Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.983

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 15 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892 i 935) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 335) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) w przypadku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wsparcie funkcjonowania lub realizację operacji w ramach planu działania, z wyłączeniem operacji realizowanych w zakresie dotyczącym planu komunikacyjnego - limit ten wynosi 100% tych środków;

1b) w przypadku Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na wsparcie funkcjonowania - limit ten wynosi 100% tych środków;";

2) w załączniku nr 2 w kolumnie "Wysokość limitów dostępnych środków (w euro)":
a) w lp. 20 liczbę "1 300 000" zastępuje się liczbą "412 508",
b) w lp. 38 liczbę "6 300" zastępuje się liczbą "893 792".
§  2.  Do kosztów poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).