miejscu wyznaczonym przez kierownika tej jednostki.
2. 
Pokój przejściowy musi być usytuowany lub zabezpieczony w sposób uniemożliwiający kontakt osób postronnych z osobami w nim umieszczonymi.
§  24. 
1. 
Pokój przejściowy musi mieć:
1)
ściany spełniające wymogi, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, albo wykonane z kraty stalowej, zabezpieczone zainstalowaną od wewnątrz siatką stalową;
2)
drzwi spełniające wymogi, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 6, albo wykonane z kraty stalowej z zainstalowaną od wewnątrz siatką stalową oraz zamkiem mechanicznym lub elektronicznym;
3)
punkty świetlne zabezpieczone przed uszkodzeniem;
4)
w wyposażeniu stół oraz taborety lub ławy bez ostrych krawędzi, przymocowane do podłogi lub ściany;
5)
podłogę, wentylację, oświetlenie i przyciski do wzywania obsługi pokoju, spełniające wymogi, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, 4 i 5.
2. 
Drzwi w pokoju przejściowym mogą być wyposażone w:
1)
urządzenia sygnalizujące ich otwarcie oraz
2)
drzwiczki służące do zakładania kajdanek osobom w nich umieszczonym, wyposażone w zabezpieczenia uniemożliwiające ich otwarcie od wewnątrz pokoju.
3. 
Pokój przejściowy może mieć okno spełniające wymogi, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 3.
§  25. 
Pokój przejściowy może być wyposażony w urządzenia monitorujące, w tym służące również do obserwowania i rejestrowania obrazu, działające w systemie całodobowym.
§  26. 
Do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu w pokoju przejściowym może służyć system telewizji przemysłowej, o którym mowa w § 15 ust. 1. Przepis § 15 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
§  27. 
1. 
Regulamin pobytu osób w pokoju przejściowym określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.
2. 
Kopię regulaminu, o którym mowa w ust. 1, oraz wykaz instytucji stojących na straży praw człowieka umieszcza się w pokoju przejściowym, w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub dokonanie przy ich pomocy zamachu na zdrowie człowieka.

Warunki, jakim powinny odpowiadać tymczasowe pomieszczenia przejściowe

§  28. 
1. 
Tymczasowe pomieszczenie przejściowe znajduje się na kondygnacji parterowej.
2. 
Tymczasowe pomieszczenie przejściowe musi być usytuowane lub zabezpieczone w sposób uniemożliwiający kontakt osób postronnych z osobami w nim umieszczonymi.
§  29. 
1. 
W tymczasowym pomieszczeniu przejściowym wyodrębnia się:
1)
miejsca dla osób zatrzymanych;
2)
miejsce do przeprowadzania i dokumentowania czynności służbowych z udziałem osób w nim umieszczonych;
3)
miejsce do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu.
2. 
Tymczasowe pomieszczenie przejściowe musi mieć:
1)
wejście i wyjście zabezpieczone drzwiami lub kratą stalową, wyposażone w zamek mechaniczny lub elektroniczny;
2)
ściany spełniające wymogi, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, lub wykonane z kraty stalowej i zabezpieczone zainstalowaną od wewnątrz siatką stalową;
3)
podłogę trwałą i zmywalną;
4)
oświetlenie;
5)
dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę, według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;
6)
dostęp do pokoi sanitarnych służących do utrzymania higieny osobistej.
§  30. 
Tymczasowe pomieszczenie przejściowe może być wyposażone w urządzenia monitorujące, w tym służące również do obserwowania i rejestrowania obrazu, działające w systemie całodobowym.
§  31. 
Do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym może służyć system telewizji przemysłowej, o którym mowa w § 15 ust. 1. Przepisy § 15 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
§  32. 
1. 
Regulamin pobytu osób w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.
2. 
Kopię regulaminu, o którym mowa w ust. 1, oraz wykaz instytucji stojących na straży praw człowieka umieszcza się w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub dokonanie przy ich pomocy zamachu na zdrowie człowieka.

Warunki, jakim powinny odpowiadać policyjne izby dziecka

§  33. 
1. 
Policyjna izba dziecka, zwana dalej "izbą", znajduje się na kondygnacji parterowej lub wyższej budynku.
2. 
W skład izby wchodzą:
1)
sypialnie dla nieletnich;
2)
pokój dyżurnego izby;
3)
pokój kierownika izby;
4)
pokój personelu izby;
5)
świetlica;
6)
jadalnia;
7)
(uchylony);
8)
pokój sanitarny służący do utrzymania higieny osobistej, w tym umywalnie, natryski i toalety;
9)
pokój do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń;
10)
magazyn do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny pościelowej;
11)
miejsce do rekreacji nieletnich na świeżym powietrzu, wydzielone, zabezpieczone w sposób uniemożliwiający nieletniemu ucieczkę oraz kontaktowanie się z osobami postronnymi, w szczególności zamknięte ogrodzenie o wysokości co najmniej 3 m.
3. 
W skład izby może wchodzić:
1)
szatnia dla personelu izby;
2)
pokój do przeprowadzania i dokumentowania czynności służbowych z udziałem nieletniego;
3)
izolatka sanitarna przeznaczona dla nieletnich chorych zakaźnie.
3a. 
Izba może być dostosowana do potrzeb nieletnich z niepełnosprawnościami, w szczególności nieletnich z niepełnosprawnością ruchową.
3b. 
Izba, o której mowa w ust. 3a, jest usytuowana w budynku spełniającym minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
4. 
Nie wymaga się wydzielenia w izbie pokoju do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń - w przypadku dostaw gotowych posiłków w naczyniach jednorazowych.
5. 
Jeżeli ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie w izbie pokoju, magazynu lub szatni, o których mowa w ust. 2 pkt 9 i 10 oraz w ust. 3 pkt 1, dopuszcza się ich usytuowanie poza izbą.
§  34. 
Izba powinna spełniać warunki, o których mowa w § 6 i § 7 ust. 1.
§  35. 
1. 
Sypialnia dla nieletnich musi spełniać warunki, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1-6, i posiadać jednoosobowe łóżka bez ostrych krawędzi lub materace.
2. 
Sypialnia dla nieletnich może być wyposażona w szafki na rzeczy osobiste.
3. 
Pokój dyżurnego wyposaża się w instalację telefoniczną.
4. 
Pokój kierownika izby, dyżurnego izby oraz pokój personelu izby wyposaża się w urządzenia i sprzęt biurowy.
5. 
Pokój sanitarny służący do utrzymania higieny osobistej, pokój do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń oraz magazyn do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny pościelowej muszą spełniać wymogi określone w § 9-11.
§  36. 
1. 
Świetlicę wyposaża się w:
1)
stół i krzesła;
2)
sprzęt audiowizualny;
3)
sprzęt do gier i zabaw;
4)
podręczną biblioteczkę.
2. 
Świetlica może być wyposażona w materiały dydaktyczne.
§  37. 
1. 
Izbę wyposaża się w instalację alarmową sygnalizującą dyżurnemu najbliższej jednostki organizacyjnej Policji zagrożenie życia i zdrowia osób przebywających w izbie.
2. 
Instalację, o której mowa w ust. 1, stanowią:
1)
dzwonki alarmowe i punkty świetlne, znajdujące się w pokoju dyżurnego izby oraz dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji lub w innym miejscu, z którego sygnał alarmowy zostanie niezwłocznie odebrany;
2)
przyciski dzwonków alarmowych umieszczone:
a)
w pokoju kierownika izby, w pokoju personelu izby i w pokoju dyżurnego izby,
b)
na ścianach lub podłodze korytarza, w szczególności przy drzwiach sypialni i izolatki sanitarnej,
c)
w świetlicy, jadalni, pokoju sanitarnym oraz miejscu do rekreacji na świeżym powietrzu,
d)
w magazynie do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny pościelowej.
3. 
W skład instalacji, o której mowa w ust. 1, mogą wchodzić przenośne urządzenia alarmowe uruchamiane przez osoby wykonujące zadania w izbie.
4. 
Drzwi oraz okna w izbie mogą być wyposażone w urządzenia sygnalizujące ich otwarcie.
§  38. 
Izba może być wyposażona w urządzenia monitorujące, w tym służące również do obserwowania i rejestrowania obrazu, działające w systemie całodobowym.
§  39. 
1. 
Do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu w izbie może służyć system telewizji przemysłowej, o którym mowa w § 15 ust. 1.
2. 
Zestaw kamerowy CCTV może być zainstalowany w:
1)
sypialni dla nieletnich;
2)
pokoju do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń;
3)
pokoju sanitarnym służącym do utrzymania higieny osobistej;
4)
korytarzu, świetlicy, izolatce sanitarnej i magazynie do przechowywania rzeczy przekazanych do depozytu oraz bielizny pościelowej;
5)
pokoju dyżurnego izby;
6)
pokoju kierownika izby;
7)
pokoju personelu izby;
8)
pokoju do przeprowadzania i dokumentowania czynności służbowych z udziałem nieletniego;
9)
miejscu do rekreacji nieletnich na świeżym powietrzu.
3. 
Przepisy § 15 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
§  40. 
1. 
Regulamin pobytu w izbie określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.
2. 
Kopię regulaminu, o którym mowa w ust. 1, oraz wykaz instytucji stojących na straży praw nieletnich umieszcza się w sypialniach dla nieletnich, świetlicy i izolatce sanitarnej, w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub dokonanie przy ich pomocy zamachu na zdrowie człowieka.
3.  4
 Regulamin, o którym mowa w ust. 1, oraz wykaz instytucji stojących na straży praw nieletnich, o którym mowa w ust. 2, udostępnia się według zapotrzebowania w formie tłumaczenia na polski język migowy, dokumentu elektronicznego dostępnego cyfrowo lub transkrypcji na pismo Braille'a.
§  40a. 
Warunki, jakim powinna odpowiadać izba dostosowana do potrzeb nieletnich z niepełnosprawnościami, w szczególności nieletnich z niepełnosprawnością ruchową, określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

