Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.364

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 21 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Na podstawie art. 122 ust. 1, art. 123 ust. 4, art. 125 ust. 6, art. 126 ust. 6, art. 129, art. 131 ust. 10, art. 132 ust. 5, art. 137, art. 138 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 2283 oraz z 2016 r. poz. 1747) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5:
a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "właściwego naczelnika urzędu celnego" zastępuje się wyrazami "właściwego naczelnika urzędu skarbowego",
b) w ust. 3 wyrazy "właściwego naczelnika urzędu celnego" zastępuje się wyrazami "właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego",
c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku zdjęcia banderol z opakowań jednostkowych wyrobów winiarskich właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego na podstawie przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej może odstąpić od obecności przy tych czynnościach upoważnionego do przeprowadzenia kontroli pracownika organu podatkowego.";

2) w § 8:
a) w ust. 1:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "właściwego naczelnika urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy" zastępuje się wyrazami "właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy",
w pkt 8 wyrazy "właściwego naczelnika urzędu celnego" zastępuje się wyrazami "właściwego naczelnika urzędu skarbowego",
b) w ust. 2:
w pkt 1 wyrazy "właściwy naczelnik urzędu celnego" zastępuje się wyrazami "właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy",
w pkt 2 wyrazy "właściwy naczelnik urzędu celnego" zastępuje się wyrazami "właściwy naczelnik urzędu skarbowego",
c) w ust. 3 wyrazy "właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy" zastępuje się wyrazami "właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy";
3) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku zniszczenia uszkodzonych lub zniszczonych banderol na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego na podstawie przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej może odstąpić od obecności przy tych czynnościach upoważnionego do przeprowadzenia kontroli pracownika organu podatkowego.";

4) załączniki nr 5-7, 12 i 13 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-5 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

................................................

nazwa i adres wnioskodawcy

...................................................................

REGON, identyfikator podatkowy NIP*)

............................................

numer akcyzowy podatnika*)

...........................................

miejscowość, data

Naczelnik Urzędu Skarbowego w1)

...........................................................

ul. ......................................................

...........................................................

WNIOSEK

o wskazanie sposobu nanoszenia banderol2) .........................

na nietypowe opakowania jednostkowe3) ..........................

wyrobów akcyzowych4) ..........................

Rodzaj wyrobu akcyzowego5)

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Opis opakowania jednostkowego wyrobu akcyzowego6)

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Opis proponowanego sposobu naniesienia banderoli na opakowanie jednostkowe wyrobu

akcyzowego7)

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Uwagi, oświadczenia wnioskodawcy

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

......................................................

podpis wnioskodawcy

Objaśnienia:

1)Należy podać właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy.

2)Należy podać odpowiednio: podatkowych albo legalizacyjnych.

3)Należy wpisać odpowiednio: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na terytorium kraju.

4)Należy wpisać odpowiednio: tytoniowych (papierosów, tytoniu) albo spirytusowych, albo winiarskich, albo suszu tytoniowego.

5)Należy podać: rodzaj i nazwę wyrobu oraz kraj pochodzenia wyrobu.

6)Należy podać: rodzaj opakowania, pojemność lub zawartość opakowania, opis otwarcia lub miejsca przeznaczonego do otwarcia

opakowania.

7)Należy określić położenie banderoli, która ma być naniesiona na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego, w stosunku do

elementów tego opakowania oraz załączyć szkic opakowania jednostkowego wyrobu akcyzowego z propozycją naniesienia

banderoli.

*)Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

................................................

nazwa i adres wnioskodawcy

...................................................................

REGON, identyfikator podatkowy NIP*)

............................................

numer akcyzowy podatnika*)

...........................................

miejscowość, data

Naczelnik Urzędu Skarbowego w1)

...........................................................

ul. ......................................................

...........................................................

WNIOSEK

o zdjęcie banderol z opakowań jednostkowych

wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych

1.Łączna liczba przeznaczonych do zdjęcia banderol ............................................. szt., w tym z opakowań

jednostkowych:

1)......................................2) wyrobów akcyzowych ........................... ...3) - ...................... szt. banderol

2)......................................2) wyrobów akcyzowych ........................... ...3) - ...................... szt. banderol

3)......................................2) wyrobów akcyzowych ........................... ...3) - ...................... szt. banderol

4)......................................2) wyrobów akcyzowych ........................... ...3) - ...................... szt. banderol

5)......................................2) wyrobów akcyzowych ........................... ...3) - ...................... szt. banderol

2.Wykaz wyrobów oznaczonych banderolami przeznaczonymi do zdjęcia4)

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

3.Przyczyna złożenia wniosku o zdjęcie banderol wraz z uzasadnieniem5)

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

4.Przeznaczenie wyrobów6)

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

5.Uwagi, oświadczenia wnioskodawcy

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

......................................................

podpis wnioskodawcy

Objaśnienia:

1)Należy podać właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy.

