Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.225

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 31 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Na podstawie art. 122 ust. 1, art. 123 ust. 4, art. 125 ust. 6, art. 126 ust. 6, art. 129, art. 131 ust. 10, art. 132 ust. 5, art. 137, art. 138 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2018 r. poz. 428 i 1178) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) postacie znaków akcyzy umieszczanych na opakowaniach jednostkowych importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych, spirytusowych, winiarskich, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, ich wzory i elementy znaków akcyzy;",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) szczegółowe sposoby nanoszenia znaków akcyzy na typowe dla wyrobów tytoniowych, spirytusowych, winiarskich, płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich opakowania jednostkowe;";

2) w § 8 w ust. 1:
a) w pkt 2 wyrazy "Ewidencji Działalności Gospodarczej" zastępuje się wyrazami "Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej",
b) w pkt 4 wyrazy "ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, 2290 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 107)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212)";
3) w § 13 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

"5) 0,5% - dla opakowań jednostkowych płynu do papierosów elektronicznych;

6) 0,5% - dla opakowań jednostkowych wyrobów nowatorskich.";

4) załączniki nr 1-7 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-7 do niniejszego rozporządzenia;
5) w załączniku nr 8 do rozporządzenia:
a) tytuł tabeli 1 otrzymuje brzmienie:

"Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń), susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie",

b) w tabeli 1:
tytuł kolumny 2 otrzymuje brzmienie:

"Rodzaj wyrobów w opakowaniu jednostkowym",

dodaje się lp. 4 i 5 w brzmieniu:
4Płyn do papierosów elektronicznych importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju0,15
5Wyroby nowatorskie importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju0,15
6) w załączniku nr 9 do rozporządzenia:
a) tytuł tabeli 1 otrzymuje brzmienie:

"Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń), susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie",

b) dodaje się tabelę 5 w brzmieniu:

"Tabela 5. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych

Lp.Wymiar banderoli

w mm

Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt. w zł
132,5 x 1238,28";
7) w załączniku nr 10 do rozporządzenia:
a) tytuł tabeli 1 otrzymuje brzmienie:

"Tabela 1. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń), susz tytoniowy oraz wyroby nowatorskie",

b) dodaje się tabelę 5 w brzmieniu:

"Tabela 5. Importowany, nabywany wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowany na terytorium kraju płyn do papierosów elektronicznych

Lp.Wymiar banderoli

w mm

Wysokość kosztów wytworzenia banderol w rolkach za 1000 szt.
132,5 x 1247,84";
8) załączniki nr 11-13 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 8-10 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1.  Znaki akcyzy w postaci:
1) banderol podatkowych określonych w poz. XIII-XVI załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,
2) banderol legalizacyjnych określonych w poz. VII i VIII załącznika nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem

- stosuje się od dnia 1 lipca 2020 r.

2.  Do banderol podatkowych i legalizacyjnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się kryteria jakościowe znaków akcyzy określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
3.  Banderole podatkowe i legalizacyjne, o których mowa w ust. 1, nanosi się na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych w sposób przedstawiony w załączniku nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
4.  Kwoty stanowiące wartość banderol podatkowych, o których mowa w ust. 1, wpłaca się w wysokości określonej odpowiednio w tabeli 1 lp. 4 i 5 załącznika nr 8 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
5.  Kwoty na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych, o których mowa w ust. 1, oraz koszty wytworzenia banderol legalizacyjnych, o których mowa w ust. 1, wpłaca się w wysokości określonej odpowiednio w tabeli 1 i 5 załącznika nr 9 oraz tabeli 1 i 5 załącznika nr 10 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZORY BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ WYROBÓW NOWATORSKICH

I. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów tytoniowych (papierosów)

wzór

Rys.

II. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów tytoniowych (tytoniu) oraz suszu tytoniowego

1. Zawartość wyrobu w opakowaniu do 200 g włącznie

wzór

Rys. 1

2. Zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200 g

wzór

Rys. 2

III. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie

wzór

Rys. 1

wzór

Rys. 2

IV. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

wzór

Rys. 2

V. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów)

wzór

Rys.

VI. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (tytoniu) oraz suszu tytoniowego

1. Zawartość wyrobu w opakowaniu do 200 g włącznie

wzór

Rys. 1

2. Zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200 g

wzór

Rys. 2

VII. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,2 l

wzór

Rys. 2

VIII. Wzory banderol podatkowych na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

wzór

Rys. 2

IX. Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów spirytusowych

wzór

Rys.

X. Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów winiarskich

wzór

Rys.

XI. Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów spirytusowych

wzór

Rys.

XII. Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów winiarskich

wzór

Rys.

XIII. Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe importowanego, nabywanego wewnątrzwspólnotowo płynu do papierosów elektronicznych

wzór

Rys.

XIV. Wzór banderoli podatkowej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe wyprodukowanego na terytorium kraju płynu do papierosów elektronicznych

wzór

Rys.

XV. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów nowatorskich

wzór

Rys.

XVI. Wzór banderoli podatkowej na opakowania jednostkowe wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów nowatorskich

wzór

Rys.

Objaśnienie:

1. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. I-XVI stosują odpowiednio podmioty prowadzące składy podatkowe, importerzy, przedstawiciele podatkowi, podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania, podmioty dokonujące produkcji wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 7 ustawy, oraz właściciele wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy.

2. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. I-XVI stosuje się także do oznaczania innych opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych niż wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Banderole podatkowe według wzorów określonych w poz. III, IV, VII i VIII można zastosować do oznaczania wyrobów spirytusowych i winiarskich w opakowaniach jednostkowych (puszkach), importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju zamiast banderol, których wzory zostały określone odpowiednio w poz. IX-XII.