Sposób przechowywania i niszczenia zapisów obrazu z pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych izb dziecka oraz udostępniania ich uprawnionym podmiotom, a także warunki właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu przed utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem

§  41. 
1. 
Zapis obrazu z pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych izb dziecka przechowywany jest przez okres co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż 60 dni od dnia jego zarejestrowania, o ile nie zostanie on zabezpieczony jako dowód w sprawie w ramach toczącego się postępowania.
2. 
Zapisany obraz przechowuje się w ramach jego archiwizacji, na nośniku, który:
1)
zapewnia możliwość wiernego odczytywania zarejestrowanego obrazu w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, przeznaczonych do tego rodzaju nośników;
2)
jest dostosowany do przechowywania w temperaturze od 18°C do 22°C przy wilgotności względnej od 40% do 50%.
3. 
Archiwizacji zapisanego obrazu oraz jego prawidłowego zabezpieczenia przed utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem dokonuje osoba wyznaczona przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji.
4. 
Z czynności archiwizowania zapisanego obrazu sporządza się protokół, który zawiera:
1)
datę i miejsce sporządzenia archiwizacji;
2)
imię i nazwisko osoby wykonującej archiwizację;
3)
czas rozpoczęcia i zakończenia zapisu obrazu;
4)
numer identyfikacyjny nadany nośnikowi z danymi archiwalnymi;
5)
inne dane dotyczące dokonywanej archiwizacji.
5. 
Zapis obrazu może być przechowywany w urządzeniu monitorującym, jeżeli warunki techniczne umożliwiają takie przechowanie przez okres, o którym mowa w ust. 1, oraz gdy niszczenie zapisanego obrazu następuje przez jego automatyczne nadpisanie. Przepisów ust. 2-4 nie stosuje się.
6. 
W przypadku gdy zapis obrazu jest przechowywany w urządzeniu monitorującym, za prawidłowe zabezpieczenie zapisanego obrazu przed utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej Policji.
§  42. 
1. 
Zapis obrazu z pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz policyjnych izb dziecka jest niszczony po upływie okresu jego przechowywania, o którym mowa w § 41 ust. 1.
2. 
Zniszczenia zapisu obrazu dokonuje osoba wyznaczona przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji.
3. 
Zniszczenie zapisu obrazu następuje poprzez usunięcie go z nośnika, na którym został zarejestrowany, w sposób uniemożliwiający jego odzyskanie. Jeżeli nośnika nie można wykorzystać ponownie, należy go zniszczyć. Z czynności tych sporządza się protokół.
4. 
Dopuszcza się niszczenie zapisanego obrazu na urządzeniu monitorującym przez jego automatyczne nadpisanie w przypadku, gdy warunki techniczne tego urządzenia umożliwiają przechowywanie obrazu przez okres, o którym mowa w § 41 ust 1.
§  43. 
Zapisany obraz jest udostępniany przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji na pisemny wniosek uprawnionego podmiotu.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  44. 
Dopuszcza się prowadzenie dokumentacji służbowej według wzorów dotychczasowych do wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.
§  45. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 5 . 6

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN POBYTU OSÓB W POMIESZCZENIACH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEŹWIENIA

§  1. 
1. 
Osobę przyjmowaną do pomieszczenia niezwłocznie informuje się o:
1)
przysługujących jej prawach i ciążących na niej obowiązkach poprzez zapoznanie jej z niniejszym regulaminem. Osoba przyjmowana do pomieszczenia potwierdza zapoznanie się z regulaminem pobytu poprzez złożenie podpisu w karcie zapoznania z regulaminem pobytu osób w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia;
2)
wyposażeniu pomieszczenia w urządzenia monitorujące, w tym służące również do obserwowania i rejestrowania obrazu - w przypadku ich zainstalowania.
2. 
Osobie nieznającej języka polskiego przyjmowanej do pomieszczenia zapewnia się możliwość porozumiewania się w sprawach dotyczących pobytu w pomieszczeniu za pośrednictwem tłumacza.
2a. 
Osobie przyjmowanej do pomieszczenia, jeżeli jest osobą, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20), zapewnia się dostęp do świadczenia bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), w sprawach dotyczących pobytu w pomieszczeniu.
3. 
Jeżeli kontakt z osobą przyjmowaną do pomieszczenia jest utrudniony z uwagi na zakłócenie jej świadomości, czynności, o których mowa w ust. 1, należy wykonać po ustaniu przyczyny odstąpienia od realizacji tego obowiązku.
4. 
Jeżeli z uwagi na utrudniony kontakt z osobą zatrzymaną spowodowany zakłóceniem jej świadomości nie została ona zaznajomiona z przysługującymi jej z tytułu zatrzymania uprawnieniami wynikającymi z kodeksu postępowania karnego lub innych ustaw, zaznajomienia tego należy dokonać po ustaniu przyczyny odstąpienia od realizacji tego obowiązku. Osoba zatrzymana potwierdza fakt zaznajomienia się z przysługującymi jej uprawnieniami poprzez złożenie podpisu w protokole zatrzymania osoby.
§  2. 
Osobę zatrzymaną umieszczoną w pomieszczeniu należy zwolnić:
1)
gdy ustała przyczyna zatrzymania;
2)
na polecenie lub zarządzenie sądu;
3)
na polecenie prokuratora;
4)
przed upływem 48 godzin od chwili zatrzymania, chyba że w tym czasie została ona przekazana do dyspozycji sądu, wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania;
5)
jeżeli w ciągu 24 godzin od jej przekazania do dyspozycji sądu nie doręczono jej postanowienia o zastosowaniu wobec niej tymczasowego aresztowania.
§  3. 
Osobę doprowadzoną w celu wytrzeźwienia należy zwolnić:
1)
z chwilą wytrzeźwienia, jednak nie później niż przed upływem 24 godzin od chwili doprowadzenia;
2)
na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dalszy pobyt osoby w pomieszczeniu może spowodować zagrożenie dla jej życia lub zdrowia.
§  4. 
1. 
Przyjmowaną do pomieszczenia osobę zatrzymaną poddaje się badaniom lekarskim i udziela się jej niezbędnej pomocy medycznej w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję.
2. 
Przyjmowaną do pomieszczenia osobę doprowadzaną w celu wytrzeźwienia poddaje się niezwłocznie badaniu lekarskiemu, w wyniku którego lekarz stwierdza:
1)
brak przeciwwskazań medycznych do przebywania tej osoby w pomieszczeniu albo
2)
wystąpienie przeciwwskazań medycznych do przebywania tej osoby w pomieszczeniu oraz konieczność skierowania jej do podmiotu leczniczego, albo
3)
odmowę poddania się badaniu lekarskiemu oraz brak przesłanek do skierowania tej osoby do podmiotu leczniczego, albo
4)
odmowę poddania się badaniu lekarskiemu oraz wystąpienie przesłanek do skierowania tej osoby do podmiotu leczniczego lub
5)
rodzaj leków, jakie musi zażywać ta osoba, oraz sposób ich dawkowania.
3. 
Okoliczności, o których mowa w ust. 2, potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.
4. 
Sytuacja, o której mowa w ust. 2 pkt 3, nie stanowi przesłanki uzasadniającej odstąpienie od przyjęcia osoby doprowadzanej w celu wytrzeźwienia do pomieszczenia.
5. 
W sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 4, przewiezienie osoby doprowadzanej w celu wytrzeźwienia do podmiotu leczniczego odbywa się specjalnym środkiem transportu sanitarnego.
6. 
Przebieg i wyniki badań lekarskich przeprowadzonych w pomieszczeniu lekarz dokumentuje w książce wizyt lekarskich.
§  5. 
1. 
Osoba przyjmowana do pomieszczenia podaje swoje imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, informacje o miejscu zameldowania lub pobytu oraz o stanie zdrowia.
2. 
Osobę przyjmowaną do pomieszczenia oraz w nim umieszczoną poddaje się sprawdzeniu prewencyjnemu.
§  6. 
1. 
Przedmioty znalezione i odebrane w trakcie sprawdzenia prewencyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 2, wpisuje się z oznaczeniem cech indywidualnych do kwitu depozytowego. Kwit depozytowy podpisuje osoba przyjmowana do pomieszczenia oraz policjant, który zdeponował przedmioty w nim wyszczególnione.
2. 
Odmowę lub niemożność złożenia podpisu przez osobę przyjmowaną do pomieszczenia odnotowuje się w kwicie depozytowym, wskazując na obecność przy tej czynności funkcjonariusza wykonującego doprowadzenie lub konwój, którą poświadcza się złożeniem przez niego podpisu.
3. 
(uchylony).
4. 
Przedmiotów znalezionych i odebranych w trakcie sprawdzenia prewencyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 2, nie można przekazać osobie umieszczonej w pomieszczeniu,
§  7. 
Osoba przyjęta do pomieszczenia zajmuje wskazany przez policjanta odpowiadającego za funkcjonowanie pomieszczenia lub pełniącego służbę w pomieszczeniu pokój dla osób zatrzymanych bądź doprowadzonych w celu wytrzeźwienia i miejsce wyznaczone do spania, przy czym:
1)
osoby odmiennej płci umieszcza się oddzielnie;
2)
osób doprowadzonych w celu wytrzeźwienia nie umieszcza się w pokoju wspólnie z osobami trzeźwymi;
3)
osób, które nie ukończyły 18 lat, nie umieszcza się w pokoju wspólnie z pełnoletnimi.
§  8. 
Osobę przyjętą do pomieszczenia informuje się o konieczności:
1)
przestrzegania niniejszego regulaminu;
2)
wykonywania poleceń policjanta pełniącego służbę w pomieszczeniu;
3)
przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 2200 do 600, a w dni świąteczne do godziny 700;
4)
przestrzegania zasad współżycia społecznego;
5)
dbania o higienę osobistą i czystość pomieszczenia;
6)
korzystania z wyposażenia pomieszczenia zgodnie z jego przeznaczeniem;
7)
niezwłocznego powiadomienia obsługi pomieszczenia o wystąpieniu zagrożenia życia lub zdrowia człowieka, zniszczeniu wyposażenia pomieszczenia lub innym, groźnym w skutkach zdarzeniu.
§  9. 
1. 
Osoba przyjęta do pomieszczenia korzysta z własnej odzieży, bielizny i obuwia.
2. 
Jeżeli przedmioty, o których mowa w ust. 1, nie nadają się do użytku lub jeżeli ich używanie jest niedopuszczalne ze względów higienicznych, osoba zatrzymana lub doprowadzona w celu wytrzeźwienia może otrzymać nieodpłatnie potrzebną odzież, bieliznę i obuwie. Decyzję w tym zakresie podejmuje osoba wyznaczona przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji, w którego dyspozycji pozostaje pomieszczenie.
3. 
Ubranie zastępcze wydaje się przyjmowanej do pomieszczenia osobie zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej lub skazanej, w związku z:
1)
popełnieniem przez nią lub podejrzeniem popełnienia przez nią przestępstwa o charakterze terrorystycznym, przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem lub przestępstwa z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych;
2)
jej udziałem lub podejrzeniem jej udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym.
4. 
Ubranie zastępcze wydaje się przyjmowanej do pomieszczenia osobie zatrzymanej, której ubranie zostało zabezpieczone jako dowód w prowadzonym postępowaniu.
5. 
Osobie umieszczonej w pomieszczeniu udostępnia się nieodpłatnie środki czystości niezbędne do utrzymania przez nią higieny osobistej, w tym w szczególności mydło i ręcznik, na czas potrzebny do ich użycia.
6. 
Podczas ciszy nocnej, a także gdy jest to uzasadnione w innej porze dnia, osobie zatrzymanej udostępnia się do indywidualnego użytkowania materac, podgłówek, koc (w porze jesienno-zimowej dwa koce) oraz pościel - dwa prześcieradła i powłoczkę.
§  10. 
1. 
Osobie umieszczonej w pomieszczeniu zapewnia się:
1)
posiłek, w tym co najmniej jeden gorący, wydawany trzy razy dziennie oraz napoje w celu zaspokojenia pragnienia, przy czym:
a)
wartość energetyczna posiłków wydawanych w ciągu doby wynosi nie mniej niż 60% normy szkolnej SZ określonej w przepisach w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia, ale nie mniej niż 2600 kcal, a w przypadku kobiet w ciąży i osób w wieku poniżej 18 lat - 75% tej normy, ale nie mniej niż 3200 kcal,
b)
w przypadku gdy posiłki dla osób zatrzymanych są przygotowywane w zakładach karnych i aresztach śledczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, stosuje się normy wartości energetycznej określone w przepisach w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych,
c)
z zastrzeżeniem lit. d, posiłki wydaje się po upływie minimum 5 godzin od chwili umieszczenia osoby zatrzymanej w pomieszczeniu, w następujących godzinach i proporcjach:
w godzinach 700-800 śniadanie - w ilości odpowiadającej 30% wartości energetycznej posiłków określonej w lit. a,
w godzinach 1200-1400 obiad - w ilości odpowiadającej 40% wartości energetycznej posiłków określonej w lit. a,
w godzinach 1800-1900 kolacja - w ilości odpowiadającej 30% wartości energetycznej posiłków określonej w lit. a,
d)
osoba konwojowana z zagranicy, w ciągu 2 godzin od przyjęcia do pomieszczenia otrzymuje posiłek w ilości odpowiadającej 30% wartości energetycznej posiłków określonej w lit. a, jeżeli przyjęcie do pomieszczenia nastąpiło pomiędzy godziną 1800 a 800, a osoba ta nie otrzymała posiłku, o którym mowa w lit. c,
e)
osoba zatrzymana ma prawo otrzymania pierwszego odpowiedniego posiłku w sytuacji, gdy będzie przekazana lub wydana do konwoju lub doprowadzenia i nie będzie miała możliwości spożycia posiłków w godzinach określonych w lit. c,
f)
w sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia osoby, otrzymuje ona posiłki z uwzględnieniem diety według wskazań lekarza;
2)
wyłącznie napój w celu zaspokojenia pragnienia - w przypadku osoby doprowadzonej w celu wytrzeźwienia;
3)
możliwość korzystania z opieki lekarskiej;
4)
możliwość korzystania z urządzeń sanitarnych i środków czystości niezbędnych do utrzymania higieny osobistej;
5)
możliwość posiadania takich przedmiotów kultu religijnego, których właściwości nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób przebywających w pomieszczeniu;
6)
możliwość wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w sposób niezakłócający porządku i bezpieczeństwa osób przebywających w pomieszczeniu;
7)
możliwość korzystania z prasy;
8)
możliwość zakupu z własnych środków pieniężnych wyrobów tytoniowych, prasy oraz przedmiotów osobistego użytku służących do utrzymania higieny osobistej i posiadania ich w pokoju, pod warunkiem że przedmioty te oraz ich opakowania nie stanowią zagrożenia dla porządku lub bezpieczeństwa osób przebywających w pomieszczeniu;
9)
możliwość palenia tytoniu w miejscu do tego wyznaczonym zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, jeśli nie utrudnia to wykonywania przez policjantów obowiązków służbowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w pomieszczeniu;
10)
możliwość otrzymywania:
a)
po skontrolowaniu ich w jej obecności - paczek z przedmiotami osobistego użytku, w szczególności odzieżą, obuwiem, środkami opatrunkowymi i higienicznymi,
b)
przepisanych przez lekarza leków, które mogą być udostępniane jedynie za zgodą lekarza i według ustaleń z nim dokonanych; leki osobie przebywającej w pomieszczeniu wydaje lekarz lub policjant według ustaleń dokonanych z lekarzem;
11)
możliwość składania próśb, skarg i wniosków do policjanta odpowiadającego za funkcjonowanie pomieszczenia i kierownika jednostki organizacyjnej Policji, w którego dyspozycji pozostaje to pomieszczenie.
2. 
Zakup przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 8, zapewnia się w miarę posiadanych możliwości za pośrednictwem policjanta, nie częściej jednak niż raz dziennie.
3. 
Gorącego posiłku nie wydaje się osobie zatrzymanej w sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d i e.
§  11. 
(uchylony).
§  12. 
(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  1a 

