Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1053

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 czerwca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53 i 125) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 520) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Do okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, zwanej dalej "nagrodą", przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanych dalej "funkcjonariuszami", wlicza się:

1) okresy służby i pracy uwzględniane przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariusza z tytułu wysługi lat;

2) okres ukończonych przez funkcjonariusza studiów, na jednym kierunku, nie dłuższy jednak od programowego czasu trwania studiów; z okresu studiów odbywanych na różnych kierunkach zaliczeniu podlega jeden okres w wymiarze najkorzystniejszym;

3) inne okresy uwzględniane przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariusza z tytułu wysługi lat.

2. W przypadku braku w aktach osobowych funkcjonariusza dokumentacji potwierdzającej nabycie przez niego prawa do nagrody funkcjonariusz przedstawia przełożonemu właściwemu w sprawach osobowych do wglądu oryginały dokumentów potwierdzających:

1) okresy służby lub pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) ukończenie studiów;

3) czas trwania innych okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 3.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.