2)Należy wpisać odpowiednio: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na terytorium kraju.

3)Należy wpisać odpowiednio: tytoniowych (papierosów, tytoniu) albo spirytusowych, albo winiarskich, albo suszu tytoniowego.

4)Należy podać: nazwę wyrobu, pojemność lub zawartość opakowania (w przypadku puszki lub butelki), rodzaj opakowania (np. puszka lub

butelka), pochodzenie wyrobu.

5)Należy podać odpowiednio termin wywozu wyrobów, z których mają być zdjęte banderole.

6)Należy podać dokładny adres odbiorcy wyrobów.

*)Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA BANDEROLE

PODATKOWE I LEGALIZACYJNE

Tabela 1. Wyroby spirytusowe

......................................................................................

nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania

..................................................................

REGON, identyfikator podatkowy NIP*)

...............................................

numer akcyzowy podatnika*)

.................................................................................

właściwy naczelnik urzędu skarbowego

w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

..................................

miejscowość, data

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00 - 916 Warszawa

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE

na banderole1) ........................ na opakowania jednostkowe2)) ...........................

wyrobów spirytusowych w ....................... r. (.................)3) **)

Lp.

Pojemność w

litrach/rodzaj

opakowania

jednostkowego/typ

cięcia banderol

Miejscowość

stosowania

banderol4)

Liczba banderol

jednorazowo5)

miesięcznie

rocznie

1

do 0,2 włącznie

w sztukach

2

do 0,2 włącznie

w arkuszach

3

powyżej 0,2

w sztukach

4

powyżej 0,2

w arkuszach

5

puszka

w sztukach

Objaśnienia:

1)Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2)Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na

terytorium kraju.

3)Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

4)Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

5)Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.

*)Niepotrzebne skreślić.

**)W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać

łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

.................................................................................

podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania

Tabela 2. Wyroby winiarskie

......................................................................................

nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania

..................................................................

REGON, identyfikator podatkowy NIP*)

...............................................

numer akcyzowy podatnika*)

.................................................................................

właściwy naczelnik urzędu skarbowego

w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

..................................

miejscowość, data

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00 - 916 Warszawa

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE

na banderole1) ............................... na opakowania jednostkowe2) ................................. wyrobów

winiarskich w............................................ r. (....................)3) **)

Lp.

Pojemność w

litrach/rodzaj

opakowania

jednostkowego/typ

cięcia banderol

Miejscowość

stosowania

banderol4)

Liczba banderol

jednorazowo5)

miesięcznie

rocznie

1

do 0,5 włącznie

w sztukach

2

do 0,5 włącznie

w arkuszach

3

powyżej 0,5

w sztukach

4

powyżej 0,5

w arkuszach

5

puszka

w sztukach

Objaśnienia:

1)Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2)Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na

terytorium kraju.

3)Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

4)Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

5)Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.

*)Niepotrzebne skreślić.

**)W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać

łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

...............................................................................

podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania

Tabela 3. Wyroby tytoniowe - papierosy

......................................................................................

nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania

..................................................................

REGON, identyfikator podatkowy NIP*)

...............................................

numer akcyzowy podatnika*)

.................................................................................

właściwy naczelnik urzędu skarbowego

w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

..................................

miejscowość, data

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00 - 916 Warszawa

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE

na banderole1) .......................... na opakowania jednostkowe2) ............................ wyrobów

tytoniowych - papierosów w ................. r. (......................)3) **)

Lp.

Typ cięcia

banderol

Miejscowość

stosowania

banderol4)

Liczba banderol

jednorazowo5)

miesięcznie

rocznie

1

w sztukach

2

w arkuszach

Objaśnienia:

1)Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2)Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na

terytorium kraju.

3)Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

4)Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

5)Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.

*)Niepotrzebne skreślić.

**)W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać

łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

.................................................................................

podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania

Tabela 4. Wyroby tytoniowe – tytoń

......................................................................................

nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania

..................................................................

REGON, identyfikator podatkowy NIP*)

...............................................

numer akcyzowy podatnika*)

.................................................................................

właściwy naczelnik urzędu skarbowego

w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

..................................

miejscowość, data

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00 - 916 Warszawa

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE

na banderole1) ................................... na opakowania jednostkowe2) .......................................

wyrobów tytoniowych - tytoniu w ............... r. (................)3) **)

Lp.