WARUNKI, JAKIM POWINNO ODPOWIADAĆ POMIESZCZENIE DLA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEŹWIENIA DOSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

§  1. 
Pokój dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób z niepełnosprawnością ruchową, oprócz ogólnych warunków określonych w § 8 rozporządzenia, posiada w szczególności:
1)
szerokość drzwi nie mniejszą niż 90 cm;
2)
wysokość progów nieprzekraczającą 2 cm;
3)
przycisk do wzywania obsługi pokoju zainstalowany na ścianie obok jednoosobowej pryczy lub materaca wolno leżącego, na wysokości 80-110 cm od podłogi i wyróżniony barwą z płaszczyzny ściany;
4)
przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 150 cm x 150 cm;
5)
stół przymocowany do podłogi lub ściany o wysokości blatu 70-80 cm, szerokości minimum 80 cm i głębokości minimum 60 cm.
§  2. 
Pokój sanitarny służący do utrzymania higieny osobistej dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób z niepełnosprawnością ruchową, oprócz ogólnych warunków określonych w § 11 rozporządzenia, posiada w szczególności:
1)
drzwi bez progów w umywalniach, natryskach i toaletach oraz na trasie dojazdu do nich;
2)
przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 150 cm x 150 cm;
3)
umywalkę na wysokości: górna krawędź na wysokości 75-85 cm od posadzki, dolna krawędź na wysokości nie niższej niż 60-70 cm od posadzki, z możliwością podjazdu wózkiem;
4)
baterie umywalkowe uruchamiane dźwignią (jeśli to możliwe z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie;
5)
muszlę ustępową, której górna krawędź jest na wysokości 42-48 cm od posadzki. Oś muszli znajduje się w odległości minimum 45 cm od ściany;
6)
spłuczkę uruchamianą automatycznie lub ręcznie;
7)
wolną przestrzeń o szerokości minimum 90 cm z jednej strony muszli ustępowej;
8)
przymocowane do ściany składane siedzisko prysznicowe, zainstalowane pod natryskiem na wysokości 42-50 cm od posadzki;
9)
zainstalowane uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

KSIĄŻKA PRZEBIEGU SŁUŻBY W POMIESZCZENIU PRZEZNACZONYM DLA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEŹWIENIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

KSIĄŻKA EWIDENCJI OSÓB UMIESZCZONYCH W POMIESZCZENIU PRZEZNACZONYM DLA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEŹWIENIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