OPIS WZORÓW BANDEROL PODATKOWYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ WYROBÓW NOWATORSKICH1), 3)

PozycjaRysunekCechy graficzneWymiary w mm
długośćszerokość
12345
IRys.Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "IP/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym3216
IIRys. 1 i 2Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "IT/BP/1" (rys. 1) lub "IT/BP/2" (rys. 2), kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym3216
III.1Rys. 1Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT.- IMP. IS/BP/1 do 0,2 l wł.". Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a pod rozetą koloru fioletowego - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonaną techniką wklęsłodrukową rozetę koloru fioletowego w kształcie orła i kłosa z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół dwóch boków prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż prawego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym5012
III.2Rys. 2Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT.- IMP. pow. 0,2 l IS/BP/2". Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a w centralnej części banderoli - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonane techniką wklęsłodrukową dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z dwoma kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli oraz drugą prostokątną z dwoma kłosami, z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", umieszczoną po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, mikrotekst pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" na liściach kłosów, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF" prostopadły do dłuższego boku banderoli po prawej stronie rozety z orłem, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż lewego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym9016
IV.1Rys. 1Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.- IMP". oraz napisy w trzech równoległych wierszach biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli umieszczoną w centralnej części banderoli oraz drugą, znajdującą się po prawej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym11014
IV.2Rys. 2Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.- IMP." oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo po prawej stronie banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także trzy rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli umieszczoną w centralnej części banderoli, drugą znajdującą się po prawej stronie banderoli i trzecią po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF" na rozecie przy lewym marginesie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym16016
VRys.Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "KP/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym3216
VIRys. 1 i 2Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "KT/BP/1" (rys. 1) lub "KT/BP/2" (rys. 2), kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym3216
VII.1Rys. 1Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT.- KRAJ. KS/BP/1 do 0,2 l wł." Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a pod rozetą koloru fioletowego - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonaną techniką wklęsłodrukową rozetę koloru fioletowego w kształcie orła i kłosa z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół dwóch boków prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż prawego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym5012
VII.2Rys. 2Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY PODAT. - KRAJ. pow. 0,2 l KS/BP/2". Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a w centralnej części banderoli - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonane techniką wklęsłodrukową dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z dwoma kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli oraz drugą prostokątną z dwoma kłosami, z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", umieszczoną po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, mikrotekst pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" na liściach kłosów, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF" prostopadły do dłuższego boku banderoli po prawej stronie rozety z orłem, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż lewego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym9016
VIII.1Rys. 1Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.- KRAJ." oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli umieszczoną w centralnej części banderoli oraz drugą znajdującą się po prawej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym11014
VIII.2Rys. 2Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i beżowe (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.- KRAJ." oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo po prawej stronie banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także trzy rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli umieszczoną w centralnej części banderoli, drugą znajdującą się po prawej stronie banderoli i trzecią po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF" na rozecie przy lewym marginesie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym16016
IXRys.Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł. 2016 ZNAK AKCYZY PODAT.- IMP." ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderol nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie kłosa zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "IS/BP/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym4521
XRys.Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP 2016 do 0,5 1 wł. ZNAK AKCYZY PODAT.- IMP." ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderoli nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie grona winorośli zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "IW/BP/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym4521
XIRys.Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł. 2016 ZNAK AKCYZY PODAT.- KRAJ" ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderoli nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie kłosa zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "KS/BP/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym4521
XIIRys.Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP 2016 do 0,5 l wł. ZNAK AKCYZY PODAT.- KRAJ" ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderoli nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie grona winorośli zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "KW/BP/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym4521
XIIIRys.Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "IE/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym32,512
XIVRys.Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "KE/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym32,512
XVRys.Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "IN/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("19" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym3216
XVIRys.Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową beżowe tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "KN/BP", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("19" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi beżowego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym3216

Objaśnienia:

1) Wzory zawierają przykładowy rok wytworzenia banderoli.

2) Banderola każdego poszczególnego rodzaju ma w ramach roku kalendarzowego kolejny numer ewidencyjny przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej. Cyfry numeru ewidencyjnego mają wysokość 1,6 mm z wyjątkiem banderol o wymiarach 50 mm x 12 mm i 110 mm x 14 mm, na których cyfry numeru ewidencyjnego mają wysokość 1,3 mm. Cyfry określające rok wytworzenia banderol mają tę samą wysokość co cyfry numeru ewidencyjnego.

3) Zmiany innych właściwości wzorów banderol papierowych niż właściwości określone w tym załączniku oraz zmiany roku wytworzenia i numerów ewidencyjnych banderol nie stanowią zmiany wzorów banderol.

4) Dopuszcza się możliwość perforacji w procesie oznaczania banderol umieszczonych na opakowaniach jednostkowych wyrobów tytoniowych w taki sposób, aby nacięcie powierzchni banderoli ułatwiało trwałe i widoczne jej uszkodzenie przy próbie otwarcia opakowania jednostkowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORY BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ WYROBÓW NOWATORSKICH

I. Wzór banderoli legalizacyjnej na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosów)

wzór

Rys.

II. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (tytoniu) oraz suszu tytoniowego

1. Zawartość wyrobu w opakowaniu do 200 g włącznie

wzór

Rys. 1

2. Zawartość wyrobu w opakowaniu powyżej 200 g

wzór

Rys. 2

III. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych

1. Opakowania o pojemności do 0,2 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,2 l

wzór

Rys. 2

IV. Wzory banderol legalizacyjnych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich

1. Opakowania o pojemności do 0,5 l włącznie

wzór

Rys. 1

2. Opakowania o pojemności powyżej 0,5 l

wzór

Rys. 2

V. Wzór banderoli legalizacyjnej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) wyrobów spirytusowych

wzór

Rys.

VI. Wzór banderoli legalizacyjnej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe (puszki) wyrobów winiarskich

wzór

Rys.

VII. Wzór banderoli legalizacyjnej samoprzylepnej na opakowania jednostkowe płynu

do papierosów elektronicznych

wzór

Rys.

VIII. Wzór banderoli legalizacyjnej na opakowania jednostkowe wyrobów nowatorskich

wzór

Rys.

