Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1682

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i terminu powiadamiania o zamiarze nieprzeznaczania do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1503) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia trybu i terminu powiadamiania o zamiarze nieprzeznaczania do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania (Dz. U. poz. 172) w § 1 w ust. 1 wyrazy "Prezesa Agencji Rynku Rolnego" zastępuje się wyrazami "Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).