KSIĄŻKA WIZYT LEKARSKICH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

KWIT DEPOZYTOWY NR …………

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

KARTA ZAPOZNANIA Z REGULAMINEM POBYTU OSÓB UMIESZCZONYCH W POMIESZCZENIACH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH LUB DOPROWADZONYCH W CELU WYTRZEŹWIENIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7 

WZÓR

NAKAZ PRZYJĘCIA/PRZEKAZANIA/ZWOLNIENIA*) OSOBY ZATRZYMANEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8 

WZÓR

NAKAZ WYDANIA OSOBY ZATRZYMANEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

ZAŁĄCZNIK Nr  10

REGULAMIN POBYTU OSÓB UMIESZCZONYCH W POKOJU PRZEJŚCIOWYM

§  1. 
1. 
Osobę umieszczaną w pokoju przejściowym bezzwłocznie informuje się o:
1)
przysługujących jej prawach i ciążących na niej obowiązkach poprzez zapoznanie jej z niniejszym regulaminem. Osoba przyjmowana do pokoju przejściowego potwierdza zapoznanie się z regulaminem pobytu poprzez złożenie podpisu w karcie zapoznania z regulaminem pobytu osób w pokoju przejściowym;
2)
wyposażeniu pokoju przejściowego w urządzenia monitorujące, w tym służące również do obserwowania i rejestrowania obrazu - w przypadku ich zainstalowania.
2. 
Osoba może przebywać w pokoju przejściowym nie dłużej niż 6 godzin od momentu jej umieszczenia.
3. 
Umieszczonej w pokoju przejściowym osobie nieznającej języka polskiego zapewnia się możliwość porozumiewania się w sprawach dotyczących pobytu w pokoju przejściowym za pośrednictwem tłumacza.
4. 
Jeżeli kontakt z osobą umieszczaną w pokoju przejściowym jest utrudniony z uwagi na zakłócenie jej świadomości, czynności, o których mowa w ust. 1, należy wykonać po ustaniu przyczyny odstąpienia od realizacji tego obowiązku.
5. 
Jeżeli z uwagi na utrudniony kontakt z osobą zatrzymaną, spowodowany zakłóceniem jej świadomości, nie została ona zaznajomiona z przysługującymi jej z tytułu zatrzymania uprawnieniami wynikającymi z kodeksu postępowania karnego lub innych ustaw, zaznajomienia tego należy dokonać po ustaniu przyczyny odstąpienia od realizacji tego obowiązku. Osoba zatrzymana potwierdza fakt zaznajomienia się z przysługującymi jej uprawnieniami poprzez złożenie podpisu w protokole zatrzymania osoby.
§  2. 
1. 
Osoba umieszczana w pokoju przejściowym podaje swoje imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, informacje o miejscu zameldowania lub pobytu oraz o stanie zdrowia.
2. 
Osobę umieszczaną w pokoju przejściowym oraz w nim przebywającą poddaje się sprawdzeniu prewencyjnemu.
§  3. 
1. 
Przedmioty znalezione i odebrane w trakcie sprawdzenia prewencyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 2, wpisuje się z oznaczeniem cech indywidualnych do kwitu depozytowego. Kwit depozytowy podpisuje osoba przyjmowana do pokoju przejściowego oraz policjant, który zdeponował przedmioty w nim wyszczególnione,
2. 
Odmowę lub niemożność złożenia podpisu przez osobę umieszczaną w pokoju przejściowym odnotowuje się w kwicie depozytowym, wskazując na obecność przy tej czynności innego policjanta, którą poświadcza się złożeniem przez niego podpisu.
3. 
(uchylony).
4. 
Przedmiotów znalezionych i odebranych w trakcie sprawdzenia prewencyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie można przekazać osobie umieszczonej w pokoju przejściowym,
§  4. 
Osoba umieszczona w pokoju przejściowym zajmuje wskazane przez policjanta sprawującego nad nią nadzór miejsce, przy czym osoby:
1)
odmiennej płci umieszcza się oddzielnie;
2)
doprowadzone w celu wytrzeźwienia umieszcza się oddzielnie od osób trzeźwych;
3)
które nie ukończyły 18 lat, umieszcza się oddzielnie od osób pełnoletnich.
§  5. 
Osobę umieszczoną w pokoju przejściowym informuje się o konieczności:
1)
przestrzegania niniejszego regulaminu;
2)
wykonywania poleceń policjanta sprawującego nad nią nadzór;
3)
przestrzegania zasad współżycia społecznego;
4)
dbania o higienę osobistą i czystość pokoju przejściowego;
5)
korzystania z wyposażenia pokoju przejściowego zgodnie z jego przeznaczeniem;
6)
niezwłocznego powiadomienia policjanta o wystąpieniu zagrożenia życia lub zdrowia człowieka, zniszczeniu wyposażenia pokoju przejściowego lub innym, groźnym w skutkach zdarzeniu.
§  6. 
Osoba umieszczona w pokoju przejściowym korzysta z własnej odzieży, bielizny i obuwia.
§  7. 
Osobie umieszczonej w pokoju przejściowym zapewnia się możliwość:
1)
korzystania z opieki lekarskiej;
2)
korzystania z urządzeń sanitarnych i środków czystości niezbędnych do utrzymania przez nią higieny osobistej;
3)
palenia tytoniu w miejscu do tego wyznaczonym zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, jeśli nie utrudnia to wykonywania przez policjantów obowiązków służbowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w pokoju przejściowym;
4)
zażywania przepisanych przez lekarza leków, które mogą być udostępniane jedynie za zgodą lekarza i według ustaleń z nim dokonanych; leki osobie umieszczonej w pokoju przejściowym wydaje lekarz lub policjant według ustaleń dokonanych z lekarzem;
5)
składania próśb, skarg i wniosków za pośrednictwem policjanta sprawującego nad nią nadzór do kierownika jednostki organizacyjnej Policji, w którego dyspozycji pozostaje ten pokój.
§  8. 
(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  11