Zawartość wyrobu

w opakowaniu

jednostkowym/typ

cięcia banderol

Miejscowość

stosowania

banderol4)

Liczba banderol

jednorazowo5)

miesięcznie

rocznie

1

do 200 g włącznie

w sztukach

2

do 200 g włącznie

w arkuszach

3

powyżej 200 g

w sztukach

4

powyżej 200 g

w arkuszach

Objaśnienia:

1)Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2)Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na

terytorium kraju.

3)Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

4)Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

5)Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.

*)Niepotrzebne skreślić.

**)W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać

łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

.................................................................................

podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania

Tabela 5. Susz tytoniowy

......................................................................................

nazwa i adres podmiotu obowiązanego do oznaczania

..................................................................

REGON, identyfikator podatkowy NIP*)

...............................................

numer akcyzowy podatnika*)

.................................................................................

właściwy naczelnik urzędu skarbowego

w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy

..................................

miejscowość, data

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

00 - 916 Warszawa

WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE

na banderole1) .............................. na opakowania jednostkowe2) .............................................

suszu tytoniowego w ................ r. (................)3) **)

Lp.

Zawartość wyrobu

w opakowaniu

jednostkowym/typ

cięcia banderol

Miejscowość

stosowania

banderol4)

Liczba banderol

jednorazowo5)

miesięcznie

rocznie

1

do 200 g włącznie

w sztukach

2

do 200 g włącznie

w arkuszach

3

powyżej 200 g

w sztukach

4

powyżej 200 g

w arkuszach

Objaśnienia:

1)Należy wpisać: podatkowe albo legalizacyjne.

2)Należy wpisać w przypadku banderol podatkowych: importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na

terytorium kraju.

3)Należy wpisać: zwiększające lub zmniejszające w razie składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania.

4)Należy podać miejscowość, w której będą nanoszone banderole.

5)Należy wypełnić przy wstępnym zapotrzebowaniu dla jednorazowego oznaczania wyrobów banderolami.

*)Niepotrzebne skreślić.

**)W przypadku składania w ciągu roku kalendarzowego zmiany wstępnego zapotrzebowania należy w odpowiednich kolumnach wskazać

łączną liczbę banderol, jaką planuje się odebrać w danym roku kalendarzowym po zmianie.

.................................................................................

podpis podmiotu obowiązanego do oznaczania

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WNIOSEK O WYDANIE BANDEROL PODATKOWYCH

LUB SPRZEDAŻ BANDEROL LEGALIZACYJNYCH

ORAZ O WYDANIE UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU BANDEROL

...............................................................................................

nazwa i adres wnioskodawcymiejscowość, data

.......................................................................

REGON, identyfikator podatkowy NIP*)

................................................Naczelnik Urzędu Skarbowego w1)

numer akcyzowy podatnika*)....................................................

ul. ...............................................

...................................................

WNIOSEK

o wydanie albo sprzedaż*) banderol ..................................2) oraz o wydanie upoważnień do odbioru

banderol na opakowania jednostkowe .......................................3) wyrobów ......................................................4)

1. Łączna liczba wnioskowanych banderol ........................................... szt., w tym na opakowania

jednostkowe:

1) ..................5) - ................... szt. banderol (pociętych) w paczkach*) oraz ................. szt. banderol w arkuszach*)

2) ..................5) - ................... szt. banderol (pociętych) w paczkach*) oraz ................. szt. banderol w arkuszach*)

3) ..................5) - ................... szt. banderol (pociętych) w paczkach*) oraz ................. szt. banderol w arkuszach*)

4) ..................5) - ................... szt. banderol (pociętych) w paczkach*) oraz ................. szt. banderol w arkuszach*)

5) ..................5) - ................... szt. banderol (pociętych) w paczkach*) oraz ................. szt. banderol w arkuszach*)

2. Przedstawiciele (pełnomocnicy) wnioskodawcy uprawnieni do odbioru banderol6)

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

3. Uwagi, oświadczenia wnioskodawcy

.................................................................................................................................................................................

......................................................

podpis wnioskodawcy

Załączniki7) :

1) .......................................

2) .......................................

3) .......................................

Objaśnienia:

1)Należy podać właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy.

2)Należy wpisać odpowiednio: podatkowych albo legalizacyjnych.

3)Należy wpisać odpowiednio: importowanych, nabytych wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowanych na terytorium kraju.

4)Należy wpisać odpowiednio: tytoniowych (papierosów lub tytoniu) albo spirytusowych, albo winiarskich, albo suszu tytoniowego.