Objaśnienia:

1. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. I-VIII stosują podmioty posiadające wyroby nieoznaczone, oznaczone nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, które to wyroby występują poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

2. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. III i IV stosują podmioty, które przelewają wyroby spirytusowe lub winiarskie, od których zapłacono akcyzę, z opakowań jednostkowych oznaczonych banderolami w inne opakowania jednostkowe.

3. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. I-VIII stosuje się także do oznaczania innych opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych niż wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

4. Banderole legalizacyjne według wzorów określonych w poz. III i IV można zastosować do oznaczania wyrobów spirytusowych i winiarskich w opakowaniach jednostkowych (puszkach), importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju zamiast banderol, których wzory zostały określone odpowiednio w poz. V i VI.

OPIS WZORÓW BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ WYROBÓW NOWATORSKICH1), 3)

PozycjaRysunekCechy graficzneWymiary w mm
długośćszerokość
12345
IRys.Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "P/BL", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi zielonego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym3216
IIRys. 1 i 2Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "T/BL/1" (rys. 1) lub "T/BL/2" (rys. 2), kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi zielonego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym3216
III.1Rys. 1Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA S/BL/1 do 0,2 l wł." Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a pod rozetą koloru fioletowego - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonaną techniką wklęsłodrukową rozetę koloru fioletowego w kształcie orła i kłosa z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół dwóch boków prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż prawego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym5012
III.2Rys. 2Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące środkową część banderoli, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawej krawędzi banderoli: "MF RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA pow. 0,2 l S/BL/2". Na białym polu lewego marginesu znajduje się kod 2D, a w centralnej części banderoli - numer ewidencyjny2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli). Banderola ma także wykonane techniką wklęsłodrukową dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z dwoma kłosami umieszczoną po prawej stronie banderoli oraz drugą prostokątną z dwoma kłosami, z widocznym efektem kątowym w postaci litery "S", umieszczoną po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, mikrotekst pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" na liściach kłosów, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF" prostopadły do dłuższego boku banderoli po prawej stronie rozety z orłem, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "POLSKA MF" wokół prostokątnej rozety, złote litery "MF" wzdłuż lewego boku prostokątnej rozety, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym9016
IV.1Rys. 1Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i zielone (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA" oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo równolegle do prawego marginesu banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także dwie rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli umieszczoną w centralnej części banderoli oraz drugą znajdującą się po prawej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym11014
IV.2Rys. 2Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową dwukolorowe tło: szare (na marginesach) i zielone (w centralnej części banderoli, nieobejmujące marginesów), napisy koloru czarnego umieszczone w czterech równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA" oraz napisy w trzech równoległych wierszach, biegnące wzdłuż lewego marginesu banderoli, określające pojemność opakowania jednostkowego, serię oraz rok wytworzenia banderoli, dodatkowo po prawej stronie banderoli oznaczenie serii, a po lewej stronie banderoli - numeru ewidencyjnego2). Banderola ma także trzy rozety koloru fioletowego: jedną w kształcie orła z liśćmi i gronami winorośli umieszczoną w centralnej części banderoli, drugą znajdującą się po prawej stronie banderoli i trzecią po lewej stronie banderoli, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła i mikrotekst negatywowo-pozytywowy "POLSKA MF" na rozecie przy lewym marginesie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym16016
VRys.Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł. 2016 ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA" ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderoli nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie kłosa zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "S/BL/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym4521
VIRys.Banderola jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone jednokolorowe tło, napisy koloru czarnego umieszczone w pięciu równoległych wierszach wzdłuż prawego marginesu banderoli: "MINISTERSTWO FINANSÓW RP do 0,5 l wł. 2016 ZNAK AKCYZY LEGALIZACJA" ("2016" stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), po prawej stronie banderoli nad napisami stylizowane litery "RP", po lewej stronie banderoli element graficzny w kształcie grona winorośli zmieniający kolor zależnie od kąta padania światła, a obok niego oznaczenie serii "W/BL/P", w dolnej części banderoli pośrodku oznaczenie numeru ewidencyjnego2), pośrodku banderoli kod 2D na białym polu, wokół białego pola powtarzający się mikrotekst "MINISTERSTWO FINANSÓW RP", nacięcia wzdłuż prawego i lewego marginesu okalającego kod 2D równolegle do dłuższej krawędzi kodu 2D do wysokości około 3/4 długości kodu, a następnie ukośnie w kierunku elementu graficznego po lewej stronie banderoli oraz ukośnie w kierunku stylizowanych liter "RP" po prawej stronie banderoli, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym4521
VIIRys.Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "E/BL", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("18" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi zielonego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym32,512
VIIIRys.Banderola4) jest zadrukowana jednostronnie i ma wykonane techniką offsetową zielone tło obejmujące lewą część banderoli z wyłączeniem pola pod orłem, napis koloru czarnego umieszczony w jednym wierszu wzdłuż lewej krawędzi banderoli: "N/BL", kod 2D na białym polu prawej części banderoli, nad kodem 2D oznaczenie numeru ewidencyjnego2) ("19" po numerze ewidencyjnym i ukośniku stanowi przykład określenia roku wytworzenia banderoli), rozetę koloru fioletowego, powtarzający się mikrotekst negatywowo-pozytywowy "RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW" wokół orła, powtarzający się mikrotekst pozytywowy "ZNAK AKCYZY" wzdłuż prawej krawędzi zielonego tła, zabezpieczenie w centralnej części banderoli wykonane farbą termochromową - pod wpływem temperatury element w postaci paska staje się coraz jaśniejszy, aż do całkowitego zaniku barwy, włókna zabezpieczające widoczne w kolorze bordowym, granatowym i zielonym3216

Objaśnienia:

1) Wzory zawierają przykładowy rok wytworzenia banderoli.