REGULAMIN POBYTU OSÓB W TYMCZASOWYM POMIESZCZENIU PRZEJŚCIOWYM

§  1. 
1. 
Osobę umieszczaną w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym informuje się o:
1)
przysługujących jej prawach i ciążących na niej obowiązkach poprzez zapoznanie jej z niniejszym regulaminem. Osoba przyjmowana do tymczasowego pomieszczenia przejściowego potwierdza zapoznanie się z regulaminem pobytu poprzez złożenie podpisu w karcie zapoznania z regulaminem pobytu osób w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym;
2)
wyposażeniu tymczasowego pomieszczenia przejściowego w urządzenia monitorujące, w tym służące również do obserwowania i rejestrowania obrazu - w przypadku ich zainstalowania.
2. 
Osoba może przebywać w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym nie dłużej niż 8 godzin.
3. 
Osoby przyjętej do tymczasowego pomieszczenia przejściowego na czas wykonywania dalszych czynności służbowych nie umieszcza się w pokoju przejściowym.
4. 
Umieszczanej w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym osobie nieznającej języka polskiego zapewnia się możliwość porozumiewania się w sprawach dotyczących pobytu w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym za pośrednictwem tłumacza.
5. 
Jeżeli kontakt z osobą umieszczaną w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym jest utrudniony z uwagi na zakłócenie jej świadomości, czynności, o których mowa w ust. 1, należy wykonać po ustaniu przyczyny odstąpienia od realizacji tego obowiązku.
6. 
Jeżeli z uwagi na utrudniony kontakt z osobą zatrzymaną spowodowany zakłóceniem jej świadomości nie została ona zaznajomiona z przysługującymi jej z tytułu zatrzymania uprawnieniami wynikającymi z kodeksu postępowania karnego lub innych ustaw, zaznajomienia tego należy dokonać po ustaniu przyczyny odstąpienia od realizacji tego obowiązku. Osoba zatrzymana potwierdza fakt zaznajomienia się z przysługującymi jej uprawnieniami poprzez złożenie podpisu w protokole zatrzymania osoby.
§  2. 
1. 
Osoba umieszczana w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym podaje swoje imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, informacje o miejscu zameldowania lub pobytu oraz o stanie zdrowia.
2. 
Osobę umieszczaną w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym oraz w nim przebywającą poddaje się sprawdzeniu prewencyjnemu,
§  3. 
1. 
Przedmioty znalezione i odebrane w trakcie sprawdzenia prewencyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 2, wpisuje się z oznaczeniem cech indywidualnych do kwitu depozytowego. Kwit depozytowy podpisuje osoba przyjmowana do tymczasowego pomieszczenia przejściowego oraz policjant, który zdeponował przedmioty w nim wyszczególnione.
2. 
Odmowę lub niemożność złożenia podpisu przez osobę umieszczaną w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym odnotowuje się w kwicie depozytowym, wskazując na obecność przy tej czynności innego policjanta, którą poświadcza się złożeniem przez niego podpisu.
3. 
(uchylony).
4. 
Przedmiotów znalezionych i odebranych w trakcie sprawdzenia prewencyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie można przekazać osobie umieszczonej w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym.
§  4. 
Osobę umieszczoną w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym informuje się o konieczności:
1)
przestrzegania niniejszego regulaminu;
2)
wykonywania poleceń policjanta sprawującego nad nią nadzór;
3)
przestrzegania zasad współżycia społecznego;
4)
dbania o higienę osobistą i czystość tymczasowego pomieszczenia przejściowego;
5)
niezwłocznego powiadomienia policjanta o wystąpieniu zagrożenia życia lub zdrowia człowieka, zniszczeniu wyposażenia tymczasowego pomieszczenia przejściowego lub innym, groźnym w skutkach zdarzeniu.
§  5. 
Osoba umieszczona w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym korzysta z własnej odzieży, bielizny i obuwia.
§  6. 
Osobie umieszczonej w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym zapewnia się możliwość:
1)
korzystania z opieki lekarskiej;
2)
korzystania z urządzeń sanitarnych i środków czystości niezbędnych do utrzymania przez nią higieny osobistej;
3)
palenia tytoniu w miejscu do tego wyznaczonym zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, jeśli nie utrudnia to wykonywania przez policjantów obowiązków służbowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym;
4)
zażywania przepisanych przez lekarza leków, które mogą być udostępniane jedynie za zgodą lekarza i według ustaleń z nim dokonanych; leki osobie umieszczonej w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym wydaje lekarz lub policjant według ustaleń dokonanych z lekarzem;
5)
składania próśb, skarg i wniosków za pośrednictwem policjanta sprawującego nad nią nadzór do kierownika jednostki organizacyjnej Policji, w którego dyspozycji pozostaje to pomieszczenie;
6)
otrzymania napoju w celu zaspokojenia pragnienia.
§  7. 
1. 
Osobie zwalnianej z tymczasowego pomieszczenia przejściowego przekazuje się rzeczy przyjęte do depozytu.
2. 
Środków płatniczych i przedmiotów nie wydaje się z depozytu, jeżeli zostały zatrzymane lub zajęte w drodze zabezpieczenia bądź egzekucji administracyjnej.
3. 
(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  12