5)Należy wpisać odpowiednio: rodzaj, pojemność, zawartość opakowania, pochodzenie wyrobu, np. papierosów wyprodukowanych na

terytorium kraju lub tytoniu wyprodukowanego na terytorium kraju (dla banderol podatkowych na wyroby tytoniowe), albo butelki do 0,2

litra (dla banderol podatkowych na wyroby spirytusowe), albo do 0,5 litra (dla banderol podatkowych na wyroby winiarskie), albo

papierosów wyprodukowanych na terytorium kraju lub tytoniu wyprodukowanego na terytorium kraju (dla banderol legalizacyjnych na

wyroby tytoniowe), albo butelki powyżej 0,2 litra z alkoholem importowanym lub nabywanym wewnątrzwspólnotowo (dla banderol

legalizacyjnych na wyroby spirytusowe), albo do 0,5 litra z alkoholem wyprodukowanym na terytorium kraju (dla banderol

legalizacyjnych na wyroby winiarskie), albo puszki (dla banderol podatkowych na wyroby spirytusowe lub winiarskie). Przy wypełnianiu

tej części wniosku należy odpowiednio wykorzystać załączniki nr 1, 2, 4 i 8-11 do rozporządzenia.

6)Należy wpisać imiona, nazwiska, adresy, nazwy, serie i numery dokumentów tożsamości pełnomocników.

7)Należy wymienić załączniki składane z wnioskiem.

*)Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU BANDEROL PODATKOWYCH

I LEGALIZACYJNYCH

..................................................Miejscowość ......................., dnia ................................

pieczęć Urzędu Skarbowego

właściwego w zakresie spraw

dotyczących znaków akcyzy z adresem

UPOWAŻNIENIE nr ....................... / 20....

do odbioru banderol ...........................................................1) na opakowania

jednostkowe...............................................................................2) wyrobów akcyzowych

.....................................................................................3)

Upoważnia się niniejszym:

Nazwa

Adres

NIP

REGON

w imieniu i na rzecz której, którego, których*) działają:

Imię, nazwisko

Adres

Nazwa i nr dokumentu

tożsamości

Imię, nazwisko

Adres

Nazwa i nr dokumentu

tożsamości

do odbioru i wydania przez ......................................................................................................................

.................................................................................................................................................................4)

następujących rodzajów i ilości banderol:

Lp.

Seria5)

Wymiary

-mm

Ilość

-szt.

Wartość

-PLN

Pocięte6)

Arkusze6)

Sektory6)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

2.

3.

Razem:

Łącznie: .......................szt. (słownie: ...........................................................................................

.................................................................................................................................... ) banderol.

.............................................................................

........................................................................................

okrągła pieczęć Naczelnika Urzędu Skarbowego

podpis i pieczątka naczelnika (zastępcy) urzędu

właściwego w zakresie spraw

skarbowego właściwego w zakresie spraw

dotyczących znaków akcyzy

dotyczących znaków akcyzy

lub upoważnionego pracownika

Objaśnienia:

1)należy wpisać odpowiednio: podatkowych albo legalizacyjnych;

2)należy wpisać odpowiednio: importowanych, nabytych wewnątrzwspólnotowo albo

wyprodukowanych na terytorium kraju;

3)należy wpisać odpowiednio: tytoniowych (papierosów lub tytoniu) albo spirytusowych, albo

winiarskich, albo suszu tytoniowego;

4)należy wpisać nazwę i adres jednostki organizacyjnej wydającej banderole;

5)oznaczenie serii według wzorów banderol ogłoszonych w Dz. U.;

6)należy zaznaczyć "X";

*)niepotrzebne skreślić.

OPIS WZORU UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH NA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWE IMPORTOWANYCH, NABYWANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWO I WYPRODUKOWANYCH NA TERYTORIUM KRAJU WYROBÓW TYTONIOWYCH (PAPIEROSÓW, TYTONIU), SPIRYTUSOWYCH, WINIARSKICH ORAZ SUSZU TYTONIOWEGO1)

RysunekCechy graficzneWymiary w mm
wysokośćszerokość
1234
Rys.Upoważnienie jest drukowane dwustronnie: na papierze białym w odcieniu chamois jest widoczne wykonane techniką offsetową tło w kolorze beżowym - część centralna wydrukowana jednolicie jest otoczona ramką giloszową. Awers stanowi formularz upoważnienia; wszystkie napisy w kolorze czarnym, z wyjątkiem wydrukowanego techniką typograficzną w kolorze czerwonym 7-cyfrowego numeru upoważnienia2), na rewersie upoważnienia znajdują się objaśnienia wydrukowane kolorem czarnym określające sposób wypełnienia formularza. Na całej powierzchni upoważnienia jest widoczny regularnie rozmieszczony znak wodny w postaci tzw. róży wiatrów oraz włókna zabezpieczające w kolorach: bordowym, granatowym i zielonym.297210

Objaśnienia:

1) Wzór upoważnienia przedstawiony jest w skali 1:1.

2) Upoważnienie posiada numer ewidencyjny o ciągłej numeracji, przedstawiony przykładowo w postaci wyzerowanej.

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).