Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1303

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2019 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784, 999 i 1096) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2019 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację (Dz. U. poz. 2252) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 wyrazy "190 785 000 zł" zastępuje się wyrazami "437 251 000 zł";
2) w § 3 wyrazy "34 480 000 zł" zastępuje się wyrazami "46 650 000 zł";
3) w § 4 wyrazy "597 885 000 zł" zastępuje się wyrazami "763 402 000 zł".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).