REGULAMIN POBYTU W IZBIE

§  1. 
1. 
Po przyjęciu nieletniego do izby kierownik izby lub wyznaczony przez niego policjant bezzwłocznie przeprowadza z nieletnim rozmowę, w trakcie której:
1)
informuje go o:
a)
przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach,
b)
szczegółowym porządku dnia,
c)
wyposażeniu izby w urządzenia monitorujące, w tym służące również do obserwowania i rejestrowania obrazu - w przypadku ich zainstalowania;
2)
zapoznaje go z niniejszym regulaminem.
2. 
Nieletni potwierdza fakt zaznajomienia go z informacjami i regulaminem, o których mowa w ust. 1, poprzez złożenie podpisu w karcie zapoznania z prawami i obowiązkami nieletnich w policyjnej izbie dziecka, szczegółowym porządkiem dnia w policyjnej izbie dziecka, regulaminem pobytu nieletnich w policyjnej izbie dziecka, z informacją o wyposażeniu policyjnej izby dziecka w urządzenia monitorujące.
3. 
Nieletniemu, który nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, zapewnia się bezpłatną pomoc tłumacza w sprawach dotyczących pobytu w izbie.
3a. 
Nieletniemu, jeżeli jest osobą, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zapewnia się dostęp do świadczenia bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), w sprawach dotyczących pobytu w izbie.
4. 
Jeżeli kontakt z nieletnim przyjmowanym do pomieszczenia jest utrudniony z uwagi na zakłócenie świadomości, czynności, o których mowa w ust. 1, należy wykonać po ustaniu przyczyny odstąpienia od realizacji tego obowiązku.
5. 
Jeżeli z uwagi na utrudniony kontakt z zatrzymanym nieletnim spowodowany zakłóceniem jego świadomości nie został on zaznajomiony z przysługującymi mu z tytułu zatrzymania uprawnieniami wynikającymi z kodeksu postępowania karnego lub ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700 oraz z 2023 r. poz. 289 i 1860), zaznajomienia tego należy dokonać po ustaniu przyczyny odstąpienia od realizacji tego obowiązku. Zatrzymany nieletni potwierdza fakt zaznajomienia się z przysługującymi mu uprawnieniami poprzez złożenie podpisu w protokole zatrzymania nieletniego.
6. 
Szczegółowy porządek dnia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, z uwzględnieniem zajęć wychowawczo-opiekuńczych, kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, prac porządkowych, poobiedniego wypoczynku w sypialniach oraz ciszy nocnej określa kierownik izby.
§  2. 
Umieszczonego w izbie nieletniego zwalnia się i przekazuje rodzicowi albo opiekunowi w przypadkach określonych w art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
§  3. 
Przyjmowanego do izby nieletniego poddaje się badaniom lekarskim i udziela się mu niezbędnej pomocy medycznej w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję.
§  4. 
1. 
Przy przyjęciu do izby nieletni podaje swoje imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, informacje o miejscu zameldowania lub pobytu oraz o stanie zdrowia.
2. 
Nieletniego umieszczanego w izbie oraz w niej przebywającego poddaje się sprawdzeniu prewencyjnemu,
§  5. 
1. 
Przedmioty znalezione i odebrane w trakcie sprawdzenia prewencyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 2, wpisuje się z oznaczeniem cech indywidualnych do kwitu depozytowego. Kwit depozytowy podpisuje nieletni przyjmowany do izby oraz policjant, który zdeponował przedmioty w nim wyszczególnione.
2. 
Odmowę lub niemożność złożenia podpisu przez nieletniego przyjmowanego do izby odnotowuje się w kwicie depozytowym, wskazując na obecność przy tej czynności innego policjanta, którą poświadcza się złożeniem przez niego podpisu.
3. 
(uchylony).
4. 
Przedmiotów znalezionych i odebranych w trakcie sprawdzenia prewencyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 2, nie można przekazać nieletniemu umieszczonemu w izbie.
5. 
Przedmioty znalezione i odebrane w trakcie sprawdzenia prewencyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 2, jeżeli nie zostały zatrzymane lub zajęte w drodze zabezpieczenia bądź egzekucji administracyjnej, można wydać jednemu z rodziców lub opiekunowi nieletniego.
§  6. 
1. 
Decyzję o rozmieszczeniu nieletnich w izbie podejmuje kierownik izby lub osoba przez niego upoważniona, mając na względzie bezpieczeństwo nieletnich, konieczność zapewnienia skuteczności działań podejmowanych przez Policję oraz poszanowania praw nieletnich, wobec których działania te są podejmowane.
2. 
Nieletni zajmuje miejsce w sypialni wskazane przez kierownika izby lub wyznaczoną przez niego osobę, przy czym:
1)
nieletnich odmiennej płci umieszcza się oddzielnie;
2)
nieletniego, który nie ukończył 18 lat, nie umieszcza się w sypialni wspólnie z pełnoletnim;
3)
nieletniego będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu umieszcza się oddzielnie od nieletnich, którzy nie znajdują się w takim stanie;
4)
nieletniego będącego pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych umieszcza się oddzielnie od nieletnich, którzy nie znajdują się pod wpływem takich środków lub substancji.
3. 
Nieletniego stwarzającego swoim zachowaniem zagrożenie dla zdrowia lub życia własnego lub innej osoby nie umieszcza się w sypialni, w której przebywają inni nieletni.
4. 
W przypadku szczególnie agresywnego zachowania nieletniego należy niezwłocznie wezwać lekarza.
5. 
Nieletniego wykazującego objawy choroby zakaźnej umieszcza się w izolatce sanitarnej lub sypialni dla nieletnich, w której nie przebywają inni nieletni, i niezwłocznie informuje się o tym lekarza.
6. 
Dalszy sposób postępowania z nieletnim, o którym mowa w ust. 4 i 5, jest uzależniony od zaleceń lekarskich.
§  7. 
1. 
Na czas pobytu w izbie nieletni otrzymuje nieodpłatnie odzież, bieliznę i obuwie, odpowiednie do pory dnia i roku, o ile własna odzież nieletniego nie nadaje się do użytku lub jeśli jej używanie jest niedopuszczalne ze względów higienicznych. Decyzję w tym zakresie podejmuje kierownik izby lub wyznaczona przez niego osoba.
2. 
Nieletni otrzymuje nieodpłatnie środki czystości niezbędne do utrzymania przez niego higieny osobistej, w tym w szczególności mydło i ręcznik, na czas potrzebny do ich użycia.
3. 
Podczas ciszy nocnej, a także gdy jest to uzasadnione w innej porze dnia, nieletni otrzymuje pidżamę. Do indywidualnego użytkowania nieletniemu udostępnia się materac, podgłówek, koc (w porze jesienno-zimowej - dwa koce) oraz pościel - dwa prześcieradła i powłoczkę.
§  8. 
1. 
Nieletniemu umieszczonemu w izbie zapewnia się:
1)
posiłek, w tym co najmniej jeden gorący, wydawany trzy razy dziennie oraz napoje w celu zaspokojenia pragnienia, przy czym:
a)
wartość energetyczna posiłków wydawanych w ciągu doby wynosi nie mniej niż 60% normy szkolnej SZ określonej w przepisach w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia, ale nie mniej niż 2600 kcal, a w przypadku nieletnich w wieku poniżej 18 lat - 75% tej normy, ale nie mniej niż 3200 kcal,
b)
wysokość norm wskazanych w lit. a zwiększa się o 50% na wniosek lekarza lub w przypadku gdy nieletni jest doprowadzany lub w trakcie konwoju trwającego ponad 6 godzin,
c)
wysokość norm wskazanych w lit. a zwiększa się o 70% w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy oraz w Dniu Dziecka,
d)
posiłki wydaje się po upływie minimum 5 godzin od umieszczenia nieletniego w izbie, w następujących godzinach i proporcjach:
w godzinach 700-800 śniadanie - w ilości odpowiadającej 30% wartości energetycznej posiłków określonej w lit. a,
w godzinach 1200-1400 obiad - w ilości odpowiadającej 40% wartości energetycznej posiłków określonej w lit. a,
w godzinach 1800-1900 kolacja - w ilości odpowiadającej 30% wartości energetycznej posiłków określonej w lit. a,
e)
nieletni konwojowany z zagranicy, w ciągu 2 godzin od przyjęcia do izby otrzymuje posiłek w ilości odpowiadającej 30% wartości energetycznej posiłków określonej w lit. a, jeżeli przyjęcie do izby nastąpiło pomiędzy godziną 1800 a 800, a nieletni nie otrzymał posiłku, o którym mowa w lit. d,
f)
nieletni ma prawo otrzymania pierwszego odpowiedniego posiłku w sytuacji, gdy będzie przekazany lub wydany do konwoju lub doprowadzenia i nie będzie miał możliwości spożycia posiłków w godzinach określonych w lit. d,
g)
w sytuacji, gdy wymaga tego stan zdrowia nieletniego, otrzymuje on posiłki z uwzględnieniem diety według wskazań lekarza,
h)
w uzasadnionych przypadkach nieletniemu można wydać posiłek przed upływem 5 godzin od umieszczenia go w izbie;
2)
możliwość korzystania z opieki lekarskiej;
3)
możliwość korzystania z urządzeń sanitarnych i środków czystości niezbędnych do utrzymania przez niego higieny osobistej;
4)
możliwość posiadania takich przedmiotów kultu religijnego, których właściwości nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa w izbie;
5)
możliwość wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w sposób niezakłócający porządku i bezpieczeństwa w izbie;
6)
możliwość palenia tytoniu w miejscu do tego wyznaczonym zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, jeżeli ukończył on 18 lat oraz jeśli nie utrudnia to wykonywania przez policjantów obowiązków służbowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w izbie;
7)
możliwość otrzymywania - po skontrolowaniu w jego obecności - paczek z przedmiotami osobistego użytku, w szczególności odzieżą, obuwiem, środkami opatrunkowymi i higienicznymi, przepisanymi przez lekarza lekami, które mogą być udostępniane jedynie za zgodą lekarza i według ustaleń z nim dokonanych;
8)
możliwość składania próśb, skarg i wniosków do kierownika izby lub wyznaczonego przez niego policjanta;
9)
niezwłocznie, na jego żądanie, kontakt z rodzicem albo opiekunem lub z obrońcą;
10)
możliwość korzystania, z zastrzeżeniem ust. 2, z zajęć ruchowych na świeżym powietrzu przez minimum 1 godzinę dziennie, w przypadku przebywania w izbie ponad 24 godziny;
11)
możliwość korzystania z prasy, środków audiowizualnych, podręcznej literatury, sprzętu sportowego i świetlicowego;
12)
warunki do poszanowania godności osobistej;
13)
warunki do ochrony przed przemocą fizyczną, psychiczną oraz wszelkimi przejawami okrucieństwa.
2. 
W przypadku złych warunków atmosferycznych kierownik izby może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dla nieletnich zajęć ruchowych na świetlicy.
§  9. 
1. 
Nieletniego umieszczonego w izbie informuje się o konieczności:
1)
przestrzegania niniejszego regulaminu;
2)
wykonywania poleceń policjanta lub pracownika wykonującego zadania w izbie;
3)
przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 2200-600, a w dni świąteczne do godziny 700;
4)
przestrzegania zasad współżycia społecznego;
5)
dbania o higienę osobistą i czystość pomieszczeń;
6)
korzystania z wyposażenia pomieszczeń zgodnie z jego przeznaczeniem;
7)
niezwłocznego powiadomienia personelu izby o wystąpieniu zagrożenia życia lub zdrowia człowieka, zniszczeniu wyposażenia izby lub innym groźnym w skutkach zdarzeniu;
8)
brania udziału w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych, kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych oraz pracach porządkowych na terenie izby.
2. 
Jeżeli przemawiają za tym względy ochrony nieletnich przed wzajemną demoralizacją, zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 8, w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych odbywają się w oddzielnych grupach - w zależności od charakteru czynu, jaki popełnił nieletni, oraz stopnia jego demoralizacji.
3. 
Program i metody zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 8, oraz metody wychowawcze stosowane wobec nieletniego muszą być zindywidualizowane, zmierzać do poznania nieletniego i jego środowiska, rozwijania jego zainteresowań, a także umiejętności współżycia w zespole.
§  10. 
(uchylony).
§  11. 
O przypadkach nagłego zachorowania nieletniego bądź wystąpienia niebezpieczeństwa utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu kierownik izby lub wyznaczona przez niego osoba niezwłocznie powiadamia właściwy sąd rodzinny.
§  12. 
W izbie jako środki oddziaływania wychowawczego stosuje się ustną pochwałę lub upomnienie.
§  13. 
Nieletni może być nagradzany za:
1)
właściwą postawę i zachowanie;
2)
aktywne uczestnictwo w zajęciach i pracach na terenie izby;
3)
wzorowe przestrzeganie szczegółowego porządku dnia i regulaminu izby.
§  14. 
Upomnienie stosuje się wobec nieletniego naruszającego obowiązujący w izbie szczegółowy porządek dnia i regulamin oraz przejawiającego niewłaściwą postawę i zachowanie.
§  15. 
O niewłaściwej postawie i zachowaniu nieletniego kierownik izby jest obowiązany poinformować pisemnie właściwy sąd rodzinny.
§  16. 
(uchylony)

