§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.811

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 maja 2020 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. poz. 761, z 2017 r. poz. 163 oraz z 2019 r. poz. 2000) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie "Przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe";
2)
w rozdziale 6 "Przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe" dodaje się § 26a w brzmieniu:

"§ 26a. W przypadku gdy termin wykonania albo przeprowadzenia badania okresowego, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia, upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, termin wykonania albo przeprowadzenia badania okresowego przedłuża się o 6 miesięcy od dnia odwołania stanu:

1) epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub

2) zagrożenia epidemicznego w przypadku ponownego jego ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.".