Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2375

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

Na podstawie art. 5 ust. 3 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 496) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) w przypadku użytkowania w zakładzie przyrodoleczniczym wód leczniczych, w których rozpuszczone są substancje gazowe, układ instalacji powinien zabezpieczać przed nadmiernymi stratami składników gazowych; wysokości strat w instalacji nie powinny przekraczać wartości powodujących zmianę właściwości fizykochemicznych określonych w wydanym dla wody świadectwie potwierdzającym jej właściwości lecznicze;";

2) w § 14 pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie:

"12) na jedną osobę korzystającą z basenu powinna przypadać powierzchnia umożliwiająca właściwe wykonywanie zabiegów;

13) niecka basenowa powinna być napełniona wodą na głębokość od 0,6 m do 1,60 m, w zależności od wieku i wzrostu osób kwalifikowanych do korzystania z basenu;";

3) w § 15 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) być napełniany wodą spełniającą wymagania sanitarne i jakościowe pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) na jedną osobę korzystającą z basenu powinna przypadać powierzchnia wody umożliwiająca właściwe prowadzenie rehabilitacji;";

4) w § 18 wyrazy "31 grudnia 2018 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2021 r.".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2018 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).