ZAŁĄCZNIK Nr  13 

WARUNKI, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ POLICYJNA IZBA DZIECKA DOSTOSOWANA DO POTRZEB NIELETNICH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI NIELETNICH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

§  1. 
Sypialnia dla nieletnich dostosowana do potrzeb nieletnich z niepełnosprawnościami, w szczególności nieletnich z niepełnosprawnością ruchową, oprócz ogólnych warunków określonych w § 35 ust. 1 rozporządzenia, posiada w szczególności:
1)
szerokość drzwi nie mniejszą niż 90 cm;
2)
wysokość progów nieprzekraczającą 2 cm;
3)
przycisk do wzywania obsługi sypialni zainstalowany na ścianie obok jednoosobowego łóżka lub materaca, na wysokości 80-110 cm od podłogi i wyróżniony barwą z płaszczyzny ściany;
4)
przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 150 cm x 150 cm.
§  2. 
Świetlica dostosowana do potrzeb nieletnich z niepełnosprawnościami, w szczególności nieletnich z niepełnosprawnością ruchową, oprócz ogólnych warunków określonych w § 36 rozporządzenia, posiada w szczególności:
1)
szerokość drzwi nie mniejszą niż 90 cm;
2)
wysokość progów nieprzekraczającą 2 cm;
3)
przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 150 cm x 150 cm;
4)
dodatkowy stół o wysokości blatu 70-80 cm, szerokości co najmniej 80 cm i głębokości co najmniej 60 cm.
§  3. 
Jadalnia posiada w szczególności:
1)
szerokość drzwi nie mniejszą niż 90 cm;
2)
wysokość progów nieprzekraczającą 2 cm;
3)
przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 150 cm x 150 cm;
4)
dodatkowy stół o wysokości blatu 70-80 cm, szerokości co najmniej 80 cm i głębokości co najmniej 60 cm.
§  4. 
Pokój sanitarny służący do utrzymania higieny osobistej dostosowany do potrzeb nieletnich z niepełnosprawnościami, w szczególności nieletnich z niepełnosprawnością ruchową, oprócz ogólnych warunków określonych w § 35 ust. 5 rozporządzenia, posiada w szczególności:
1)
drzwi bez progów w umywalniach, natryskach i toaletach oraz na trasie dojazdu do nich;
2)
przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 150 cm x 150 cm;
3)
umywalkę na wysokości: górna krawędź na wysokości 75-85 cm od posadzki, dolna krawędź na wysokości nie niższej niż 60-70 cm od posadzki, z możliwością podjazdu wózkiem;
4)
baterie umywalkowe uruchamiane dźwignią (jeśli to możliwe z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie;
5)
muszlę ustępową, której górna krawędź jest na wysokości 42-48 cm od posadzki. Oś muszli znajduje się w odległości co najmniej 45 cm od ściany;
6)
spłuczkę uruchamianą automatycznie lub ręcznie;
7)
wolną przestrzeń o szerokości co najmniej 90 cm z jednej strony muszli ustępowej;
8)
przymocowane do ściany składane siedzisko prysznicowe, zainstalowane pod natryskiem na wysokości 42-50 cm od posadzki;
9)
zainstalowane uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.
§  5. 
Pokój do przeprowadzania i dokumentowania czynności służbowych z udziałem nieletniego posiada w szczególności:
1)
szerokość drzwi nie mniejszą niż 90 cm;
2)
wysokość progów nieprzekraczającą 2 cm;
3)
przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 150 cm x 150 cm;
4)
dodatkowy stół o wysokości blatu 70-80 cm, szerokości co najmniej 80 cm i głębokości co najmniej 60 cm.
§  6. 
Miejsce do rekreacji nieletnich na świeżym powietrzu dostosowane do potrzeb nieletnich z niepełnosprawnościami, w szczególności nieletnich z niepełnosprawnością ruchową, oprócz ogólnych warunków określonych w § 33 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia, posiada w szczególności:
1)
szerokość drzwi prowadzących do miejsca do rekreacji nieletnich na świeżym powietrzu - nie mniejszą niż 90 cm;
2)
wysokość progów nieprzekraczającą 2 cm.
1 Obecnie działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641, 1088 i 1860.
3 § 16 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1391) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 2024 r.
4 § 40 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 6 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1391) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 stycznia 2024 r.
5 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 czerwca 2012 r.
6 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz. poz. 1187 oraz z 2011 r. poz. 1106), które utraciło moc na podstawie art. 11 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1280).