2) Banderola każdego poszczególnego rodzaju ma w ramach roku kalendarzowego kolejny numer ewidencyjny przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej. Cyfry numeru ewidencyjnego mają wysokość 1,6 mm z wyjątkiem banderol o wymiarach 50 mm x 12 mm i 110 mm x 14 mm, na których cyfry numeru ewidencyjnego mają wysokość 1,3 mm. Cyfry określające rok wytworzenia banderol mają tę samą wysokość co cyfry numeru ewidencyjnego.

3) Zmiany innych właściwości wzorów banderol papierowych niż właściwości określone w tym załączniku oraz zmiany roku wytworzenia i numerów ewidencyjnych banderol nie stanowią zmiany wzorów banderol.

4) Dopuszcza się możliwość perforacji w procesie oznaczania banderol umieszczonych na opakowaniach jednostkowych wyrobów tytoniowych w taki sposób, aby nacięcie powierzchni banderoli ułatwiało trwałe i widoczne jej uszkodzenie przy próbie otwarcia opakowania jednostkowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

KRYTERIA JAKOŚCIOWE ZNAKÓW AKCYZY

I. 

KRYTERIA JAKOŚCIOWE BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO ORAZ WYROBÓW NOWATORSKICH

Banderole na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu), spirytusowych, winiarskich, suszu tytoniowego, wyrobów nowatorskich oraz odpowiednio banderole próbne powinny spełniać następujące kryteria jakościowe, tj. powinny być:

1) pokrojone według ustalonych wymiarów z dokładnością ±0,2 mm, z dopuszczalnym odchyleniem od prostopadłości, które nie może być większe niż 0,6 mm;

2) niezmienne pod względem właściwości kolorystycznych, przez co najmniej 12 miesięcy od daty wytworzenia banderol przy temperaturze przechowywania 22 ± 2°C i wilgotności względnej 50 ± 5%;

3) wydrukowane z dopuszczalnym odchyleniem elementów offsetowych, wklęsłodrukowych lub innych, wynoszącym nie więcej niż 1,5 mm w stosunku do tych elementów na banderolach wzorcowych, pod warunkiem niezachodzenia na siebie tych elementów;

4) element w postaci złotych liter "MF", nadrukowany na awersie banderol na wyroby spirytusowe o wymiarach 90 mm x 16 mm i 50 mm x 12 mm, może być częściowo lub całkowicie widoczny na rewersie banderol jako penetracja farby w masę papieru lub odcisk farby;

5) z numeracją, która nie może występować na innych elementach graficznych niż tło, z wyjątkiem banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich o pojemności do 0,5 l i banderol na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosów, tytoniu), suszu tytoniowego oraz wyrobów nowatorskich gdzie częściowo może zachodzić na element drukowany farbą termochromową oraz na tło giloszowe.

Kryteria jakościowe arkuszy banderol są następujące:

1) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych (papierosy, tytoń), suszu tytoniowego oraz wyrobów nowatorskich, dla wzoru o wymiarze 32 mm x 16 mm - format 480 mm x 540 mm (z tolerancją ±1,5 mm), 405 sztuk banderol na każdym arkuszu (15 rzędów po 27 sztuk banderol w każdym rzędzie);

2) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych o pojemności do 0,2 l: format 410 mm x 450 mm (z tolerancją ±2,0 mm), 240 sztuk banderol na każdym arkuszu (8 rzędów po 30 sztuk w każdym rzędzie);

3) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych o pojemności powyżej 0,2 l: format 510 mm x 680 mm (z tolerancją ±2,0 mm), 203 sztuk banderol na każdym arkuszu (7 rzędów po 29 sztuk w każdym rzędzie);

4) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich o pojemności do 0,5 l: format 480 mm x 700 mm (z tolerancją ±1,5 mm), 180 sztuk banderol na każdym arkuszu (6 rzędów po 30 sztuk w każdym rzędzie);

5) arkusze banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich o pojemności powyżej 0,5 l: format 480 mm x 680 mm (z tolerancją ±1,5 mm), 100 sztuk banderol na każdym arkuszu (4 rzędy po 25 sztuk w każdym rzędzie).

Parametry banderol umieszczonych na arkuszach są zgodne z kryteriami jakościowymi określonymi w stosunku do banderol pokrojonych.

Nie są dopuszczalne inne odstępstwa od ustalonych powyżej.

II. 

KRYTERIA JAKOŚCIOWE BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH SAMOPRZYLEPNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE (PUSZKI) IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH I WINIARSKICH ORAZ NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH

Banderole samoprzylepne na opakowania jednostkowe (puszki) importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów spirytusowych i winiarskich, banderole samoprzylepne na opakowania jednostkowe płynu do papierosów elektronicznych oraz odpowiednio banderole próbne powinny spełniać następujące kryteria jakościowe:

1) format 112 mm x 145 mm (z tolerancją ±0,5 mm), 10 sztuk wysztancowanych banderol samoprzylepnych o wymiarze 45 mm x 21 mm na każdym sektorze;

2) format 32,5 mm x 12 mm, ilość sztuk banderol na jednej rolce: 10 000 szt., szerokość rolki 16,3 mm (z tolerancją ±0,5 mm) - wariant pionowy;

3) format 32,5 mm x 12 mm, ilość sztuk banderol na jednej rolce: 10 000 szt., szerokość rolki 39,3 mm (z tolerancją ±0,5 mm) - wariant poziomy;

4) banderole samoprzylepne należy przechowywać w opakowaniach zabezpieczających przed wilgocią, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych, w stosach nie wyższych niż 50 cm; optymalne warunki przechowywania to 50-55% wilgotności względnej i temperatura 20-22°C,

5) być wydrukowane z dopuszczalnym odchyleniem elementów offsetowych, wklęsłodrukowych lub innych, wynoszącym nie więcej niż 1,5 mm w stosunku do tych elementów na banderolach wzorcowych, pod warunkiem niezachodzenia na siebie tych elementów;

6) mieć numerację, która nie może występować na innych elementach graficznych niż tło, z wyjątkiem banderol samoprzylepnych na płyn do papierosów elektronicznych, gdzie dopuszczalne jest zachodzenie na siebie numeracji i farby termochromowej.

Nie są dopuszczalne inne odstępstwa od ustalonych powyżej.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SPOSOBY NANOSZENIA BANDEROL NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW AKCYZOWYCH

wzór

Rys. 1a

Rysunek 1a przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli:

- podatkowej o wymiarach 32 mm x 16 mm bezpośrednio na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów (pod celofanem), u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania, w kształcie litery "I",

- legalizacyjnej o wymiarach 32 mm x 16 mm na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów, u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania, w kształcie litery "I".

Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

wzór

Rys. 1b

Rysunek 1b przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli:

- podatkowej o wymiarach 32 mm x 16 mm bezpośrednio na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim/super slim (pod celofanem), u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania, w kształcie litery "I" zachodzącej na przednią i tylną ściankę opakowania,

- legalizacyjnej o wymiarach 32 mm x 16 mm na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim/super slim, u góry, na jednej z bocznych ścianek opakowania, pionowo do wysokości opakowania, w kształcie litery "I" zachodzącej na przednią i tylną ściankę opakowania.

Kod 2D nie może znaleźć się w miejscu zgięcia banderoli. Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

wzór

Rys. 1c

Rysunek 1c przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli:

- podatkowej o wymiarach 32 mm x 16 mm bezpośrednio na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim/super slim (pod celofanem), w tylnej, dolnej części opakowania, w kształcie położonej litery "I" równolegle do krótszego boku opakowania, pod ostrzeżeniem zdrowotnym,

- legalizacyjnej o wymiarach 32 mm x 16 mm na twardym opakowaniu jednostkowym papierosów typu slim/super slim, w tylnej, dolnej części opakowania, w kształcie położonej litery "I", równolegle do krótszego boku opakowania, pod ostrzeżeniem zdrowotnym.

Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

wzór

Rys. 2

Rysunek 2 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli:

- podatkowej o wymiarach 32 mm x 16 mm bezpośrednio na miękkim opakowaniu jednostkowym papierosów (pod celofanem, o ile występuje) na górnej powierzchni opakowania, równolegle do jej krawędzi, w sposób wyśrodkowany,

- legalizacyjnej o wymiarach 32 mm x 16 mm na miękkim opakowaniu jednostkowym od góry opakowania na górnej powierzchni opakowania, równolegle do jej krawędzi, w sposób wyśrodkowany.

Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego. Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

wzór

Rys. 3a, 3b, 3c

Rysunki 3a-3c przedstawiają sposoby umocowania odpowiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 32 mm x 16 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym tytoniu do palenia.

Banderola powinna być nałożona w kształcie litery "I", pionowo na zamknięciu opakowania, równolegle do krótszego boku opakowania po jego prawej lub lewej stronie (rys. 3a) lub poziomo na zamknięciu opakowania, prostopadle do krótszego boku opakowania po jego prawej lub lewej stronie (rys. 3b) lub w kształcie litery "L" na zamknięciu opakowania równolegle do jego krawędzi po jego prawej lub lewej stronie (rys. 3c).

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

wzór

Rys. 4

Rysunek 4 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 50 mm x 12 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu spirytusowego o pojemności (zawartości) do 0,2 l włącznie oraz banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 90 mm x 16 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu spirytusowego o pojemności (zawartości) powyżej 0,2 l (od góry na zamknięciu i szyjce opakowania, w kształcie odwróconej litery "L"), z tym że napis "MINISTERSTWO FINANSÓW RP ZNAK AKCYZY PODAT.- KRAJ." (odpowiednio do rodzaju banderoli) zawarty na marginesie banderoli znajduje się na zamknięciu opakowania.

wzór

Rys. 5

Rysunek 5 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 110 mm x 14 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie oraz banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 160 mm x 16 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) powyżej 0,5 l (od góry na zamknięciu i szyjce opakowania, w kształcie odwróconej litery "U").

wzór

Rys. 6

Rysunek 6 przedstawia sposób umocowania samoprzylepnej banderoli na puszkę. Banderola samoprzylepna podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 45 mm x 21 mm jest umieszczana bezpośrednio na wieczku puszki w taki sposób, że krawędź krótszej części znajduje się na początku kluczyka służącego do otwarcia opakowania, a dłuższa część przecina perforację wieczka.

wzór

Rys. 7a

Rysunek 7a przedstawia sposób umocowania samoprzylepnej banderoli na butelce płynu do papierosów elektronicznych. Banderola samoprzylepna podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 32,5 mm x 12 mm umieszczana jest bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) płynu do papierosów elektronicznych na zamknięciu i korpusie opakowania w kształcie litery "I", prostopadle do podstawy butelki. Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

wzór

Rys. 7b

Rysunek 7b przedstawia sposób umocowania samoprzylepnej banderoli na butelce płynu do papierosów elektronicznych. Banderola samoprzylepna podatkowa i legalizacyjna o wymiarach 32,5 mm x 12 mm umieszczana jest bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) płynu do papierosów elektronicznych na zamknięciu i korpusie opakowania w kształcie położonej litery "I", równolegle do podstawy butelki.

Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

wzór

Rys. 8

Rysunek 8 przedstawia sposób umocowania podatkowej i legalizacyjnej samoprzylepnej banderoli o wymiarach 32,5 mm x 12 mm bezpośrednio na kartonowym opakowaniu zawierającym płyn do papierosów elektronicznych, u góry i z boku opakowania w kształcie litery "L" położonej pionowo do wysokości opakowania jednostkowego po prawej lub lewej stronie miejsca służącego do otwierania opakowania kartonowego. Jeżeli opakowanie zawiera dwa miejsca do otwierania opakowania kartonowego jedno z nich musi być zabezpieczone przed otwarciem. Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

wzór

Rys. 9a

Rysunek 9a przedstawia sposób umocowania podatkowej i legalizacyjnej banderoli o wymiarach 32 mm x 16 mm bezpośrednio na kartonowym opakowaniu zawierającym wyroby nowatorskie, u góry z tyłu i z boku opakowania w kształcie litery "L" położonej poziomo do wysokości opakowania jednostkowego po prawej lub lewej stronie miejsca służącego do otwierania opakowania kartonowego.

Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego. Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

wzór

Rys. 9b

Rysunek 9b przedstawia sposób umocowania podatkowej i legalizacyjnej banderoli o wymiarach 32 mm x 16 mm bezpośrednio na kartonowym opakowaniu zawierającym wyroby nowatorskie, u góry z tyłu i z boku opakowania w kształcie litery "L" położonej poziomo do wysokości opakowania jednostkowego po prawej lub lewej stronie miejsca służącego do otwierania opakowania kartonowego.

Banderola legalizacyjna jest nanoszona na istniejący stan opakowania jednostkowego. Banderola nie może zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

WNIOSEK O WSKAZANIE SPOSOBU NANOSZENIA BANDEROL NA NIETYPOWE OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW AKCYZOWYCH

..................................................................................................

nazwa i adres wnioskodawcymiejscowość, data

............................................................

identyfikator podatkowy NIP

............................................................ Naczelnik ................................1)

numer akcyzowy podatnika*) ...................................................

ul. ..............................................

...................................................

WNIOSEK

o wskazanie sposobu nanoszenia banderol2) .......

na nietypowe opakowania jednostkowe3) ........

wyrobów akcyzowych4) ........

Rodzaj wyrobu akcyzowego5)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Opis opakowania jednostkowego wyrobu akcyzowego6)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Opis proponowanego sposobu naniesienia banderoli na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego7)

................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Uwagi, oświadczenia wnioskodawcy

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 ........................................

 podpis wnioskodawcy

Objaśnienia:

1) Należy podać właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy.

2) Należy podać odpowiednio: podatkowych albo legalizacyjnych.

3) Należy wpisać odpowiednio: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na terytorium kraju.

4) Należy wpisać odpowiednio: tytoniowych (papierosów, tytoniu) albo spirytusowych, albo winiarskich, albo suszu tytoniowego, albo płynu do papierosów elektronicznych, albo wyrobów nowatorskich.

5) Należy podać: rodzaj i nazwę wyrobu oraz kraj pochodzenia wyrobu.

6) Należy podać: rodzaj opakowania, pojemność lub zawartość opakowania, opis otwarcia lub miejsca przeznaczonego do otwarcia opakowania.

7) Należy określić położenie banderoli, która ma być naniesiona na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego, w stosunku do elementów tego opakowania oraz załączyć szkic opakowania jednostkowego wyrobu akcyzowego z propozycją naniesienia banderoli.

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

WNIOSEK O ZDJĘCIE BANDEROL Z OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH WYROBÓW AKCYZOWYCH LUB Z WYROBÓW AKCYZOWYCH

.....................................................................................................

nazwa i adres wnioskodawcymiejscowość, data

............................................................

identyfikator podatkowy NIP

............................................................ Naczelnik ................................1)

numer akcyzowy podatnika*) ...................................................

ul. ..............................................

..................................................

WNIOSEK

o zdjęcie banderol z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych

1. Łączna liczba przeznaczonych do zdjęcia banderol .................. szt., w tym z opakowań jednostkowych:

1) ......................2) wyrobów akcyzowych ...........................3) - ............... szt. banderol

2) ......................2) wyrobów akcyzowych ...........................3) - ............... szt. banderol

3) ......................2) wyrobów akcyzowych ...........................3) - ............... szt. banderol

4) ......................2) wyrobów akcyzowych ...........................3) - ............... szt. banderol

5) ......................2) wyrobów akcyzowych ...........................3) - ............... szt. banderol

2. Wykaz wyrobów oznaczonych banderolami przeznaczonymi do zdjęcia4)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

3. Przyczyna złożenia wniosku o zdjęcie banderol wraz z uzasadnieniem5)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

4. Przeznaczenie wyrobów6)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

5. Uwagi, oświadczenia wnioskodawcy

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 ........................................

 podpis wnioskodawcy

Objaśnienia:

1) Należy podać właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

2) Należy wpisać odpowiednio: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na terytorium kraju.

3) Należy wpisać odpowiednio: tytoniowych (papierosów, tytoniu) albo spirytusowych, albo winiarskich, albo suszu tytoniowego, albo płynu do papierosów elektronicznych, albo wyrobów nowatorskich.

4) Należy podać: nazwę wyrobu, pojemność lub zawartość opakowania (w przypadku puszki lub butelki), rodzaj opakowania (np. puszka lub butelka), pochodzenie wyrobu.

5) Należy podać odpowiednio termin wywozu wyrobów, z których mają być zdjęte banderole.

6) Należy podać dokładny adres odbiorcy wyrobów.

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA BANDEROLE PODATKOWE I LEGALIZACYJNE

Tabela 1. Wyroby spirytusowe

............................................................................................................................

nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczaniamiejscowość, data

................................................................

identyfikator podatkowy NIP Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

........................................................ 00-916 Warszawa

numer akcyzowy podatnika*)

..............................................................................

właściwy naczelnik urzędu skarbowego

w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE

na banderole1) .......... na opakowania jednostkowe2).............

wyrobów spirytusowych w ............... r. (...........................)3) **)

Lp.Pojemność w litrach/rodzaj opakowania jednostkowego/typ cięcia banderolMiejscowość stosowania banderol4)Liczba banderol
jednorazowo5)miesięcznierocznie
1do 0,2 włącznie w sztukach
2do 0,2 włącznie w arkuszach
3powyżej 0,2 w sztukach
4powyżej 0,2 w arkuszach
5puszka w sztukach

Objaśnienia:

1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na terytorium kraju.

3) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

4) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

5) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.

*) Niepotrzebne skreślić.

**) W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

 ..............................................................................

 podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania

Tabela 2. Wyroby winiarski

............................................................................................................................

nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczaniamiejscowość, data

................................................................

identyfikator podatkowy NIP Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

........................................................ 00-916 Warszawa

numer akcyzowy podatnika*)

..............................................................................

właściwy naczelnik urzędu skarbowego

w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE

na banderole1) .......... na opakowania jednostkowe2) .............

wyrobów winiarskich w ............... r. (...........................)3) **)

Lp.Pojemność w litrach/rodzaj opakowania jednostkowego/typ cięcia banderolMiejscowość stosowania banderol4)Liczba banderol
jednorazowo5)miesięcznierocznie
1do 0,5 włącznie w sztukach
2do 0,5 włącznie w arkuszach
3powyżej 0,5 w sztukach
4powyżej 0,5 w arkuszach
5puszka w sztukach

Objaśnienia:

1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na terytorium kraju.

3) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

4) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

5) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.

*) Niepotrzebne skreślić.

**) W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

 ..............................................................................

 podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania

Tabela 3. Wyroby tytoniowe - papierosy

............................................................................................................................

nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczaniamiejscowość, data

................................................................

identyfikator podatkowy NIP Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

........................................................ 00-916 Warszawa

numer akcyzowy podatnika*)

..............................................................................

właściwy naczelnik urzędu skarbowego

w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE

na banderole1) .......... na opakowania jednostkowe2) .............

wyrobów tytoniowych - papierosów w ............... r. (...........................)3) **)

Lp.Typ cięcia banderolMiejscowość stosowania banderol4)Liczba banderol
jednorazowo5)miesięcznierocznie
1w sztukach
2w arkuszach

Objaśnienia:

1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na terytorium kraju.

3) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

4) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

5) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.

*) Niepotrzebne skreślić.

**) W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

 ..............................................................................

 podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania

Tabela 4. Wyroby tytoniowe - tytoń

............................................................................................................................

nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczaniamiejscowość, data

................................................................

identyfikator podatkowy NIP Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

........................................................ 00-916 Warszawa

numer akcyzowy podatnika*)

..............................................................................

właściwy naczelnik urzędu skarbowego

w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE

na banderole1) .......... na opakowania jednostkowe2) .............

wyrobów tytoniowych - tytoniu w ............... r. (...........................)3) **)

Lp.Zawartość wyrobu w opakowaniu jednostkowym/typ cięcia banderolMiejscowość stosowania banderol4)Liczba banderol
jednorazowo5)miesięcznierocznie
1do 200 g włącznie w sztukach
2do 200 g włącznie w arkuszach
3powyżej 200 g w sztukach
4powyżej 200 g w arkuszach

Objaśnienia:

1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na terytorium kraju.

3) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

4) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

5) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.

*) Niepotrzebne skreślić.

**) W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

 ..............................................................................

 podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania

Tabela 5. Susz tytoniowy

............................................................................................................................

nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczaniamiejscowość, data

................................................................

identyfikator podatkowy NIP Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

........................................................ 00-916 Warszawa

numer akcyzowy podatnika*)

..............................................................................

właściwy naczelnik urzędu skarbowego

w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE

na banderole1) .......... na opakowania jednostkowe2) .............

suszu tytoniowych w ............... r. (...........................)3) **)

Lp.Zawartość wyrobu w opakowaniu jednostkowym/typ cięcia banderolMiejscowość stosowania banderol4)Liczba banderol
jednorazowo5)miesięcznierocznie
1do 200 g włącznie w sztukach
2do 200 g włącznie w arkuszach
3powyżej 200 g w sztukach
4powyżej 200 g w arkuszach

Objaśnienia:

1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanego, nabywanego wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanego na terytorium kraju.

3) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

4) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

5) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.

*) Niepotrzebne skreślić.

**) W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

 ..............................................................................

 podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania

Tabela 6. Płyn do papierosów elektronicznych

............................................................................................................................

nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczaniamiejscowość, data

................................................................

identyfikator podatkowy NIP Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

........................................................ 00-916 Warszawa

numer akcyzowy podatnika*)

..............................................................................

właściwy naczelnik urzędu skarbowego

w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE

na banderole1) .......... na opakowania jednostkowe2) .............

płynu do papierosów elektronicznych w ............... r. (...........................)3) **)

Lp.Typ ułożenia banderol w rolceMiejscowość stosowania banderol4)Liczba banderol
jednorazowo5)miesięcznierocznie
1pionowy
2poziomy

Objaśnienia:

1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanego, nabywanego wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanego na terytorium kraju.

3) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

4) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

5) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.

*) Niepotrzebne skreślić.

**) W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

 ..............................................................................

 podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania

Tabela 7. Wyroby nowatorskie

............................................................................................................................

nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczaniamiejscowość, data

................................................................

identyfikator podatkowy NIP Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

........................................................ 00-916 Warszawa

numer akcyzowy podatnika*)

..............................................................................

właściwy naczelnik urzędu skarbowego

w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE

na banderole1) .......... na opakowania jednostkowe2) .............

wyrobów nowatorskich w ............... r. (...........................)3) **)

Lp.Typ ciecia banderolMiejscowość stosowania banderol4)Liczba banderol
jednorazowo5)miesięcznierocznie
1w sztukach
2w arkuszach

Objaśnienia:

1) Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2) Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na terytorium kraju.

3) Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

4) Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

5) Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.

*) Niepotrzebne skreślić.

**) W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

 ..............................................................................

 podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WYSOKOŚĆ NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SPRZEDAŻY BANDEROL LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ WYROBÓW NOWATORSKICH

Lp.Rodzaj wyrobu w opakowaniu jednostkowym oraz rodzaj lub pojemność tego opakowaniaNależność za sprzedaż banderoli legalizacyjnej w zł
1Papierosy we wszystkich opakowaniach1) - niezależnie od liczby papierosów1,30
2Tytoń oraz susz tytoniowy we wszystkich opakowaniach2) - niezależnie od gramatury1,30
3Wyroby spirytusowe w opakowaniu3) o pojemności do 0,2 l włącznie1,30
4Wyroby spirytusowe w opakowaniu3) o pojemności powyżej 0,2 l1,30
5Wyroby winiarskie w opakowaniu4) o pojemności do 0,5 l włącznie1,30
6Wyroby winiarskie w opakowaniu4) o pojemności powyżej 0,5 l1,30
7Wyroby spirytusowe lub winiarskie w puszkach1,30
8Płyn do papierosów elektronicznych5) - niezależnie od pojemności5,00
9Wyroby nowatorskie6) - niezależnie od gramatury2,00
Objaśnienia:

1) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 1a-1c i 2) do rozporządzenia.

2) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 3a-3c) do rozporządzenia.

3) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 4) do rozporządzenia.

4) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 5) do rozporządzenia.

5) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 7a, 7b i 8) do rozporządzenia.

6) Banderola legalizacyjna dotyczy także wszystkich (nietypowych) opakowań jednostkowych innych niż określone w załączniku nr 4 (rys. 9a i 9b) do rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

WNIOSEK O WYDANIE BANDEROL PODATKOWYCH LUB SPRZEDAŻ BANDEROL LEGALIZACYJNYCH ORAZ O WYDANIE UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU BANDEROL

..................................................................................................

nazwa i adres wnioskodawcymiejscowość, data

............................................................

identyfikator podatkowy NIP

............................................................ Naczelnik ................................1)

numer akcyzowy podatnika*) ..................................................

ul. ..............................................

...................................................

WNIOSEK

o wydanie albo sprzedaż*) banderol ..........2) oraz o wydanie upoważnień do odbioru banderol na opakowania jednostkowe ..........3) ..........4)

1. Łączna liczba wnioskowanych banderol ......... szt., w tym na opakowania jednostkowe:

1) ............5) - ............szt. banderol (pociętych) w paczkach*) oraz ......................szt. banderol w arkuszach*)
2) ............5) - ............szt. banderol (pociętych) w paczkach*) oraz ......................szt. banderol w arkuszach*)
3) ............5) - ............szt. banderol (pociętych) w paczkach*) oraz ......................szt. banderol w arkuszach*)
4) ............5) - ............szt. banderol (pociętych) w paczkach*) oraz ......................szt. banderol w arkuszach*)
5) ............5) - ............szt. banderol w rolkach (nawój pionowy)*)
6) ............5) - ............szt. banderol w rolkach (nawój poziomy)*)
7) ............5) - ............szt. banderol w sektorach*)

2. Przedstawiciele (pełnomocnicy) wnioskodawcy uprawnieni do odbioru banderol6)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

3. Uwagi, oświadczenia wnioskodawcy

..................................................................................................................................

 ...................................................

 podpis wnioskodawcy

Załączniki7):

1) ........................................

2) ........................................

3) ........................................

Objaśnienia:

1) Należy podać właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy.

2) Należy wpisać odpowiednio: podatkowych albo legalizacyjnych.

3) Należy wpisać odpowiednio: importowanych, nabytych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na terytorium kraju.

4) Należy wpisać odpowiednio: wyrobów tytoniowych (papierosów lub tytoniu) albo wyrobów spirytusowych, albo wyrobów winiarskich, albo suszu tytoniowego, albo płynu do papierosów elektronicznych, albo wyrobów nowatorskich.

5) Należy wpisać odpowiednio: rodzaj, pojemność, zawartość opakowania, pochodzenie wyrobu, np. papierosów albo płynu do papierosów elektronicznych, albo wyrobów nowatorskich wyprodukowanych na terytorium kraju lub tytoniu wyprodukowanego na terytorium kraju (dla banderol podatkowych na wyroby tytoniowe albo płyn do papierosów elektronicznych, albo na wyroby nowatorskie), albo butelki do 0,2 litra (dla banderol podatkowych na wyroby spirytusowe), albo do 0,5 litra (dla banderol podatkowych na wyroby winiarskie), albo papierosów wyprodukowanych na terytorium kraju lub tytoniu wyprodukowanego na terytorium kraju (dla banderol legalizacyjnych na wyroby tytoniowe), albo butelki powyżej 0,2 litra z alkoholem importowanym lub nabywanym wewnątrzwspólnotowo (dla banderol legalizacyjnych na wyroby spirytusowe), albo do 0,5 litra z alkoholem wyprodukowanym na terytorium kraju (dla banderol legalizacyjnych na wyroby winiarskie), albo puszki (dla banderol podatkowych na wyroby spirytusowe lub winiarskie). Przy wypełnianiu tej części wniosku należy odpowiednio wykorzystać załączniki nr 1, 2, 4 i 8-11 do rozporządzenia.

6) Należy wpisać imiona, nazwiska, adresy, nazwy, serie i numery dokumentów tożsamości pełnomocników.

7) Należy wymienić załączniki składane z wnioskiem.

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH

wzór

OPIS WZORU UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH, SUSZU TYTONIOWEGO, PŁYNU DO PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ WYROBÓW NOWATORSKICH

RysunekCechy graficzneWymiary w mm
wysokośćszerokość
1234
Rys.Upoważnienie jest drukowane dwustronnie: na papierze białym w odcieniu chamois jest widoczne wykonane techniką offsetową tło w kolorze beżowym - część centralna wydrukowana jednolicie jest otoczona ramką giloszową. Awers stanowi formularz upoważnienia; wszystkie napisy w kolorze czarnym, z wyjątkiem wydrukowanego techniką typograficzną w kolorze czerwonym 7-cyfrowego numeru upoważnienia1), na rewersie upoważnienia znajdują się objaśnienia wydrukowane kolorem czarnym określające sposób wypełnienia formularza. Na całej powierzchni upoważnienia jest widoczny regularnie rozmieszczony znak wodny w postaci tzw. róży wiatrów oraz włókna zabezpieczające w kolorach: bordowym, granatowym i zielonym297210

Objaśnienie

1) Upoważnienie posiada numer ewidencyjny o ciągłej numeracji, przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).